NHARIREYOMURINDI March 2014 | Zvawakaitirwa naMwari

Mwari anotipa upenyu uye zvatinoda kuti tinakidzwe neupenyu, asi izvi ndizvo chete zvatinoda here?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvawakaitirwa naMwari

Mutemo waMwari wokutsiva “upenyu noupenyu” unotibatsira kunzwisisa chikonzero nei Mwari “akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga.”

NYAYA IRI PAKAVHA

Chiitiko Chausingafaniri Kupotsa

Tapota uya uzobatana nesu pakuchengeta Chirangaridzo Cherufu rwaJesu.

NYAYA YEUPENYU

Kurwara Kwangu Kunondisimbisa

Kutenda kunoita kuti mukadzi anorarama ari pawiricheya awane “simba rinopfuura renguva dzose.”

Mwari Anoona Sei Kubatana Kwezvitendero?

Tinofanira kutsvaka kuwirirana uye kunamata pamwe chete tisingafungiwo zvimwe zvinhu here? Mhinduro yeBhaibheri inogona kukushamisa.

Kuita Kuti Shoko raMwari Rizivikanwe muSpain Yekare

Vana vechikoro vanonyora Magwaro pamatombo vakafanana pakudii nevanhu vanoparadzira Bhaibheri muchivande?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Chivi chemunhu wokutanga, Adhamu, chinobatana nerufu rwaJesu. Sei?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Bhaibheri Rinoti Chii nezveIsita?

Ona kwakatangira zvinhu zvishanu zvine chokuita nemhemberero yeisita.