Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Nei tichifanira kunyengetera?

Jehovha Mwari anoda kuti tisununguke kugara tichimuudza zvinotinetsa. (Ruka 18:1-7) Anoteerera nokuti anotida. Sezvo Baba vedu vokudenga vachitikumbira nemutsa kuti tinyengetere, zvine musoro here kuti tirege?—Verenga VaFiripi 4:6.

Munyengetero haisi nzira yekungokumbira kubatsirwa. Asi munyengetero unotibatsira kuti tiswedere pedyo naMwari. (Pisarema 8:3, 4) Kana tikagara tichitaura zviri pamwoyo pedu kuna Mwari, tinova neushamwari hwepedyo naye.—Verenga Jakobho 4:8.

Tinofanira kunyengetera sei?

Patinonyengetera Mwari haadi kuti titaure mashoko ekushamisira kana kuti ekungodzokorora nemusoro. Hatifaniri hedu kunge tine zvatakaita muviri patinonyengetera. Mwari anotikumbira kuti tinyengetere zvichibva pamwoyo. (Mateu 6:7) Somuenzaniso, muIsraeri yekare, Hana akanyengetera nezvedambudziko remhuri raishungurudza. Pave paya akanyengetera nemwoyo wese achitenda Mwari dambudziko rake parakagadzirisika.—Verenga 1 Samueri 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Tine ropafadzo yakazonaka! Tinogona kuudza Musiki wedu zvinotinetsa. Tinogonawo kumurumbidza uye kumuonga nezvaanotiitira. Zvechokwadi hatitombofaniri kutambisa ropafadzo iyi inokosha.—Verenga Pisarema 145:14-16.