NHARIREYOMURINDI July 2014 | Sei Zvakaipa Zvichiitika Kuvanhu Vakanaka?

Mwari ndiye ari kukonzera here? Imhaka yezvavakaita vasati vaberekwazve here? Pane zvatingaita here kuti titize uipi nekutambura?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvakaipa Zvatekeshera!

Kana kuina Mwari wemasimbaose, nei asingadziviriri vanhu vakanaka pane zvakaipa?

NYAYA IRI PAKAVHA

Sei Zvakaipa Zvichiitika Kuvanhu Vakanaka?

Bhaibheri rinotaura zvinhu zvitatu zvinokonzera kutambura.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mwari Achaitei Neuipi?

Unoda kurarama munyika iyo zvakaipa zvichange zvisisaitiki kune vakanaka here?

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Hapana Kwandaienda Ndisina Pfuti Yangu

Annunziato Lugarà aiva muchikwata chaiita zvechisimba, asi kushanyira kwaakaita Imba yoUmambo kwakachinja upenyu hwake.

Unofanira Kuranga Sei Vana Vako?

Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvitatu zvinoita kuti chirango chinyatsoshanda.

Waizviziva Here?

Vavaki vengarava vekare vaiita sei kuti mvura isapinda mungarava? Hove dzaiitwa sei kuti dzisaora kare?

Zvinoita Here Kuti Uone Mwari Asingaoneki?

Dzidza kuti ungashandisa sei “maziso emwoyo” wako.”

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Munyengetero inzira yekungokumbira kubatsirwa here?