Esaya 34:1-17

34  Iseni mupepi, mwe nko, pa kuti mumfwe;+ na imwe mwe bantu na bantu,+ kutikeni. Lekeni isonde ne fyabamo fikutike,+ icalo+ na fyonse ifyabapo.+  Pantu Yehova ali no bukali pa nko shonse,+ kabili ali ne cipyu pe bumba lya shiko ilya bashilika.+ Akabonaula; kabili akabepaya.+  Kabili abafwa babo bakapooswa ku nse; e lyo ifitumbi fyabo, ukununka kwa fiko kukema;+ ne mpili shikasunguluka pa mulandu wa mulopa wabo.+  Kabili ifya mu muulu fyonse fikabola panono panono.+ Ne myulu ikafungwa,+ nge buuku ilyapombwa; kabili ifya mu muulu fyonse fikabonsa, filya amabula yabonsa ku muti wa mwangashi kabili filya ikunyu libonsa ku mukunyu.+  “Pantu mu muulu ulupanga+ lwandi lukabomba ku mulopa. Moneni! Pali Edomu e po lukaya,+ pa bantu abo napanga ukonaula+ mu mulinganya.  Yehova nakwata ulupanga; lukesulamo umulopa;+ lukanona ku mafuta, na ku mulopa wa bana ba mpaanga na basawe, na ku mafuta+ ya ku mfyo sha basukusuku. Pantu Yehova nakwata ilambo mu Bosera, kabili akepaulula nga nshi mu Edomu.+  Kabili imboo+ shikaya pamo na bo, na bana ba ng’ombe pamo ne ng’ombe sha maka;+ kabili icalo cabo cikabomba ku mulopa, no lukungu lwabo lukanona ku mafuta.”+  Pantu Yehova alikwata ubushiku akalandula,+ umwaka akalandula pali Sione.+  Kabili imimana yakwe ikalulwa ukuba sefeti, no lukungu lwakwe lukaba ilibwe lya mingu; kabili icalo cakwe cikaba sefeti iilepya.+ 10  Tacakashime akasuba nelyo ubushiku; icushi ca ciko cikalaima umuyayaya.+ Cikaba icauma ku nkulo ne nkulo;+ takwakabe uukalapita pali cena umuyayaya.+ 11  Kabili mukanga ne cinungi fikekala muli ena, ifipululu ifya matwi ayatali na ba mwankole fikekala muli ena;+ kabili akatambulwila pali ena intambo ya kupiminako+ iya kubulwamo akantu na mabwe ya bonaushi. 12  Tapali pa bakankaala bakwe uo baketa ku bufumu, na bacilolo bakwe bakaba aba fye.+ 13  Imyunga ikamena pa mayanda yakwe aya pa malinga, kaenya na ficilasa fikamena mu misumba yakwe iya malinga;+ kabili akaba umwa kwikala bamumbwe,+ ulubansa lwa ba mwakatala.+ 14  Kabili abekashi ba mu calo icabula amenshi bakakumanya inama ishileng’onta, ne fibanda ifimoneka nge mbushi+ fiketa ifibiye. Ca cine, kulya e ko akambasa kakekala umutelelwe no kusanga apa kutushisha.+ 15  Kulya e ko insoka iikali yapanga icinsa no kubikila amani, kabili ikatota no kulonganika abana mu cinshingwa ca iko. Cine cine, kulya e kukalongana bapungwa,+ cila pungwa na pungwa munankwe. 16  Fwayeni mwi buuku+ lya kwa Yehova no kubelenga mu kupongomoka: tapali icibulilepo;+ tapali icifililwe ukusanga icibiye, pantu akanwa ka kwa Yehova e kasosele,+ kabili mupashi wakwe e ufilongenye.+ 17  Kabili e ufipendwilile, kabili ukuboko kwakwe e kwakenye icifulo kuli fyena ku intambo ya kupiminako.+ Fikekalamo umuyayaya, fikekala mulya ku nkulo ne nkulo.

Amafutunoti