Esaya 2:1-22

2  Ifi e fyo Esaya mwana Amose amwene pali Yuda na pali Yerusalemu:+  Nomba mu nshiku sha ku mpela,+ e mo ulupili lwa ng’anda+ ya kwa Yehova lukapampamikwa ukucila pa muulu wa mpili,+ kabili lukasumbulwa ukucila utupili;+ kabili inko shonse shikakonkomokelako.+  Kabili inko ishingi shikayako no kutila: “Iseni,+ natunine tuleya ku lupili lwa kwa Yehova, tuleya ku ng’anda ya kwa Lesa wa kwa Yakobo; kabili akatusambilisha imibele yakwe, kabili tukenda mu nshila shakwe.”+ Pantu mu Sione e mukafuma amafunde, ne cebo ca kwa Yehova cikafuma mu Yerusalemu.+  Kabili akapingula inko+ no kulungika imilandu+ ya bantu na bantu.+ Kabili bakafula bapanga babo ukuti babe baplao na mafumo yabo ukuti yabe ifya kutungwilako imiti.+ Uluko talwakemishe uluko lunankwe ulupanga, nangu ukusambilila inkondo na kabili.+  Mwe ba mu ng’anda ya kwa Yakobo, iseni kabili natwende mu lubuuto lwa kwa Yehova.+  Pantu namulekelesha abantu benu, aba mu ng’anda ya kwa Yakobo.+ Pantu icalo nacisulamo ifya ku Kabanga,+ kabili bacita ifinjelengwe+ nga baPelishiti, kabili baisulamo abana ba bena fyalo.+  Kabili icalo cabo caisulamo silfere na golde, ne fyuma fyabo te fya kupenda.+ Kabili icalo cabo caisulamo bakabalwe, na maceleta yabo te ya kupenda.+  Kabili icalo cabo caisulamo tulesa twa fye.+ Balekontamina ifyo bapanga ku minwe yabo, ne fyo iminwe yabo yapanga.+  Kabili umuntunse naseebana, no muntu nasaalulwa, kabili te kuti mubabelele uluse.+ 10  Ingila mu cilibwe kabili belama mu lukungu pa mulandu wa kutiinya kwa kwa Yehova, na pa mulandu wa bucindami bwa kupulamo kwakwe.+ 11  Amenso ya matutumuko aya muntunse yakacefiwa, na bantu abaituntumba bakapwa;+ kabili Yehova eka e ukasansabikwa muli ubo bushiku.+ 12  Pantu bushiku bwa kwa Yehova wa mabumba.+ Buli pali onse uwaitutumuna kabili uwatumpuka na pali onse uwasansabikwa nelyo uwasuulwa;+ 13  na pa mikedari yonse iya mu Lebanone+ iitali kabili iyasansabikwa na pa miti iikalamba yonse iya mu Bashani;+ 14  na pa mpili shonse ishitali na pa tupili tonse utwasansabikwa;+ 15  na pa lupungu lonse ulwalepa na pe linga lyonse;+ 16  na pa fimato fyonse ifya ku Tarshishi+ na pa mato yonse ayasuma. 17  Kabili abantu abaituntumba bakapwa, na bantu aba cilumba bakapwa;+ kabili Yehova eka e ukasansabikwa muli ubo bushiku.+ 18  Kabili tulesa twa fye tukaloba fye tonse.+ 19  Kabili abantu bakengila mu ncengo sha mu fimabwe na mu filindi fya mu mushili pa mulandu wa kutiinya kwa kwa Yehova na pa mulandu wa bucindami bwa kupulamo kwakwe,+ ilyo akema pa kuti isonde litutume.+ 20  Muli ubo bushiku umuntunse akapoosela batondo no tususu tulesa twakwe utwa fye utwa silfere no twa golde uto bamupangiile ukuti aletukontamina,+ 21  pa kuti akengile mu ncengo na mu ninga, pa mulandu wa kutiinya kwa kwa Yehova na pa mulandu wa bucindami bwa kupulamo kwakwe,+ ilyo akema pa kuti isonde litutume. 22  Pa mulandu wenu, talukeni ku muntunse, uo umupu wakwe waba mu myona+ yakwe, pantu mulandu nshi uwa kumubikilako amano?+

Amafutunoti