Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Hapana Kwandaienda Ndisina Pfuti Yangu

Hapana Kwandaienda Ndisina Pfuti Yangu
  • GORE ROKUBEREKWA: 1958

  • NYIKA: ITALY

  • NHOROONDO YOUPENYU: AIVA MUCHIKWATA CHAIITA ZVECHISIMBA

MARARAMIRO ANDAIITA:

Ndakaberekerwa uye ndakarererwa mumarukisheni ekuRome, munzvimbo yaigara varombo vaienda kumabasa. Upenyu hwakanga hwakaoma. Handina kumbobvira ndakaziva amai vangu chaivo, uye ndakanga ndisinganyatsowirirani nababa vangu. Ndakadzidza kurarama mumamiriro ezvinhu akaoma.

Pandakazosvitsa makore 10, ndakanga ndatotanga zvekuba. Ndava nemakore 12, ndakatiza kumba kekutanga. Kakawanda baba vangu vaizonditora kumahofisi makuru emapurisa voenda neni kumba. Ndaigara ndichiitisana nharo nevanhu, ndaiita zvechisimba uye ndaingogumbukira munhu wese. Pandakanga ndava nemakore 14, ndakatiza kumba zvachose. Ndakatanga kushandisa madhiragi uye kugara mumigwagwa. Sezvo ndaisava nemba yekurara, ndaipaza motokari ndoraramo kusvika mangwanani-ngwanani. Ndaizotsvaka pandaikwanisa kuwana mvura kuti ndigeze.

Ndakava nyanzvi chaiyo pakuba, uye ndaiba zvose kubva pamabhegi kusvika pakuba mudzimba nemisha usiku. Ndakava nemukurumbira wakashata uye chimwe chikwata chembavha chakati ndibatane nacho, uye izvi zvakaita kuti nditowedzera kusvika pakuba mumabhengi. Pasina nguva ndakanga ndatova nhengo yaityiwa yechikwata chacho pamusana pehasha dzandaiva nadzo. Hapana kwandaienda ndisina pfuti yangu; kutaura zvazviri, ndaitorara ndakaiisa pasi pepiro. Upenyu hwangu hwakanga hwava hwekuita chisimba, kushandisa madhiragi, kuba, kutaura zvinyadzi, uye unzenza. Ndaigara ndichitsvagwa nemapurisa. Ndakasungwa kakawanda, uye ndakapedza makore akawanda ndichipinda nokubuda mujeri.

KUCHINJWA KWAKAITWA UPENYU HWANGU NEBHAIBHERI:

Pane imwe nguva pandakanga ndabudiswa mujeri ndakafunga kushanyira amainini vangu. Ndaisaziva kuti amainini vangu nevana vavo vaviri vakanga vava Zvapupu zvaJehovha.  Vakandikoka kuti ndipinde musangano weZvapupu. Ndakasarudza kuenda navo nekuti ndaingoda kuona zvaivako. Patakasvika kuImba yoUmambo ndakasimbirira kuti ndaida kugara pedyo nedhoo kuitira kuti ndione vose vaipinda nekubuda. Ndaitova nepfuti yangu.

Musangano iwoyo wakachinja upenyu hwangu. Ndinoyeuka ndichifunga kuti ndinofanira kunge ndaiva pane imwe puraneti. Vanhu vacho vakandikwazisa neushamwari vachinyemwerera. Nanhasi ndichiri kuona Zvapupu zvacho mupfungwa dzangu, zviso zvavo zvairatidza mutsa uye kutendeseka. Izvi zvakanga zvakatosiyana zvachose nezvandakanga ndakajaira!

Ndakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu. Pandairamba ndichidzidza, zvaiwedzerawo kujeka kuti ndaitofanira kunyatsochinja mararamiro angu. Ndakateerera zano riri pana Zvirevo 13:20 rokuti: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera, asi iye anofambidzana nemapenzi zvichamuipira.” Ndakaona kuti ndaifanira kutambira kure nechikwata chiya. Zvaisava nyore, asi Jehovha akandibatsira ndikakunda.

Kekutanga muupenyu hwangu ndakanga ndava kukwanisa kudzora maitiro angu

Ndakazvichenesawo. Ndakashanda nesimba kuti ndirege kusvuta fodya nekushandisa madhiragi. Ndakagera bvudzi rangu rakanga rakareba, ndikabvisa mhete munzeve, ndokurega zvekutaura zvinyadzi. Kekutanga muupenyu hwangu ndakanga ndava kukwanisa kudzora maitiro angu.

Ndaisambofarira kuverenga nekudzidza, saka zvakanga zvakaoma kuti ndinyatsoisa pfungwa dzangu pakudzidza Bhaibheri. Asi sezvandairamba ndichiedza kudaro, zvishoma nezvishoma ndakatanga kuda Jehovha, uye hana yangu yakatanga kundipa mhosva. Kakawanda ndaizvishora, ndisina chokwadi kana Jehovha aizombondikanganwira zvakaipa zvose zvandakanga ndaita. Panguva dzakadaro ndainyaradzwa zvikuru nokuverenga nezvekukanganwirwa kwakaitwa Mambo Dhavhidhi naJehovha paakanga aita zvivi zvakakomba.—2 Samueri 11:1–12:13.

Zvakanga zvakandiomerawo kuenda pasuo nesuo ndichiudza vamwe zvandinotenda. (Mateu 28:19, 20) Ndaitya kuti pamwe ndaizosangana nemunhu wandakamboitira zvakaipa kare! Asi zvishoma nezvishoma ndakakunda kutya kwandaiita. Ndakatanga kunyatsofara nekubatsira vamwe kudzidza nezvaBaba vedu vekudenga vakanaka, vanokanganwira zvikuru.

KUBATSIRWA KWANDAKAITWA:

Kudzidza nezvaJehovha kwakaponesa upenyu hwangu! Shamwari dzangu dzakawanda dzekare dzakafa kana kuti dziri mujeri, asi ndiri kurarama upenyu hunofadza zvechokwadi uye ndinotarisira ramangwana rakanaka. Ndakadzidza kuzvininipisa, kuteerera uye kudzora hasha dzangu. Izvi zvinoita kuti ndive neukama hwakanaka nevanhu vandinorarama navo. Ndinofara kuva nemudzimai wangu akanaka, Carmen. Tose tinofara kubatsira vamwe kudzidza nezveBhaibheri.

Iye zvino ndinoita basa rakatendeseka, dzimwe nguva rinosanganisira mabhengi, asi panzvimbo pekuba mumabhengi, ndinoachenesa!