Esaya 52:1-15

52  Shibuka, shibuka, fwala amaka yobe,+ we Sione! Fwala ifya kufwala fyobe ifyayemba,+ we Yerusalemu, we musumba wa mushilo!+ Pantu abashasembululwa na bakowela tabakengile muli iwe na kabili.+  Yerusalemu, ikunte ulukungu,+ ima pa nshi, ikala pa cipuna. Ikakule iminyololo* ya mu mukoshi obe, we nkole umwana mwanakashi wa kwa Sione.+  Pantu Yehova atila: “Imwe mwashitishiwe ukwabula indalama,+ kabili mukalubulwa ukwabula indalama.”+  Pantu Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Pa kubala abantu bandi baile ku Egupti pa kuti bayeikala kulya;+ kabili Asiria na o alebacusha apabula umulandu.”  “E ico nomba, cinshi nalacita kuno kuntu?” e fyo Yehova asosa. “Pantu abantu bandi basendelwe apa fye.+ Abalebateka baleilumbanya,”+ e fyo Yehova asosa, “kabili, akasuba konse, ishina lyandi lyalesaalulwa lyonse.+  E co abantu bandi bakeshibila ishina lyandi,+ kabili e cikalenga muli bulya bushiku, pantu nine ndelanda.+ Moneni! Nine.”  Ifyo yayemba pa mpili amakasa+ ya uleta imbila nsuma,+ uubila umutende,+ uuleta imbila nsuma iya fintu ifisuma,+ uubila ukupususha,+ usosa kuli Sione ati: “Lesa obe naba imfumu!”+  Kutika! Abalinshi+ bobe nabasansula amashiwi yabo.+ Baleawila pamo utupundu; pantu bakamonako+ ilyo Yehova akabwesha aba mu Sione.+  Sekeleleni, awileni pamo utupundu, mwe ncende shaonaulwa isha kwa Yerusalemu,+ pantu Yehova nasansamusha abantu bakwe;+ nalubula Yerusalemu.+ 10  Yehova nalenga inko shonse ukumona ukuboko kwakwe ukwa mushilo;+ kabili impela shonse ishe sonde shikamona ukupususha kwa kwa Lesa wesu.+ 11  Alukeni, alukeni, fumenimo,+ mwi-ikatako ku cishasanguluka;+ fumeni muli ena,+ isungeni aba busaka, mwe basenda ifipe fya kwa Yehova.+ 12  Pantu imwe tamwakafume mu kwangufyanya, kabili tamwakalefulumuka pa kuya.+ Pantu Yehova akalaba pa ntanshi yenu,+ kabili Lesa wa kwa Israele e ukalamulinda ku numa.+ 13  Moneni! Umubomfi wandi+ akaba uwa mano.+ Akaba pa muulu kabili akasansulwa no kusansabikwa nga nshi.+ 14  Filya fine abengi bamuloleshe no kupapa+—pa mulandu wa kuti imimonekele+ yakwe yalyonaike nga nshi ukucila umuntu onse ne cata+ cakwe ukucila abana ba bantunse— 15  e fyo akalenga ne nko ishingi ukupapa.+ Ishamfumu shikatalala tondolo kuli ena,+ pantu shikamona ifyo bashashishimikila, kabili shikabika amano ku fyo shishabalile ashumfwa.+

Amafutunoti

Nelyo, “intambo.”