Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 NYAYA YOUPENYU

Kurwara Kwangu Kunondisimbisa

Kurwara Kwangu Kunondisimbisa

Hapana angambofunga kuti ndine simba kana akandiona ndiri muwiricheya nemuviri wangu usina kusimba unorema makirogiramu 29. Asi kurwara kwangu pakunowedzera, ndipo pandinotowedzera kuva nesimba rokutsungirira. Regai nditsanangure kuti ndange ndichisimbiswa sei neurwere hwangu.

Ndiine makore mana

Kufunga nezvenguva yandaiva mudiki kunondiyeuchidza nguva inofadza, ini nevabereki vangu pataigara muimba duku, kumaruwa ari kumaodzanyemba kweFrance. Baba vangu vakandigadzirira muzeerere uyewo ndaifarira kumhanya muchivanze. Muna 1966, Zvapupu zvaJehovha zvakatanga kushanya kumba kwedu uye zvaikurukura kwenguva yakareba nababa vangu. Pashure pemwedzi minomwe chete, baba vakatsunga kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Pasina nguva amai vakavawo Chapupu, uye izvi zvakaita kuti ndikurire mumhuri inofara.

Matambudziko angu akatanga nguva pfupi tadzokera kumusha kwevabereki vangu, kuSpain. Ndakatanga kurwadziwa mumaoko uye muzviziso zvemakumbo ndichinzwa kubaya-baya. Pashure pokushanyira vanachiremba vakawanda kwemakore maviri, takazowana mumwe chiremba aiva nemukurumbira wokurapa majoini uyo akataura asingaiti zvokuseka kuti, “Makanonoka.” Amai vangu vakatanga kuchema. Ndakanzwa mashoko andakanga ndisati ndambonzwa akadai sokuti “autoimmune chronic illness” uye “juvenile polyarthritis” * mukamuri raitonhora rataiva. Ndaisaziva zvakawanda sezvo ndakanga ndichiri nemakore 10 chete, asi ndakaziva kuti mashoko acho akanga asina kunaka.

Chiremba akati ndaifanira kurapirwa muchipatara chevana. Pandakasvika ikoko, ndakanetseka pandakaona chivako chacho chaisaratidzika zvakanaka. Waitosungirwa kutevedzera mitemo yepo: Masisita akandigera, ndokundipfekedza yunifomu isingayevedzi. ‘Ndichararama sei pano?’ Ndakafunga kudaro ndichichema.

NDAKAONA KUTI JEHOVHA AINDIBATSIRA

Sezvo vabereki vangu vakandidzidzisa kuti ndishumire Jehovha, ndakaramba kuita zvechechi yeRoma pachipatara pacho. Masisita akanga asinganzwisisi kuti nei ndairamba. Ndakateterera Jehovha kuti asandisiya, uye ndakabva ndangoona kuti aindibatsira, zvichiita sokuti aindimbundira sababa vane rudo.

 Vabereki vangu vaibvumirwa kundishanyira kwenguva pfupi misi yeMugovera. Vaindiunzira mabhuku anotsanangura Bhaibheri okuverenga kuti kutenda kwangu kurambe kwakasimba. Vana vaisabvumirwa kuva nemabhuku avo, asi masisita akandibvumira kuti ndigare neangu pamwe chete neBhaibheri rangu, randaiverenga zuva rega rega. Ndaitaurawo nevamwe vasikana nezvetariro yangu yokurarama nokusingaperi munyika inenge yava Paradhiso, pasisina munhu anorwara. (Zvakazarurwa 21:3, 4) Pasinei nokusuruvara uye kusurukirwa kwandaimboita, ndaifara kuti kutenda kwangu uye kuvimba kwangu naJehovha kwaiwedzera kusimba.

Vanachiremba vakati ndiende kumba pashure pemwedzi mitanhatu yaishungurudza. Ndakanga ndisina kupora, asi ndakafara kuvazve nevabereki vangu. Mapfupa angu akawedzera kuremara uye ndakanga ndava kutonyanya kurwadziwa. Ndakapinda mumakore angu okuyaruka ndisina simba. Zvisinei, ndakabhabhatidzwa ndava nemakore 14, uye ndakanga ndatsunga kushumira Baba vangu vokudenga nepandaigona napo. Asi dzimwe nguva ndaimboora mwoyo nezvavo. Ndainyengetera kwavari ndichiti, “Nei zvichiitika kwandiri? Ndapota ndiporesei. Hamusi kuona here kutambura kwandiri kuita?”

Makore angu okuyaruka akanga akandiomera. Ndaifanira kubvuma kuti ndaisazombopora. Ndaizvienzanisa neshamwari dzangu dzaiva neutano hwakanaka, dzichinakidzwa neupenyu. Ndakatanga kuzviona sendisingabatsiri uye zvaindiomera kutaura nevamwe. Asi vemumhuri yangu neshamwari vainditsigira. Ndinoyeuka Alicia, aiva mukuru kwandiri nemakore 20, uyo akava shamwari yangu yechokwadi. Akandibatsira kuti ndisangoramba ndichifunga nezvematambudziko angu asi kuti ndifarirewo vamwe vanhu.

KUWANA ZVIMWE ZVAIZOITA KUTI NDIFARE

Pandakanga ndava nemakore 18, ndakamborwara zvakasimba zvokuti kunyange kupinda misangano yechiKristu kwaiita kuti ndisare ndarukutika. Asi ndaishandisa nguva yose yandaiva nayo kudzidza Bhaibheri zvakadzama. Ndakabatsirwa nebhuku raJobho uye Mapisarema kunzwisisa kuti pari zvino Jehovha haagari achitidzivirira pamatambudziko ose, asi anotidzivirira pakunamata. Kugara ndichinyengetera kwakaita kuti ndiwane “simba rinopfuura renguva dzose” uye “rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose”—2 VaKorinde 4:7; VaFiripi 4:6, 7.

Ndava nemakore 22 ndaitofanira kubvuma kuti ndichararama ndiri pawiricheya kweupenyu hwese. Ndaitya kuti vanhu vaizongoona wiricheya ine mukadzi ari kurwara chete. Asi wiricheya yakatoita kuti ndivezve nerumwe rusununguko rwangu, uye kunyange zvazvo ndaiiona sedambudziko, yakatozova chikomborero. Shamwari yangu yainzi Isabel yakati ndaigona kuparidza nayo ndova nechinangwa chokuita maawa 60 ndichiparidza mumwedzi mumwe chete.

Pakutanga ndakaona sokuti pfungwa yacho yainge isina musoro. Asi ndakakumbira kubatsirwa naJehovha, uye rubatsiro rwemhuri yangu neshamwari rwakaita kuti ndikwanise kuzviita. Mwedzi uyu wandaishanda nesimba wakapera ndisingambozvioni uye ndakaona kuti ndakanga ndakunda kutya uye kunyara kwangu. Ndakanakidzwa zvikuru zvokuti ndakasarudza kuva piyona wenguva dzose muna 1996, ndichiparidza kwemaawa 90 mwedzi nemwedzi. Ichi ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zvandakasarudza, chaiita kuti ndive pedyo naJehovha uye chaiita kuti muviri wangu usimbe. Kuparidza kwaiita kuti ndiudzewo vakawanda zvandinotenda uye ndibatsire vamwe kuti vave shamwari dzaMwari.

JEHOVHA AKARAMBA ACHINDIBATSIRA

Muchirimo cha2001, ndakaita tsaona yemotokari, ndokutyoka makumbo ose. Pandaiva muchipatara ndichirwadziwa zvisingaiti, ndakanyengetera chinyararire nemwoyo wese ndichiti: “Ndapota, Jehovha, musandisiya!” Mumwe mukadzi aiva pamubhedha waiva pedyo akandibvunza kuti, “Uri mumwe weZvapupu zvaJehovha here?” Ndaisava nesimba rokupindura, saka ndakangogutsurira. Akabva ati, “Ndinokuzivai! Ndinowanzoverenga magazini enyu.” Mashoko iwayo akandinyaradza zvikuru. Ndaigona kuparidza nezvaJehovha kunyange panguva yandairwara zvikuru. Yaiva ropafadzo chaiyo!

Pandakanga ndava nani, ndakasarudza kuwedzera kuparidza. Amai vangu vaitenderera neni maiva nevamwe varwere ndiri pawiricheya, makumbo angu akaiswa purasita. Taishanyira varwere vashoma zuva rega rega, tichivabvunza kuti vainzwa sei, tovasiira mabhuku anotsanangura Bhaibheri. Kushanya ikoko kwainetesa, asi Jehovha aindipa simba.

Ndiine vabereki vangu muna 2003

 Mumakore mashoma akapfuura, marwadzo angu akawedzera uye kufa kwababa vangu kwakaita kuti nditonyanya kurwadziwa. Asi ndinoedza kuramba ndichifunga zvinhu zvakanaka. Sei? Ndinoedza kuramba ndiine hama neshamwari pose pazvinoita, uye izvi zvinondibatsira kuti ndisaramba ndichifunga nezvematambudziko angu. Pandinenge ndiri ndega, ndinoverenga, uye ndinodzidza Bhaibheri kana kuti kuparidza ndichishandisa runhare.

Kakawanda ndinovhara maziso, ndotanga kufunga nezvenyika itsva inovimbiswa naMwari

Ndinoedzawo kunakidzwa nezvinhu zviri nyore zvakadai sekamhepo kanofefetera kana kuti kunhuwirira kwemaruva. Izvi zvinoita kuti ndionge. Kugara ndichiseka kunondibatsira zvikuru. Rimwe zuva taiparidza neshamwari yangu, ichindisunda pawiricheya uye yakamboisiya zvishoma kuti inyore zvimwe zvinhu. Wiricheya yakangoerekana yava kukunguruka pamateru, ndokunorovera pane imwe motokari yainge yakapakwa. Tose takavhunduka asi patakaona kuti hapana chakanga chakuvara, takaputika nokuseka.

Pane zvakawanda zvandisingagoni kuita muupenyu. Ndinozviona sezvido zvandinofanira kuzozadzisa. Kakawanda ndinovhara maziso, ndotanga kufunga nezvenyika itsva inovimbiswa naMwari. (2 Petro 3:13) Ndinombofungidzira ndiine utano hwakanaka, ndichifamba-famba, uye ndichinyatsonakidzwa neupenyu. Ndinokoshesa mashoko aMambo Dhavhidhi okuti: “Tarisira kuna Jehovha; shinga uye mwoyo wako ngausimbe.” (Pisarema 27:14) Kunyange zvazvo muviri wangu uchiramba uchipera simba, Jehovha ari kundisimbisa. Kurwara kwangu kunoramba kuchindisimbisa.

^ ndima 6 Juvenile polyarthritis chirwere chevana vaduku chinogara kwenguva refu, chinozvimbisa majoini. Masoja emuviri anotanga kurwisana nemuviri pachawo, zvoita kuti majoini azvimbe uye arwadze.