Esaya 54:1-17

54  “Aula akapundu, we ng’umba we ushafyala!+ Sekelela na kapundu no kuwelesha,+ iwe we ushabala aucula pa kupaapa,+ pantu abana aba walekeleshiwa bafula ukucila abana ba mwanakashi uwaupwa,”+ e fyo Yehova asosa.  “Kushako incende ye tenti lyobe.+ Kabili leka batambulule amatenti ya ng’anda yabo iya lulumbi. Wibika apa kupelela. Lefya intambo she tenti lyobe, kabili kosha impoopo sha matenti yobe.+  Pantu ukapongola ku kulyo na ku kuso,+ na bana bobe bakapyaninina inko,+ kabili bakekala mu misumba iyaba ifibolya.+  Witiina,+ pantu tawakalengwe insoni;+ kabili wiumfwa insoni, pantu tawakaseebane.+ Pantu ukalaba ukuseebana kwa ku bwaice bobe,+ kabili tawakebukishe na kabili ukuseebana kwa bumukamfwilwa bobe.”  “Pantu Kalenga+ obe e mulume obe,+ Yehova wa mabumba e shina lyakwe;+ kabili uwa mushilo uwa kwa Israele e Mulubushi obe.+ Aketwa Lesa wa pano isonde ponse.+  Pantu Yehova akwitile kwati uli mukashi uwalekeleshiwa kabili uwa bulanda,+ kabili ngo waupilwe mu bukashana+ e lyo baisakukaana pa numa,”+ e fyo Lesa obe asosa.  “Nalikulekeleshe pa nshita iinono,+ lelo nkakulonganya pamo no luse ulukalamba.+  Nakufishile icinso candi pa nshita iinono pantu nalikalipe nga nshi,+ lelo nkakubelela uluse pamo ne cikuuku ca muyayaya,”+ e fyo Umulubushi+ obe, Yehova, asosa.  “Ici kuli ine cili fye kwati ni mu nshiku sha kwa Noa.+ Filya fine nalapa ukuti amenshi ya kwa Noa tayakabunshe isonde na kabili,+ e fyo nalapa no kuti nshakakukalipile no kukwebaula.+ 10  Pantu impili kuti shafumishiwapo, no tupili kuti twatelententa,+ lelo icikuuku candi tacakafume pali iwe,+ ne cipangano candi ica mutende tacakatelentente,”+ e fyo Yehova, uulemubelela uluse,+ asosa. 11  “We mwanakashi uwacula,+ we waululwa ku cipuupu ca mwela,+ we o bashasansamusha,+ mona ndekuulila amabwe yobe ne ndaka yakosa,+ kabili nkacita umufula+ obe kuli safiri.+ 12  Kabili nkakuulila impungu shobe ku mabwe aya rubi, ne mpongolo shobe ku mabwe ayabengeshima ngo mulilo,+ ne mipaka yobe yonse ku mabwe ayasuma. 13  Kabili abana+ bobe bonse bakasambilishiwa kuli Yehova,+ no mutende wa bana bobe ukafula.+ 14  Ukalimbwa mu bulungami.+ Tawakatitikishiwe nangu panono+—pantu tawakatiine nangu umo—kabili tapali icikakutiinya nangu cimo, pantu ica kutiinya tacakakupaleme.+ 15  Umuntu nga akusansa, ninshi te ine mwebele.+ Onse uwakusansa akafwa pa mulandu obe.”+ 16  “Mona! Nine napanga kafula, uupuuta+ pa mulilo wa malasha+ no kupanga icanso mu mulimo wakwe. Nine napanga no monaushi+ uonaula. 17  Icanso conse ico bakupangila tacakabombe,+ kabili ululimi lonse ulwakwimina mu bupingushi ukalwebaula.+ Ubu e bupyani bwa babomfi ba kwa Yehova,+ no bulungami bwabo bwafuma kuli ine,” e fyo Yehova alanda.+

Amafutunoti