Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Rufu rwaJesu runotibatsira sei?

Mwari paakasika vanhu, aida kuti vararame panyika nokusingaperi vasingamborwari kana kufa. Zvisinei, munhu wokutanga Adhamu haana kuteerera Musiki uye akarasikirwa netariro yokurarama nokusingaperi. Sezvo tiri vazukuru vaAdhamu, takagara nhaka yerufu kubva kwaari. (VaRoma 5:8, 12; 6:23) Mwari wechokwadi, Jehovha, akatuma Mwanakomana wake Jesu panyika kuti azofa, obhadhara zvakaraswa naAdhamu.—Verenga Johani 3:16.

Jesu akafira kuti vanhu vakwanise kurarama nokusingaperi. Unofunga kuti upenyu husingaperi panyika huchange hwakaita sei?

Rufu rwaJesu runoita kuti tikanganwirwe zvivi zvedu uye tikwanise kurarama nokusingaperi. Bhaibheri rinotitsanangurira zvichange zvakaita upenyu panyika patinenge tisisatamburi nekuchembera, zvirwere, uye rufu.—Verenga Isaya 25:8; 33:24; Zvakazarurwa 21:4, 5.

Tinofanira kuyeuka sei rufu rwaJesu?

Usiku hwokupedzisira asati afa, Jesu akaudza vateveri vake kuti vayeuke rufu rwake nenzira isingashamisiri. Kuyeuka rufu rwaJesu nenzira iyoyo gore negore kunotibatsira kufunga nezvokuti Jehovha naJesu vanoda vanhu zvakadini.—Verenga Ruka 22:19, 20; 1 Johani 4:9, 10.

Gore rino, Chirangaridzo cherufu rwaJesu chichaitwa musi weMuvhuro, April 14, zuva ranyura. Unokokwa kuti uvewo pachiitiko ichi pamwe chete neZvapupu zvaJehovha zvomunzvimbo yenyu.—Verenga VaRoma 1:11, 12.