Esaya 37:1-38

37  Nomba ilyo fye Imfumu Hisekia yaumfwile, ilyo line yalepwile ifya kufwala fya iko no kufwala insamu*+ yaingile na mu ng’anda ya kwa Yehova.+  Kabili yatumine Eliakimu,+ uwaleangalila aba mu ng’anda, na Shebna kalemba+ na bakalamba pali bashimapepo+ kuli kasesema Esaya+ mwana Amose,+ ninshi nabafwala insamu.  Kabili bamwebele ati: “Hisekia atila, ‘Buno bushiku, bushiku bwa bulanda+ no kwebaulwa no kusaalulwa,+ pantu tuli ngo mwanakashi uuli mupepi no kupaapa, nomba takuli amaka ya kupaapa.+  Nalimo Yehova Lesa obe akomfwa amashiwi ya kwa Rabsake,*+ uo shikulu wakwe imfumu ya Asiria atumine ku kusaalula+ Lesa wa mweo, kabili akamukanda pa mashiwi ayo Yehova Lesa obe omfwile.+ Kabili upepeleko+ abashalapo abalipo.’”+  Awe ababomfi ba Mfumu Hisekia baile kuli Esaya.+  E lyo Esaya abebele ati: “Mwebe shikulwinwe amuti, ‘Yehova atila:+ “Witiina+ pa mulandu wa mashiwi ayo umfwile ayo ababomfi+ ba mfumu ya Asiria balandile pa kunsaalula.  Mona, ndebika umupashi+ muli yena, kabili ikomfwa ilyashi+ no kubwelela ku calo ca iko; kabili nkailenga ukufwa ku lupanga mu calo ca iko.”’”+  Awe Rabsake+ alibwelelemo no kuyasanga imfumu ya Asiria ilelwa na Libna,+ pantu alyumfwile ukuti yalifumine ku Lakishi.+  Nomba yaumfwile pali Tirhaka+ imfumu ya Etiopia ukutila: “Naisa mu kulwa na iwe.” Ilyo yaumfwile, ilyo line fye yatumine inkombe+ kuli Hisekia, no kutila: 10  “Mwebe Hisekia imfumu ya kwa Yuda, amuti, ‘Wileka Lesa obe uo ucetekele akubepe,+ ati: “Yerusalemu takacimfiwe ku mfumu ya Asiria.”+ 11  Mona! Walyumfwa ifyo ishamfumu sha Asiria shacitile ku fyalo fyonse pa kufyonaula,+ nomba bushe iwe ukapokololwa?+ 12  Bushe balesa+ ba nko isho ifikolwe fyandi fyaonawile balipokolwele shilya nko,+ e kutila Gosani+ na Harani+ na Resefe na bena Edene+ abali mu Telasari? 13  Bushe ili kwi imfumu ya Hamati+ ne mfumu ya Aripadi+ ne mfumu ya musumba wa Sefaribaimu,+ ne mfumu ya Hena ne ya Iba?’”+ 14  Awe Hisekia apokele bakalata ku nkombe no kubabelenga,+ na pa numa Hisekia aile ku ng’anda ya kwa Yehova no kufungulula bakalata pa ntanshi ya kwa Yehova.+ 15  Kabili Hisekia apepele kuli Yehova,+ ati: 16  “Mwe Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele,+ mwe baikala pali bakerubi, ni mwe mweka mwe Lesa wa cine mu mabufumu yonse aya pe sonde.+ Ni mwe mwalengele umuulu ne calo.+ 17  Kutikeni mwe Yehova no kumfwa.+ Isuleni amenso yenu,+ mwe Yehova, no kumona, kabili umfweni amashiwi yonse aya kwa Sankeribu+ ayo atumine ku kuseebanya Lesa wa mweo.+ 18  Mwe Yehova, ca cine, ukuti ishamfumu sha Asiria shalyonaula ifyalo fyonse, pamo pene ne calo cabo.+ 19  Kabili kwali ukoca balesa babo mu mulilo,+ pantu tabali balesa iyo,+ lelo bapangilwe fye ne fimuti na mabwe ku minwe ya bantu,+ e co babonawilile.+ 20  E ico nomba, mwe Yehova Lesa wesu,+ tupususheni mu minwe yakwe,+ pa kuti amabufumu yonse aya pe sonde yeshibe ukutila imwe, mwe Yehova, ni mwe Lesa mweka.”+ 21  Awe Esaya mwana Amose atumine amashiwi kuli Hisekia, ukuti: “Yehova Lesa wa kwa Israele atila, ‘Apo wapepa kuli ine pali Sankeribu imfumu ya Asiria,+ 22  aya e mashiwi ayo Yehova alanda pali ena:“Umukashana nacisungu Sione nakusuula, nakupumya.+Ku numa yobe umukashana Yerusalemu apukunya umutwe.+ 23  Bushe nani waseebanya+ no kupontela?+Kabili nani uo wasanswilile ishiwi lyobe+No kupunamikila amenso yobe mu muulu?+Wacita ifi ku Wa Mushilo uwa kwa Israele!+ 24  Nauseebanya Yehova ukupitila mu babomfi bobe, no kutila,+‘Ku maceleta yandi ayengi aya nkondo, ine,+Ine nkanina pa fitungu fya mpili,+Ku ncende sha mu Lebanone ishaba ukutali sana;+Kabili nkatema imikedari ya uko iitali, ne mikupri ya uko iisuma.+Kabili nkengila mu ncende shakwe ishaba pa muulu sana, mu mutengo wa miti ya fisabo.+ 25  Ine nkemba ifishima no kunwa amenshi,Kabili ku makasa yandi nkakamya utumifoolo tonse utwafuma mu mumana wa mu Naelo+ utwa ku Egupti.’+ 26  Bushe tawaumfwa?+ Ukutula ku kale e fyo mfwaya ukucita.+Ukutula ku nshiku sha ku kale nalipanga.+ Nomba nkacicita.+Kabili ni we ukalenga imisumba ya malinga ukuba ifibolya nge fitantaala.+ 27  Kabili abekashi ba iko bakatompoka amaboko;+Bakatiina nga nshi no kwikatwa insoni.+Bakaba nge fimenwa fya mu mpanga ne cani iciteku,+Nge cani ca pa mitenge+ ne ca mu mabala ku mwela wa ku kabanga.+ 28  Kabili nalishiba+ bwino bwino ukwikala kobe tondolo no kufuma kobe+ no kwingila kobe,Ne fyo ufwaya ukulwisha ine,+ 29  Pantu ukufwaya kobe ukwa kulwisha ine+ no kubuluma kobe nafifika mu matwi yandi.+Kabili nkakoba icinkobwe mu myona yobe ne mikobelo pa kati ka milomo yobe,+Kabili nkakubwesesha mu nshila iyo waishilemo.”+ 30  “‘Kabili ici e cikaba icishibilo kuli iwe: Uno mwaka mukalya ifikamena ku fyashele ilyo mwalelobolola,+ na mu mwaka wa cibili mukalya ifya kuimenena fye; e lyo mu mwaka wa citatu, mukabyala imbuto, no kulobolola, no kulima amabala ya myangashi no kulya ifisabo fya yako.+ 31  Kabili abakapusuka mu ng’anda ya kwa Yuda, abakashalapo,+ bakalimba imishila no kutwala ifisabo.+ 32  Pantu abashalapo+ bakafuma mu Yerusalemu na bakapusuka bakafuma mu Lupili lwa Sione.+ Ukupimpa kwa kwa Yehova kukacita ici.+ 33  “‘E ico Yehova alanda pa mfumu ya Asiria ati:+ “Tayakengile muli uno musumba+ nangu kulasamo umufwi nangu kwisa ne nkwela nangu ukutuulikila uyu musumba amaloba nge cibumba.”’+ 34  “‘Mu nshila yaishilemo e mo ikabwelela, kabili muli uno musumba tayakesemo,’ e fyo Yehova asosa.+ 35  ‘Kabili nkacingilila+ uno musumba pa kuti mpusushe uno musumba pa mulandu wandi+ na pa mulandu wa kwa Davidi umubomfi wandi.’”+ 36  Kabili malaika+ wa kwa Yehova aliile no kuyaipaya abantu amakana umwanda umo na makana amakumi cinekonsekonse na yasano (185,000) abali mu nkambi ya bena Asiria.+ Ilyo abantu baimine ulucelo, moneni, bonse bali fitumbi.+ 37  E ico Sankeribu+ imfumu ya Asiria alifumineko no kuya, alibwelelemo+ no kuyaikala mu Ninebe.+ 38  Nomba ilyo afukeme alepepa mu ng’anda ya kwa Nisroke+ lesa wakwe,+ Adrameleke na Sharesere, abana bakwe, balimwipeye ku lupanga,+ kabili bafulumukile ku calo ca Ararati.+ Kabili Esari-hadone+ umwana wakwe alimupyene no kutendeka ukuteka.

Amafutunoti

Abantu balefwala “insamu” nga baleloosha nelyo nga bali no bulanda.
Moneni pali Es 36:2 apo balondolola umwalola ishiwi lya kuti “Rabsake.”