NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2015

Magazini ino ine nyaya dzichadzidzwa kubva musi wa29 June kusvika 26 July, 2015.

Ngwarira—Satani Anoda Kukudya!

Unhu hutatu hwaSatani hunonyatsoratidza kuti muvengi akaipa.

Unogona Kurwisa Satani—Womukunda!

Ungaitei kuti usabatwa nemusungo wokudada, wokunyanya kuda pfuma uye wounzenza?

‘Vakaona’ Zvipikirwa

Varume nevakadzi vekare vaiva vakatendeka vakatisiyira muenzaniso wakanaka wokufungidzira makomborero eramangwana.

Tevedzera Jehovha Uyo Anovimbisa Upenyu Husingaperi

Tinganyatsonzwisisa here matambudziko ari kusangana nevamwe isu tisina kumbosangana nawo?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Gogi weMagogi anotaurwa mubhuku raEzekieri ndiani?

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

Akaona Kuti Rudo Rwaiita Kuti Basa Rifambe Paibikwa Zvokudya

Kana wakatanga kupinda magungano eZvapupu zvaJehovha kubva mumakore okuma1990, zvimwe ungashamiswa kunzwa nezveurongwa hwataiva nahwo kwemakore akawanda.