Esaya 31:1-9

31  Kalanda ku baleya ku Egupti pa kuti babafwe,+ abashintilila pali bakabalwe,+ kabili abacetekela mu maceleta ya bulwi,+ pantu yengi, kabili na muli bakabalwe, pantu balikosa, lelo abashilolesha ku Wa Mushilo uwa kwa Israele kabili abashifwaya Yehova.+  Lelo na o wa mano+ kabili akaleta ububi,+ kabili tabwesha amashiwi yakwe iyo;+ kabili akemina ing’anda ya ncitatubi+ no kwimina ubwafwilisho ubo abacita ifyabipa bafwaya.+  Lelo, abena Egupti bantunse fye,+ kabili te Lesa; na bakabalwe babo ni nama fye,+ te mupashi iyo. Kabili Yehova akatambalika ukuboko kwakwe, kabili uuleafwilisha akaipununa, na untu baleafwa akawa,+ kabili pa nshita imo ine bonse bakapwa.  Pantu Yehova anjebele ati: “Filya fine inkalamo ibuluma, umwana wa nkalamo,+ pa nama ikete, ilyo abacemi abengi baitwa pali yena, kabili nangu bapunde shani tayakatiine kabili nangu bapange shani icongo tayakename; e fyo na Yehova wa mabumba akesalwa pa Lupili lwa Sione na pa kapili ka luko.+  Nga filya ifyuni ifipupuka ficingilila utwana, Yehova wa mabumba na o akacingilila Yerusalemu.+ Akamucingilila no kumupususha.+ Akamusunga no kumupususha.”  “Bweleleni+ kuli uyo abana ba kwa Israele bapondokela nga nshi.+  Pantu muli ubo bushiku umuntu onse akakaana balesa bakwe aba fye aba silfere na balesa bakwe aba fye aba golde,+ abo iminwe yenu yamupangila, kabili ulo lubembu.+  Kabili umwina Asiria akafwa ku lupanga, lelo te ku lupanga lwa muntu iyo; kabili ulupanga, ulushili lwa muntunse lukamulya.+ Kabili akafulumuka pa mulandu wa lupanga, kabili abalumendo bakwe bakabomba umulimo wa kupatikishiwa.  Kabili icilibwe cakwe cikaloba pa mulandu wa mwenso, kabili pa mulandu wa cishibilo+ bacilolo bakwe bakatiina,” e fyo Yehova asosa, uo ulubuuto lwakwe lwaba mu Sione kabili uo ilungu+ lyakwe ilya mulilo lyaba mu Yerusalemu.

Amafutunoti