Esaya 45:1-25

45  Ifi e fyo Yehova asosa ku wasubwa wakwe,+ kuli Sailasi, uo naikata ku kuboko kwakwe ukwa ku kulyo,+ ku kucimfya inko ku ntanshi yakwe,+ pa kuti ningakakula mu misana ya shamfumu; ku kwisula ku ntanshi yakwe ifiibi fibili, ica kuti nangu fye ni mpongolo tashakesalwe:  “Ine nkakutangilila,+ kabili nkapasa apalundumana.+ Nkatobaula ifiibi fya mukuba, ne milando ya cela nkaiputaula.+  Kabili nkakupeela ifyuma+ ifyaba mu mfifi ne fyuma ifyafiswa ukwafisama, pa kuti ukeshibe ukuti nine Yehova Lesa wa kwa Israele, ne wakwitile mwi shina lyobe.+  Pa mulandu wa mubomfi wandi Yakobo na pa mulandu wa kwa Israele uwasalwa wandi,+ nakwitile mwi shina lyobe; kabili nakupeele ishina lya mucinshi, nangu ca kuti tawanjishibe.+  Nine Yehova, kabili takwaba umbi.+ Takwaba Lesa umbi kano ine.+ Nkakukosha, nangu ca kuti tawanjishiba,  pa kuti abantu beshibe ukufuma ku kabanga no kufuma ku masamba ukuti takwaba umbi kano ine.+ Nine Yehova, kabili takwaba umbi.+  Nine mpanga ulubuuto+ no kupanga imfifi,+ nine mpanga umutende+ no kuleta amacushi,+ ine, ne Yehova, ndacita ifi fyonse.+  “Mwe myulu, tonyeni ubulungami ukufuma ku muulu kwati ni mfula;+ kabili lekeni umuulu wa makumbi utonye ubulungami.+ Lekeni isonde liisuke, kabili lekeni lisulemo ipusukilo, kabili lekeni lilenge ubulungami ukupuuka+ pa nshita imo ine. Ine, ne Yehova, nine nalibumba.”+  We bulanda ku umana na Kalenga wakwe,+ filya ici-inga cumana ne fi-inga fimbi! Bushe iloba+ kuti lyaeba nakabumba ati: “Finshi ulebumba?” Ne co wapanga bushe kuti cakweba ati: “Tawakwata amaboko”? 10  We bulanda ku usosa kuli wishi ati: “Cinshi wafyala?” na kuli nyina ati: “Cinshi ulepaapa?”+ 11  Yehova, Uwa Mushilo uwa kwa Israele+ kabili Kalenga+ wakwe, atila: “Njipusha pa fintu ifileisa+ pa bana bandi;+ kabili njebeni ico mfwile ukucita pa mulimo+ wa minwe yandi. 12  Nine napangile isonde+ no kubumba umuntunse uwabapo.+ Ine amaboko yandi yalifungulula umuulu,+ kabili nalipeela fyonse ifyabamo ifunde.”+ 13  “Ine nalimya umuntu umo mu bulungami,+ kabili inshila shakwe shonse nkashitambalika.+ E ukakuula umusumba wandi,+ kabili akalubula abantu bandi abali muli bunkole,+ takabalubule pa mulandu wa kuti bamulipila+ nangu pa mulandu wa kuti bamupeela amafisakanwa,” e fyo Yehova wa mabumba asosa. 14  Yehova atila: “Ababomfi ba ku Egupti+ abashilipilwa na bashimakwebo ba ku Etiopia na bena Seba,+ abaume abatali,+ bakesa kuli iwe, kabili bakaba abantu bobe.+ Bakenda ku numa yobe; bakesa nabakakwa mu minyololo,+ kabili bakakukontamina.+ Bakapepa kuli iwe, abati, ‘Cine cine Lesa aba na iwe,+ kabili takwaba umbi; takwaba Lesa umbi.’”+ 15  Cine cine ni mwe Lesa uwaifisa,+ Lesa wa kwa Israele, Umupusushi.+ 16  Bakekatwa insoni no kuseebana, bonse. Abapanga ifimpashanya bakendela pamo mu museebanya.+ 17  Israele ena bakamupususha kuli Yehova+ ukupususha kwa muyayaya.+ Imwe tamwakekatwe insoni,+ nelyo ukuseebana+ umuyayaya umuyayaya. 18  Pantu Yehova, Kalenga wa muulu,+ Lesa wa cine,+ Kapanga we sonde kabili Kalenga wa liko,+ uwalipampamike,+ ushalipangiile apa fye, lelo uwalipangiile ukuti lileikalwamo, atila:+ “Nine Yehova, kabili takwaba umbi.+ 19  Nshasoseele umwafisama,+ mu ncende yafiita iye sonde; nangu kusosa ku lubuto lwa kwa Yakobo, ati, ‘Mfwayeni apa fye.’+ Nine Yehova, nsosa icalungama, kabili nanda ifyatambalala.+ 20  “Longaneni no kwisa.+ Iseni mupepi pamo, mwe bafyuka mu nko.+ Abasenda ifimpashanya fyabo ifyabaswa tabaishiba kantu, nangu ni balya abapepa kuli lesa uushingapususha.+ 21  Shimikeni no kulondolola imilandu yenu.+ Cine cine, lekeni bapandane amano pamo. Nani walengele ici ukumfwika ukufuma ku kale?+ Nani uwashimika ici ukutula lilya?+ Bushe te ine, ne Yehova? Nine kabili tapali Lesa umbi kano ine;+ nine Lesa umulungami kabili Umupusushi,+ kabili takwaba na umbi kano ine.+ 22  “Iseni kuli ine no kupusuka,+ bonse mwe baba ku mpela ye sonde; pantu nine Lesa, kabili takwaba umbi.+ 23  Nali-ilapa ne mwine+—amashiwi yalifuma mu kanwa kandi mu bulungami,+ kabili tayakabwele+—ukuti kuli ine ikufi lyonse likafukama,+ no lulimi lonse lukalapa,+ 24  ukutila, ‘Cine cine muli Yehova mwaba ubulungami ubwingi na maka.+ Bonse abamufulilwa bakesa kuli ena no kwikatwa insoni.+ 25  Muli Yehova e mo abana+ bonse aba kwa Israele bakabela abalungama+ kabili e mo bakaitakishisha.’”+

Amafutunoti