Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Gogi weMagogi anotaurwa mubhuku raEzekieri ndiani?

Kwemakore akawanda, mabhuku edu aitsanangura kuti Gogi weMagogi izita rakapiwa Satani Dhiyabhorosi paakadzingwa kudenga. Chaiita kuti tidaro ndechokuti bhuku raZvakazarurwa rinoratidza kuti Satani Dhiyabhorosi ndiye achatungamirira pakurwiswa kuchaitwa vanhu vaMwari pasi pose. (Zvak. 12:1-17) Saka taifunga kuti Gogi nderimwe zita raSatani.

Zvisinei, tsanangudzo iyoyo yaiita kuti pave nemibvunzo inokosha. Nei tichidaro? Funga izvi: Achitaura nezvenguva ichaparadzwa Gogi, Jehovha anoti achaita kuti Gogi ave “zvokudya zveshiri dzinodya nyama, shiri dzine mapapiro emarudzi ose, nezvikara.” (Ezek. 39:4) Jehovha anobva awedzera kuti: “Pazuva iroro ndichapa Gogi nzvimbo ipapo, nzvimbo yemakuva pakati paIsraeri . . . Vachaviga Gogi neboka rake rose revanhu ikoko.” (Ezek. 39:11) Asi chisikwa chomudzimu chingadyiwa sei ‘neshiri nezvikara’? Zvingaita here kuti Satani ‘avigwe’ muguva? Bhaibheri rinoratidza zvakajeka kuti Satani achakandwa mugomba rakadzikadzika kwemakore 1 000, kwete kuti achadyiwa kana kuvigwa.—Zvak. 20:1, 2.

Bhaibheri rinotaura kuti pachapera makore 1 000 iwayo, Satani achabudiswa mugomba rakadzikadzika uye achaenda kunotsausa “marudzi iwayo ari kumakona mana enyika, iye Gogi naMagogi, kuti avaunganidze nokuda kwehondo.” (Zvak. 20:8) Asi zvingaita here kuti Satani atsause Gogi, iye ariye Gogi wacho? Saka uprofita hwaEzekieri nehwaZvakazarurwa pahwunotaura ‘nezvaGogi,’ hunenge husingarevi Satani.

Saka Gogi weMagogi ndiani? Kuti tipindure mubvunzo iwoyo, tinofanira kuongorora Magwaro kuti tione kuti ndiani acharwisa vanhu vaMwari. Bhaibheri haringotauri nezvekurwiswa kuchaitwa vanhu vaMwari ‘naGogi weMagogi,’ asiwo rinotaura nezvekurwiswa kwavachaitwa ‘namambo wokuchamhembe’ uye “nemadzimambo enyika.” (Ezek. 38:2, 10-13; Dhan. 11:40, 44, 45; Zvak. 17:14; 19:19) Kurwisa uku kwakasiyana here? Kunenge kuti hakuna kusiyana. Zvinoita sokuti Bhaibheri riri kungotaura nezvekurwisa kumwe chete asi richishandisa mazita akasiyana. Nei tichidaro? Nokuti Magwaro anotiudza kuti nyika dzose dzichabatana pakurwiswa kwokupedzisira kuchaitwa vanhu vaMwari uko kuchaita kuti hondo yeAmagedhoni itange.—Zvak. 16:14, 16.

Kana tikaenzanisa Magwaro ose iwayo anotaura nezvekurwiswa kwokupedzisira kuchaitwa vanhu vaMwari, tinoona kuti zita rokuti Gogi weMagogi harirevi Satani asi rinoreva mubatanidzwa wenyika dzakasiyana-siyana. Nyika idzi dzichange dzichitungamirirwa ‘namambo wokuchamhembe’ here? Hatisati tava kunyatsoziva, asi zvinoita sokuti ndiye achatungamirira. Tinodaro nokuti pane mashoko anoita seanoenderana nepfungwa iyoyo anotaurwa naJehovha nezvaGogi okuti: “Iwe uchauya uchibva kunzvimbo yako, uchibva kumativi ari kure kwazvo okuchamhembe, iwe nemarudzi mazhinji auinawo, ose zvawo akatasva mabhiza, iri ungano huru, uye uto guru rehondo.”—Ezek. 38:6, 15.

Muprofita Dhanieri, uyo akararama panguva imwe chete naEzekieri, akataurawo nezvamambo wokuchamhembe iyeye achiti: “Kuchava nemashoko achamunetsa, anobva kunobuda zuva nokuchamhembe, uye iye achaenda akatsamwa kwazvo kuti atsakatise uye aparadze chose vazhinji. Achadzika matende omuzinda wake pakati pegungwa guru negomo dzvene Rokushongedzwa; uye achasvika pakuparadzwa, asi hapazovi neanomubatsira.” (Dhan. 11:44, 45) Izvi zvinonyatsoenderana nezviri mubhuku raEzekieri parinotaura zvichaitwa naGogi.—Ezek. 38:8-12, 16.

Chii chichabva chaitika kana vanhu vaMwari varwiswa saizvozvo? Dhanieri anotiudza kuti: “Zvino munguva iyoyo Mikaeri [Jesu Kristu] achasimuka [paAmagedhoni], iye muchinda mukuru anomira [kubva muna 1914] nokuda kwevanakomana vevanhu vako. Kuchava nenguva yokutambudzika [kutambudzika kukuru] isina kumbovapo kubvira pakatanga kuvapo rudzi kusvikira nguva iyoyo. Vanhu vako vachapukunyuka munguva iyoyo, ivo vanhu vose vanowanikwa vakanyorwa mubhuku.” (Dhan. 12:1) Tsanangudzo yakafanana naiyoyo yezvichaitwa nemumiririri waMwari, Jesu, inowanikwawo pana Zvakazarurwa 19:11-21.

Ko “Gogi naMagogi” anotaurwa pana Zvakazarurwa 20:8 ndiani? Panguva yomuedzo wokupedzisira iyo ichatanga kana makore 1 000 apera, vaya vanopandukira Jehovha vacharatidza mweya woumhondi seunenge waratidzwa nenyika dziya dzinonzi ‘Gogi weMagogi’ dzinenge dzarwisa vanhu vaMwari kutambudzika kukuru kwava kupera. “Gogi naMagogi” achaparadzwa zvachose sokuparadzwa kunenge kwaitwa Gogi weMagogi! (Zvak. 19:20, 21; 20:9) Saka zvinoita sezvakakodzera kuti titi vose vanopanduka panopera makore 1 000, ndivo vanonzi “Gogi naMagogi.”

Sevadzidzi vanoshingaira veShoko raMwari, tinoda chaizvo kuona kuti munguva pfupi iri kuuya, ndiani achava “mambo wokuchamhembe.” Pasinei nokuti mubatanidzwa wenyika idzi uchatungamirirwa naani, tine chokwadi nezvinhu zviviri zvinotevera: (1) Gogi weMagogi nemauto ake vachakundwa voparadzwa; uye (2) Mambo wedu ari kutonga Jesu Kristu, achaponesa vanhu vaMwari oita kuti vapinde munyika itsva inenge iine runyararo uye isina matambudziko.—Zvak. 7:14-17.