Esaya 40:1-31

40  “Sansamusheni, sansamusheni abantu bandi,” e fyasosa Lesa wenu.+  “Koselesheni Yerusalemu+ kabili mwebeni ukuti inshita yakwe iya kubomba mwi bumba lya bashilika naipwa,+ ukuti ulubembu lwakwe nalwelelwa.+ Pantu napokelela ku kuboko kwa kwa Yehova icilingene ne membu shakwe shonse.”+  Umfweni! Umuntu alebilikisha mu matololo,+ aleti: “Wamyeni inshila ya kwa Yehova!+ Lungamikileni Lesa wesu umusebo mu ciswebebe.+  Lekeni imipokapoka yonse ilundumikwe,+ no lupili lonse na kapili fibatamikwe.+ Kabili impanga ya tupili ikaba iyatambalala, ne mpanga yalundumana ikabatama.+  Kabili ubukata bwa kwa Yehova bukasokololwa,+ na bantu bonse bakabumwena pamo,+ pantu akanwa ka kwa Yehova nakasosa.”+  Kutikeni! Kuli uuleti: “Bilikisha!”+ Kabili umo atile: “Cinshi ndebilikisha?” Bilikisha ati, “Abantu bonse cani iciteku, kabili icikuuku cabo conse caba nge luba lya mu mpanga.+  Icani iciteku cauma, iluba lyabonsa,+ pantu umupashi wa kwa Yehova wapuutapo.+ Cine cine abantu cani iciteku.+  Icani iciteku cauma, iluba lyabonsa;+ lelo icebo ca kwa Lesa wesu cena, cakabako umuyayaya.”+  Nina uye pa lupili ulutali,+ we mwanakashi uuleletela Sione imbila nsuma.+ Sansula ishiwi lyobe na maka, we mwanakashi uuleletela Yerusalemu imbila nsuma.+ Lisansule. Witiina.+ Sosa ku misumba ya kwa Yuda auti: “Moneni Lesa wenu uyu.”+ 10  Moneni! Shikulu Mulopwe Yehova akesa na maka, kabili ukuboko kwakwe kukalamutekelako.+ Moneni! Ali ne cilambu cakwe,+ kabili amalipilo apeela yali pa ntanshi yakwe.+ 11  Akacema impaanga shakwe nga filya kacema acita.+ Ku kuboko kwakwe akalonganika abana ba mpaanga;+ kabili akabasendela pa cifuba cakwe.+ Ishileonsha akashisakamana bwino.+ 12  Nani uwapima amenshi mu lupi lwakwe,+ no kupimina umuulu ku cisansa cakwe+ no kupima ulukungu lwaba pe sonde,+ nelyo ukupima impili pa ca kupiminako, no tupili pali sekelo? 13  Nani uwapima umupashi wa kwa Yehova, kabili nani uwingamupanda amano no kumusambilisha?+ 14  Nani apandene nankwe amano pa kuti amulenge ukwishiba, nelyo nani amusambilisha mu nshila ya mulinganya, nangu ukumusambilisha ukwishiba,+ nelyo ukumulenga ukwishiba inshila ya mucetekanya wine wine?+ 15  Moneni! Inko shaba nge toni lya menshi ukufuma mu ca kutapilamo amenshi; kabili ngo lukungu pali sekelo e fyo shimonwa.+ Moneni! Emya ifishi+ ngo lukungu. 16  Nangu fye ni Lebanone te kuti alenge umulilo ukutwalilila ukwaka, ne nama shakwe isha mpanga+ te kuti shikumane ilambo lya koca.+ 17  Inko shonse shaba nge shishabako kuli ena;+ shimonwa nge shishabapo kabili isha fye kuli ena.+ 18  Kabili ni kuli nani mwingapashanya Lesa,+ kabili kuti mwatila apalana na cinshi?+ 19  Uwaishiba ifya kupangapanga aenga icimpashanya,+ kabili uufula ifyela abikako golde,+ kabili alefula iminyololo ya silfere.+ 20  Asala umuti, umuti uushabola, ukuba umusangulo.+ Aifwaila uwaishiba ukubasa, pa kuti apange icimpashanya icabaswa+ icishingatelentenshiwa.+ 21  Bushe tamwaishiba? Bushe tamwaumfwa? Bushe tabamweba ukufuma pa kutendeka? Bushe tamwailuka ukutula pa kutendeka kwe sonde?+ 22  Kwaba uwaikala pa muulu wa calo icabulungana,+ ico abaikalamo baba nge fipaso, uufungulula imyulu kwati ni nsalu iya-anguka, uifungulula nge tenti lya kwikalamo,+ 23  uulenga abacindami ukuba aba fye, uwalenga abapingushi ba pe sonde ukuba nga bashabako.+ 24  Tabalimbwa nakalya; tababyalwa iyo; icishiki cabo tacalimba imishila mwi sonde.+ Kabili umuntu apuuta fye pali bena na bo bauma;+ kabili umwela ukabasenda kwati ni mpimbili.+ 25  “Lelo ni kuli ani mwingampashanya pa kuti ningane nankwe?” e fyasosa Uwa Mushilo.+ 26  “Lolesheni mu muulu no kumona. Nani uwalengele intanda ishi?+ Ni uyo uutungulula ibumba lya shiko mu mpendwa, shonse alashita amashina.+ Pa mulandu wa kufula kwa bukose bwakwe,+ kabili aba na maka ayengi, tapabulila nangu lumo. 27  “Nga cinshi usosela, we Yakobo, kabili cinshi ulandila, we Israele, auti, ‘Inshila yandi yalifisama kuli Yehova,+ kabili Lesa tamona ifyo bamfyenga’?+ 28  Bushe tawaishiba nelyo bushe tawaumfwa?+ Yehova, Kabumba we sonde lyonse, ni Lesa umuyayaya.+ Tanaka e lyo kabili tatompoka.+ Takwaba ukwishiba umucetekanya wakwe.+ 29  Apeela amaka ku wanaka;+ kabili akosha uushikwete amaka.+ 30  Abaice bakanaka no kutompoka, na balumendo bakaipununa, 31  lelo abalecetekela+ Yehova bakaba na maka na kabili.+ Bakapupuka na mapindo kwati ni bakapumpe.+ Bakabutuka no kunakatompoka; bakenda no kukananaka.”+

Amafutunoti