Esaya 26:1-21

26  Muli ubo bushiku,+ ulu lwimbo lukembwa+ mu calo ca Yuda ulwa kuti:+ “Twalikwata umusumba uwakosa.+ Alabika ipusukilo ukuba ifibumba kabili ubucingo.+  Isuleni impongolo+ pa kuti uluko lwa bulungami ulwaba ne cishinka lwingile.+  Abantu abo imitima yabo yaba iyashangila, mukabacingilila no mutende wa pe,+ pantu ni mwe batetekela.+  Tetekeleni Yehova+ inshita yonse, pantu Jah Yehova e Cilibwe+ ca muyayaya.  “Pantu naceefya abekashi ba pa muulu,+ umusumba wasansabikwa.+ Auwisha, auwishisha pa nshi; aupoosa mu lukungu.+  Ulukasa lukaunyanta, ulukasa lwa mulanda, ulukasa lwa mupiina.”+  Inshila ya mulungami yalitambalala.+ Apo mwalitambalala, mukatambalika ne nshila ya mulungami.+  Cine cine, pa mulandu wa nshila ya mulinganya wenu, mwe Yehova, twalimucetekela.+ Umutima wesu ufwaya+ ishina lyenu e lyo no kumwibukisha.+  Namufwaya ubushiku no mweo wandi;+ cine cine no mutima wandi mu nda ndamufwaya;+ pantu ilyo mukapingula isonde,+ abekashi ba pa calo bakasambilila+ ubulungami.+ 10  Umubifi nangu apaalwa, takasambilile ubulungami.+ Mu calo icatambalala akalacita ifyabipa+ kabili takamone ukupuulama kwa kwa Yehova.+ 11  Mwe Yehova, ukuboko kwenu kuli mu muulu,+ lelo tabalekumona.+ Bakamona no kwikatwa insoni+ pa fyo mwacincilila abantu benu. Cine cine umulilo+ wa balwani benu ukabalya. 12  Mwe Yehova, mukatupeela umutende,+ pantu namutubombela fyonse.+ 13  Mwe Yehova Lesa wesu, bashikulu wesu bambi balecita kwati e batuteka.+ Mu kwafwa kwenu fye e mo tukalumbwila ishina lyenu.+ 14  Balifwa; tabakabe no mweo.+ Apo balifwa,+ tabakeme.+ E ico mwabapempula pa kuti mubakande no kubalofya pa kuti belalumbulwa no kulumbulwa.+ 15  Mwalundako ku luko; mwe Yehova, mwalundako ku luko;+ mwaicindamika.+ Mwakusha imipaka yonse iya calo ukufika ukutali.+ 16  Mwe Yehova, ilyo balecula baisa kuli imwe;+ bapepa ipepo lya mu kantepentepe ilyo mwabasalapula.+ 17  Nga filya fine umwanakashi uuli mupepi no kupaapa akalipwa, no kulila ilyo alecula, e fyo na ifwe tuli pa mulandu wenu, mwe Yehova.+ 18  Twaimita, twacula pa kupaapa;+ awe cili kwati twapaapa umwela. Takuli ukupususha kwine kwine kuli ici calo,+ kabili takuli abekashi ba mu calo abalefyalwa.+ 19  “Abantu bobe abafwa bakaba no mweo.+ Ifitumbi fyesu, fikabuuka.+ Shibukeni no kusekelela, mwe bekashi ba mu lukungu!+ Pantu umume+ wenu waba ngo mume wa ku musalu,+ kabili isonde likaleka abafwa ukufyalwa.+ 20  “Kabiyeni, mwe bantu bandi, ingileni mu miputule yenu iya mu kati, kabili isaleniko ifiibi.+ Fisameni inshita inono mpaka ubukali bupite.+ 21  Pantu moneni! Yehova aleisa ukufuma ku cifulo cakwe ku kulubulwisha abekashi ba mu calo pa membu shabo isho bacita kuli ena,+ kabili icalo cikasokolola umulopa wasuumiwa+ pali cena kabili tacakafise abaipaiwa ba ciko.”+

Amafutunoti