Esaya 12:1-6

12  Kabili muli ubo bushiku,+ ukatila: “Ndemutasha, mwe Yehova, pantu nangu ca kuti mwalinkalipile, ubukali bwenu nomba nabupwa,+ kabili mwansansamusha.+  Moneni! Lesa e pusukilo lyandi.+ Nkacetekela kabili nshakatiine;+ pantu Jah Yehova e bukose+ bwandi kabili e maka+ yandi, kabili e pusukilo lyandi.”+  Mukalasekelela ilyo muletapa amenshi mu tumfukumfuku twe pusukilo.+  Kabili muli ubo bushiku mukatila: “Tasheni Yehova, mwe bantu!+ Lilileni kwi shina lyakwe.+ Shimikileni abantu imicitile yakwe.+ Shimikeni ukuti ishina lyakwe nalisansulwa.+  Imbileni Yehova,+ pantu nacita ifya kupapa.+ Ici cileshimikwa mwi sonde lyonse.  “Welesha no kupunda ne nsansa, we mwikashi wa mu Sione, pantu Uwa Mushilo wa kwa Israele mukalamba muli iwe.”+

Amafutunoti