Esaya 33:1-24

33  We bulanda kuli iwe we upokolola ifipe, ukwabula ukuti na iwe bakupokolole, na iwe we ubepa, ukwabula ukuti bambi bakubepe!+ Ilyo fye ukapwa ukupokolola ifipe, na iwe bakupokolola ifipe.+ Ilyo fye ukapwa ukubepa, na iwe bakakubepa.+  Mwe Yehova, tupaaleni.+ Twacetekela imwe.+ Beni ukuboko+ kwesu cila lucelo,+ beni ipusukilo lyesu mu nshita ya bucushi.+  Abantu bafulumuka pa kumfwa icimfulunganya.+ Inko shasalangana pa kwima kwenu.+  Kabili ifyo mwapokolola+ fikalonganikwa filya ciba ilyo impemfu shalongana, nge fyo bamakanta abengi bakonka umuntu ulubilo.+  Yehova akasansabikwa,+ pantu ekala mu muulu.+ Akesusha umulinganya no bulungami mu Sione.+  Kabili icishinka ca mu nshita yobe cikaba ifyuma fya kupususha,+ e kutila, amano no kwishiba,+ ukutiina Yehova,+ ifyo acindamika.  Moneni! impalume shapunda mu musebo; inkombe sha mutende+ shikalila akalanda.  Imisebo yaonaulwa;+ uwa kupita mu nshila naloba.+ Natoba icipangano;+ nasuula imisumba;+ tacindika umuntunse.+  Icalo cileloosha, nacuuma.+ Lebanone naonaulwa;+ nabola. Sharone+ ali nge ciswebebe; kabili Bashani na Karmele balelukusha amabula yabo.+ 10  “Nomba nkema,”+ e fyasosa Yehova, “nomba nkaisansabika;+ nomba nkaitumpula.+ 11  Imwe mwaimita icani icauma;+ mukafyala impimbili. Umutima wenu ukamulya+ ngo mulilo.+ 12  Kabili abantu na bantu bakaba nge mito ya mpemba. Bakaboca no mulilo nge myunga iyaputulwa.+ 13  Umfweni ico ndecita mwe bali ukutali!+ Kabili ishibeni amaka yandi mwe bali mupepi.+ 14  Mu Sione ababembu bali no mwenso;+ abasangu+ batutuma, baleti: ‘Nani pali ifwe uwingekala no mulilo uonaula?+ Nani pali ifwe uwingekala mupepi no lubingu ulukalamba ulwa muyayaya?’+ 15  “Pali uule-enda mu bulungami+ lyonse no kulanda ifyatambalala,+ uukaana ifyuma ifyabipa ukufuma ku ncenjeshi,+ uukaanya amaboko yakwe ukupoka amafisakanwa,+ uushikutika ku fya kusumya umulopa, kabili uushibata pa kuti emona icabipa.+ 16  Ena akekala pa muulu;+ icubo cakwe cikaba ni ncende ya fimabwe fyasansuka iya-afya ukuyako.+ Akapeelwa ifya kulya fyakwe;+ amenshi yakwe tayakapwe.”+ 17  Amenso yobe yakamona imfumu mu kuyemba kwa iko;+ yakamona icalo ca kutali.+ 18  Umutima obe ukalanda mu kantepentepe+ pa cintu ca kutiinya, auti: “Kalemba ali kwi? Uupeela indalama ali kwi?+ Ali kwi uupenda impungu?”+ 19  Tawakamone abantu aba musaalula, abantu aba lulimi lwa-afya ukumfwa, ababulubusa pa kulanda ukwabula ukuti umfwe.+ 20  Moneni Sione,+ umusumba wa nshita yesu iya mitebeto!+ Amenso yobe yakamona Yerusalemu incende ya kwikalamo iyaba tondolo, itenti ilyo umuntu ashakalonge.+ Impoopo sha kwi tenti tashakanukulwe, kabili tapali umwando wa uko uukaputulwa pa kati.+ 21  Lelo kulya e ko Katebebe,+ Yehova akaba kuli ifwe kwati mimana+ ne milonga. Tapali ingalaba sha nkondo ishikayako, kabili takuli amato ayasuma ayakapitapo. 22  Pantu Yehova e Mupingushi+ wesu, Yehova e wa kutupeela amafunde,+ Yehova e Mfumu+ yesu; akatupususha.+ 23  Imyando yabo ikakakuka; tabakashe umulongoti wabo nawiminina; tabafungulwile insalu ya ku bwato. Pali iyo nshita ifipe ifingi ifyapokololwa bakafyakanya; abalemana bakasenda ifyapokololwa ifingi.+ 24  Kabili takuli umwikashi uukatila: “Nindwala.”+ Abantu abakekala mu calo bantu abaelelwa imembu shabo.+

Amafutunoti