Aligen so Pananisia Ra

Panon tayon nagunggonaan natan ed panaral ed pananisia na saray bibii tan lalaki ed Biblia?

Time Line

Say time line tan saray mapa so ontulong ed sikan nilitrato no kapigan tan iner nambilay iray matoor ya karakter na Biblia.

Sulat na Mananguley ya Ulop

Say Mananguley ya Ulop et mangipapaseseg ya basaen tan aralen iyan libro bilang indibidual tan bilang pamilya.

Introduksion

Nabasa ed Biblia so tuan istorya na saray matoor a lalaki tan bibii. Panon tayon makaaral ed ehemplo ra?

ABEL

“Mansasalita ni Anggano Inatey La”

Antoy naaralan tayod si Abel anggano dagdaiset labat so nabasa tayod Biblia nipaakar ed sikato?

NOE

“Akiulop-ulop ed Dios”

Anto ran subok so inarap nen Noe tan say asawa to ed impamabaleg dad ananak da? Panon dan impanengneng so pananisia ra ed impampaalagey day biong?

ABRAM

“Ama na Amin a Walaan na Pananisia”

Panon ya impanengneng nen Abraham so pananisia? Diad anto ran paraan naalig moy pananisia nen Abraham?

RUT

“Anggan Iner a Laen Mo, Onla Ak”

Akin a mabulos ya tinaynanan nen Rut so pamilya tan binalegan ton dalin? Anton kualidad so impanengneng to kanian pinabpabli nen Jehova?

RUT

‘Magalang ya Bii’

Akin ya importante so impankasal nen Rut tan Boaz? Antoy naaralan tayod si Rut tan Noemi nipaakar ed pamilya?

HANA

Imbesngaw Tod Dios so Walad Puso To

Say pananisia nen Hana ed si Jehova so tinmulong ed sikaton naarap so mairap a situasyon.

SAMUEL

Nantultuloy ya “Binmaleg ed Arap nen Jehova”

Antoy nikadkadumad impanugaw nen Samuel? Antoy tinmulong ed sikato pian ombiskeg so pananisia to legan a walad tabernakulo?

SAMUEL

Nanmatoor Anggano Wala ray Akadismayaan To

Amin tayo et makakaeksperiensya na irap tan pakadismayaan a nayarin mamakapuy na pananisia tayo. Antoy naaralan tayod impansungdo nen Samuel?

ABIGAIL

Walaan na Pakatalos tan Karunongan

Antoy naaralan tayod aliwan marakep ya pamilya nen Abigail?

ELIAS

Indepensa Toy Dugan Panagdayew

Antoy naaralan tayod si Elias no wala ray kontra ed ibabangat na Biblia?

ELIAS

Nanalagar tan Lawas Akabantay

Panon ya impanengneng nen Elias ya sikatoy lawas akabantay legan ton aalagaren ya nasumpal so pormisa nen Jehova?

ELIAS

Niligliwa na Dios To

Anto ray agawa kanian kinmapuy tan adismaya si Elias, ya anggad kinerew ton ompatey la komon?

JONAS

Akaaral ed Saray Lingo To

Kasin singa ka met si Jonas ed pangawat na asainmin? Say istorya to so mangiter na aral ed sikatayo ed anos tan inkamapangasi.

JONAS

Naaralan Toy Magmaliw a Mapangasi

Panon ya ontulong ed sikatayon matuan usisaen so sarili tayo ed agawad si Jonas?

ESTER

Inyagel To ray Totoo na Dios

Say pangipanengneng na masakripisyon aro ya singa ginawa nen Ester et mankaukolan na pananisia tan pakpel.

ESTER

Makabat, Makpel, tan Agmakasarili

Antoy masakripisyon ginawa nen Ester parad si Jehova tan ed saray kabaleyan to?

MARIA

“Nia! Siak so Biin Aripen nen Jehova!”

Anto so ipapatnag na reaksion nen Maria ed si Gabriel diad pananisia to? Anto ni ran kualidad so impanengneng to?

MARIA

“Minorekdek To so Kabaliksan” na Saray Salita

Saray eksperienya nen Maria ed Jerusalem so amabiskeg ed pananisia tod saray sipan nen Jehova.

JOSE

Nampursigi Pian Naprotektaan tan Naasikaso Toy Pamilya To

Panon ya prinotektaan nen Jose so pamilya to? Akin ya inyalis toy Maria tan Jesus ed Ehipto?

MARTA

“Manisia Ak”

Panon ya impanengneng nen Marta so pananisia diad panaon na ermen?

PEDRO

Nilabanan Toy Takot tan Duaruwa To

Mabiskeg tan makaderal so panduaruwa. Balet ta alabanan nen Pedro so takot tan duaruwa to diad impanumbok tod Jesus.

PEDRO

Nanmatoor Anggano Wala ray Subok

Panon ya say pananisia tan inkamatoor nen Pedro so tinmulong ed sikaton awaten so impangorehi nen Jesus?

PEDRO

Akaaral ed Panamerdona na Katawan To

Antoy imbangat nen Jesus ed si Pedro? Panon ya pinaneknekan nen Jesus ya pinerdona to lay Pedro?

Konklusyon

Panon mon napansiansian mabiskeg so pananisia tan ilalom?