Esaya 23:1-18

23  Ubukombe ubwaluma pali Turi:+ Lileni imisowa, mwe mato ya ku Tarshishi!+ pantu naonaulwa kabili tali icabu, tali apa kwingilila iyo.+ Nababasokolwela ukufuma ku calo ca Kitimu.+  Talaleni, mwe bekashi ba mu lulamba lwa bemba. Bashimakwebo ba ku Sidone,+ abaleabuka bemba, baisula mu mwenu.  Kabili ukulobolola kwa mu Naelo, icibwesha cakwe, e kutila, imbuto sha ku Shihore,+ shasendeelwe pa menshi ayengi; kabili caishileba icibwesha ca nko.+  Ba ne nsoni, iwe Sidone.+ Pantu iwe, we wacingilila bemba, bemba nasosa ukutila: “Nshaculapo no kukalipwa kwa pa kupaapa, kabili nshafyalapo, nangu kukusha abana abaume, nangu banacisungu.”+  Nga filya cali pa lyashi lya pali Egupti,+ abantu bakatutuma nga nshi ilyo baumfwa ilyashi pali Turi.+  Abukileni ku Tarshishi; lileni imisowa, mwe bekashi ba mu lulamba lwa bemba.  Bushe e uyu musumba wenu uwaleanga ukutula ku nshiku sha kale na kale, ukutula ku nshiku sha uko isha kubalilapo? Amakasa yakwe yalemuleta ukufuma ukutali pa kuti ese ekale mu ncende shimbi.  Bushe nani apingwile+ ici pali Turi, uufwika ifilongwe, uo bashimakwebo bakwe bali ni bacilolo, uo abasulushi bakwe bali e bashimucindikwa ba pe sonde?+  Yehova wa mabumba umwine napingula,+ pa kuti akuseebanye pa kuyemba konse uko uituntumbilapo,+ ku kusaalula bashimucindikwa bonse aba pe sonde.+ 10  Abuka icalo cobe ngo Mumana wa Naelo, we mwana mwanakashi uwa ku Tarshishi.+ Takuli apa kupangila no kulungishisha amato.+ 11  Natambulwila ukuboko kwakwe pali bemba; nalenga amabufumu ukusunkana.+ Yehova umwine nasosa amashiwi pali Foinike, ku konaula amalinga yakwe ayakosa.+ 12  Kabili atila: “Tawakasekelele na kabili,+ we wacushiwa, we mwana mwanakashi nacisungu wa mu Sidone.+ Ima, abukila ku Kitimu.+ Na ko kwine tawakatuushe.” 13  Moneni! Icalo ca bena Kaldi.+ Aba e balengele ukuti abe icifulo ca nama sha mu fiswebebe,+ te Asiria+ iyo. Nabakuula ifibumba no kushinga umusumba,+ nababongolola amayanda yakwe aya pa malinga;+ umo namonaula.+ 14  Lileni imisowa, mwe mato ya ku Tarshishi, pantu ubucingo bwenu nabonaulwa.+ 15  Kabili muli ubo bushiku Turi akalabwa imyaka amakumi cinelubali (70),+ ukulingana ne nshiku sha mfumu imo. Ilyo imyaka amakumi cinelubali ikalapwa, ifikacitikila Turi, ni filya ifyaba mu lwimbo lwa kwa cilende, ulutila: 16  “Buula nsango, shinguluka umusumba, we cilende+ walabwa. Lisha bwino ifilimba; fusha inyimbo shobe, pa kuti wibukishiwe.” 17  Kabili ilyo imyaka amakumi cinelubali (70) ikapwa Yehova akapempula Turi, kabili Turi akatendeka ukupoka amalipilo+ yakwe no kucita bucilende na mabufumu yonse aya pe sonde.+ 18  Kabili icibwesha cakwe na malipilo+ yakwe fikaba ica mushilo kuli Yehova. Tafyakasungwe, nangu kutuulikwa, pantu amalipilo yakwe yakaba aya bekala ku cinso ca kwa Yehova,+ ukuti balye no kwikuta no kufwala ifisuma.+

Amafutunoti