Skip to content

Đố vui

Chúng ta có thể học được gì từ Nô-ê?

Tải và in đố vui này, hãy hoàn tất tấm hình, rồi cùng với gia đình trả lời các câu hỏi.