Esaya 62:1-12

62  Pa mulandu wa kwa Sione nshakatalale tondolo,+ kabili pa mulandu wa kwa Yerusalemu+ nshakeminine shilili mpaka ubulungami bwakwe bukabalike kwati lubuuto,+ ne pusukilo lyakwe nge cengelo icileaka.+  “Kabili inko shikamona ubulungami bobe,+ we mwanakashi,+ ne shamfumu shonse shikamona ubucindami bobe.+ Kabili ukenikwa ishina ilipya,+ ilyo Yehova umwine akakwinika.  Kabili ukaba icisote ca bufumu icisuma mu kuboko kwa kwa Yehova,+ kabili ica kufwala ca ku mutwe ica bufumu mu minwe ya kwa Lesa obe.  Tawaketwe kabili ati umwanakashi uwalekeleshiwa;+ kabili icalo cobe tacaketwe icibolya;+ lelo iwe uketwa Uo Nsekelamo,+ kabili icalo cobe ciketwa Umwanakashi Uwaupwa. Pantu Yehova akasekelela muli iwe, kabili icalo cobe cikoopwa ngo mwanakashi.+  Pantu filya umulumendo opa nacisungu ukuba umukashi wakwe, e fyo abana bobe bakakuupa ukuba umukashi wabo.+ Kabili Lesa obe akasekelela pali iwe+ nga filya shibwinga asekelela pali nabwinga wakwe.+  Pa fibumba fyobe, we Yerusalemu, nimbikapo abalinshi.+ Akasuba konse no bushiku bonse, lyonse, betalala tondolo.+ “Imwe mwe balelumbula Yehova,+ mwitalala tondolo,+  kabili mwitalala kuli ena mpaka akapampamike Yerusalemu kabili akamulenge ukuba ica kulumbanya mu calo.”+  Yehova nalapa ku kuboko kwakwe ukwa ku kulyo+ kabili ku kuboko kwakwe ukwa maka ati:+ “Nshakabwekeshepo ukupeela ingano shobe nge fya kulya fya balwani bobe,+ kabili aba ku fyalo fimbi tabakanwe umwangashi obe uupya,+ uo waculila.  Lelo abalelonganika ingano e bakashilya, kabili bakalumbanya Yehova; kabili abalelonganika umwangashi e bakaunwa mu mansa shandi isha mushilo.”+ 10  Piteni, piteni pa mpongolo. Wamyeni inshila ya bantu.+ Pangeni umusebo, pangeni umusebo. Fumyenimo amabwe.+ Imisheni abantu icishibilo.+ 11  Moneni! Yehova umwine nalenga amashiwi yomfwike ukufika ku mpela ye sonde,+ amashiwi ya kutila: “Soseni ku mwana mwanakashi Sione,+ amuti, ‘Mona! Ipusukilo lyobe lileisa.+ Mona! Ali ne cilambu apeela,+ na malipilo alipila yali pa ntanshi yakwe.’”+ 12  Kabili abantu bakabeta abantu ba mushilo,+ abalubulwa kuli Yehova;+ kabili iwe uketwa Uwafwaikwa, Umusumba Uushalekeleshiwa.+

Amafutunoti