Esaya 15:1-9

15  Ubukombe bwaluma pali Moabu:+ Pantu Ari+ uwa kwa Moabu naonaulwa ubushiku, kabili natalalikwa. Pantu Kiri+ uwa kwa Moabu naonaulwa ubushiku, kabili natalalikwa.  Naya ku Ng’anda na ku Dibone,+ ku fifulo fya kupepelapo, mu kuloosha. Moabu alelila imisowa pali Nebo+ na pali Medeba.+ Bonse abalimo bali na mapala;+ umwefu onse nabaubeya.  Mu misebo yakwe nabafwala insamu.*+ Pa mitenge+ yakwe na mu mansa shakwe umwikashi wakwe onse alelila umusowa, aleya alelila.+  Kabili Heshebone na Eleale+ balila. Ishiwi lyabo lyaumfwika ukufika ku Yahasi.+ E mulandu wine abaume ba kwa Moabu abaipangasha ne fyanso balepundila. Umweo wakwe uletutuma muli ena.  Umutima wandi uleloosha Moabu.+ Imbutushi shakwe nashifika ku Soari+ na ku Egelati-shelisha.+ Pantu apa kuninina ukuya ku Luhiti,+ onse alenina alelila; pantu mu nshila yaya ku Horonaimu+ batendeka ukulila pa bucushi.  Pantu amenshi ya mu Nimrimu+ nayakama. Icani iciteku nacuuma, icani nacipwa; tapali iciteku.+  E mulandu wine ifyashalako ne fipe basunga ifyo batuulika, balefisenda ukwabuka umulonga wa miti ya miarabimu.  Pantu ukulila nakumfwika mu calo ca Moabu conse.+ Ukuloosha kwa uko kuleumfwika ukufika ku Eglaimu; imisowa ya uko ileumfwika ukufika ku Beere-elimu,  pantu amenshi ya mu Dimone yeswilemo umulopa. Pantu pali Dimone nkabikapo ifintu na fimbi, ifintu pamo nge nkalamo ku bapusuka ba kwa Moabu abafulumuka na bashala mu calo.+

Amafutunoti

Abantu balefwala “insamu” nga baleloosha nelyo nga bali no bulanda.