Esaya 42:1-25

42  Moneni! Umubomfi wandi,+ uo ngafwilisha!+ Uwasalwa wandi,+ uo natemwa!+ Nimbika umupashi wandi muli ena.+ Akaleta umulinganya ku nko.+  Takapunde nangu ukusansula ishiwi lyakwe, kabili takaleke ishiwi lyakwe ukumfwika mu musebo.+  Itete ilyafunika takalikontole;+ kabili iciku icashibantukila takacishimye. Akaba uwa cishinka pa kuleta umulinganya.+  Takashibantukile nelyo ukufunwa mpaka aleta umulinganya mwi sonde;+ kabili ifishi fikalalolela amafunde yakwe.+  Lesa wa cine, Yehova, Kalenga wa muulu+ kabili Uwapulamo uufungulula umuulu;+ uwabumba isonde+ ne fyabapo,+ uupeela umupu+ ku bantu ababamo,+ no mupashi ku bendamo atila:+  “Ine, ne Yehova nakwitila mu bulungami,+ kabili nakwikete ku kuboko kobe.+ Kabili nkakucingilila no kukupeela ukuba icipangano ca bantu,+ ukuba ulubuuto ku nko,+  pa kuti ulenge amenso ya mpofu ukumona,+ no kufumya umufungwa mu cifungo,+ no kulubula abaikala mu mfifi ukubafumya mu cifungo.+  “Nine Yehova. Ilyo e shina lyandi;+ nshakapeele ubukata bwandi kuli umbi,+ nangu amalumbo+ yandi ku fimpashanya ifyabaswa.+  “Ifya kubalilapo fyaliisa, lelo ifipya e fyo ndelondolola.+ Ilyo fishilatendeka ukumoneka, namulenga ukufyumfwa.”+ 10  Imbileni Yehova ulwimbo ulupya,+ amalumbo yakwe ukufuma ku mpela she sonde,+ imwe mwe baleya kuli bemba+ ne fyabamo, mwe fishi na mwe baikalamo.+ 11  Lekeni amatololo+ ne misumba ya yako fisansule amashiwi, imishi umwaikala Kedari.+ Lekeni abekashi ba mu ncende ya mabwe+ bapunde ne nsansa. Lekeni abantu bapunde ukufuma pa muulu wa mpili. 12  Lekeni bapeele Yehova umucinshi,+ kabili mu fishi lekeni bamulumbanye.+ 13  Yehova umwine akafuma nge mpalume.+ Akabukulula ukupimpa ngo mwaume wa bulwi.+ Akapunda, akawelesha ukuwelesha kwa bulwi;+ akalanga ukuti wa maka ukucila abalwani bakwe.+ 14  “Natalala pa nshita ntali.+ Nali tondolo.+ Naleilama.+ Nkateta no kupemashika, no kutusaila pa nshita imo ine, ngo mwanakashi uulepaapa.+ 15  Nkonaula+ impili no tupili, kabili nkomika umulemfwe wa shiko onse. Kabili nkalula imimana ukuba ifishi, ne fishiba fya menshi nkakamya.+ 16  Nkalenga impofu ukwenda mu nshila iyo shishaishiba;+ nkashilenga ukwenda mu musebo uo shishaishiba.+ Nkalenga incende yafiita iili pa ntanshi yabo ukuba ulubuuto,+ ne calo icalundumana ukuba icatambalala.+ Ifi e fyo nkabacitila, kabili nshakabashe.”+ 17  Bakabweshiwa, bakekatwa insoni nga nshi, abaletetekela ifimpashanya ifyabaswa,+ abalesosa ku fimpashanya ifyaengwa abati: “Ni mwe balesa besu.”+ 18  Umfweni, mwe bankomamatwi; kabili lolesheni ukuti mumone, mwe mpofu.+ 19  Nani uwapofula? Bushe te mubomfi wandi? Kabili nani uwaba nkomamatwi nge nkombe yandi iyo ntuma? Nani uwapofula ngo walambulwa, nelyo uwapofula ngo mubomfi wa kwa Yehova?+ 20  Walemona ifintu ifingi, lelo tawatwalilile ukulolesha.+ Amatwi yobe yalikomonwa lelo tawaleumfwa.+ 21  Yehova pa mulandu wa bulungami+ bwakwe afwaya ukukusha+ amafunde no kuyacindamika. 22  Lelo bantu abo bapokolola ifipe kabili abo baibila,+ bonse balikatwa mu filindi, kabili balifiswa mu fifungo.+ Babapokolola ifipe ukwabula uwa kubapokololako,+ babebila ukwabula no wa kutila: “Bwesheni!” 23  Nani pali imwe uukakutika kuli ifi? Nani akabikako amano no kumfwa ku nshiku shikesa ku ntanshi?+ 24  Nani apeela Yakobo ukuti bamwibile ifipe, no kupeela Israele ku bapokolola ifipe? Bushe te Yehova, uo babembukila, kabili uo bashaendele mu nshila shakwe kabili uo bashakutike ku mafunde yakwe?+ 25  E ico alepongolwela pali ena icipyu cakwe, ubukali bwakwe, na maka ya bulwi.+ Kabili umulilo wa nkondo walemoca konse konse,+ lelo tabikileko amano;+ kabili walemubilimina lelo talebikako umutima.+

Amafutunoti