Esaya 24:1-23

24  Moneni! Yehova alesha icalo umwabula akantu no kucilenga ukuba icibolya,+ kabili na-alula ukumoneka kwa ciko+ no kusalanganya abekashi abekalamo.+  Kabili ifyo cikaba ku bantu e fyo cikaba na kuli shimapepo; ifyo cikaba ku musha e fyo cikaba na kuli shikulu wakwe; ifyo cikaba ku musha mwanakashi e fyo cikaba na kuli nakulu; ifyo cikaba ku uleshita e fyo cikaba na ku uleshitisha; ifyo cikaba ku washimisha e fyo cikaba na ku uleashima; ifyo cikaba ku uulefwaya ica kulundapo e fyo cikaba na ku uulemubikilapo ica kulundapo.+  Cine cine icalo cikaba umwabula akantu, kabili bakacipokolola ifipe,+ pantu Yehova umwine e usosele aya amashiwi.+  Icalo cileloosha,+ naciloba. Icalo nacibonsa, naciloba. Abacindami pa bantu ba mu calo nabaloba.+  Kabili abekashi bakowesha icalo,+ pantu bapula mu mafunde,+ ba-alula ifipope,+ batoba icipangano ca muyayaya.+  E co icitiipu caliila icalo,+ kabili abaikalamo basangwa no mulandu. E co abekashi ba mu calo bacepeele, kabili abantunse abanono e bashelepo.+  Umwangashi upya uleloosha, umuti wa mwangashi wabonsa,+ bonse abalesekelela mu mitima baleteta.+  Ukusekelela kwa tuoma nakupwa, icongo ca bantu ba nsansa nacileka, ukwanga kwa nsango nakupwa.+  Balenwa umwangashi ukwabula ulwimbo; kabili ifya kunwa ifikola nafilula ku balefinwa. 10  Umusumba uwalekeleshiwa naubongololwa;+ ing’anda yonse naisalwa, takuli ukwingilamo. 11  Kuli ukulila mu musumba pa mulandu wa kubulwa umwangashi. Ukusekelela konse nakupwa; takuli ukwanga mu calo.+ 12  Mu musumba muli fye cimbi cimbi; impongolo naitobaulwa kabili ili umwina wa fisooso.+ 13  Pantu mu kati ka calo, pa bantu abengi, pakaba ngo kukunta umuti wa muolife,+ ngo kutolelesha ukubako ilyo ukulonganika imyangashi kwapwa.+ 14  Bena bakasansula amashiwi yabo, bakaula utupundu. Bakawelesha ukufuma kuli bemba pa mulandu wa kupuulama kwa kwa Yehova.+ 15  E co aba mu citungu ca lubuuto+ bakacindikila Yehova,+ aba mu fishi fya pali bemba bakacindika ishina lya kwa Yehova,+ Lesa wa kwa Israele. 16  Ukufuma ku mpela ya calo natumfwa inyimbo+ shileti: “Umucinshi ku Mulungami!”+ Lelo ndeti: “Ine ning’onda,+ ning’onda ine! We bulanda kuli ine! Incenjeshi nashicita ubucenjeshi.+ Cine cine incenjeshi nashicita ubucenjeshi.”+ 17  Umwenso ne cilindi ne citeyo fili pali iwe, we mwikashi wa mu calo.+ 18  Nomba onse uwafulumuka pa kumfwa icongo ca kutiinya akaponena mu cilindi, kabili onse uulefuma mu cilindi akekatwa mu citeyo.+ Pantu ifipunda fya mu muulu fikesulwa,+ kabili amashintililo ya calo yakatenta.+ 19  Icalo nacilepuka icine cine, icalo nacitenshiwa nga nshi, icalo nacisunkana.+ 20  Icalo ciletalantanta ngo muntu ukolelwe, kabili cilesunkana uku no ku nge nsakwe ya kulindilamo.+ Kabili imembu sha ciko nashicifinina,+ kabili cikapona, ica kuti tacakeme na kabili.+ 21  Nomba muli ubo bushiku Yehova akapingula ibumba lya mu muulu ku muulu, ne shamfumu sha pano isonde.+ 22  Kabili bakalonganikwa ngo kulonganikwa kwa bafungwa mu cilindi,+ kabili bakesalilwa mu cifungo;+ kabili ilyo pakapita inshiku ishingi akabapempula.+ 23  Kabili umweshi naufiita, na kasuba akabalike kaikatwa insoni,+ pantu Yehova wa mabumba naba imfumu+ no bukata+ mu Lupili lwa Sione+ na mu Yerusalemu na mu menso ya bakalamba pa bantu bakwe.

Amafutunoti