Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

Makabat, Makpel, tan Agmakasarili

Makabat, Makpel, tan Agmakasarili

1-3. (a) Deskribien so inyasingger nen Ester ed trono nen asawa to. (b) Antoy reaksion na ari ed inyakar nen Ester?

MANPUKAL so pagew nen Ester legan ya onaasingger ed trono. Imadyin mo pan biglan dinmeen so maaw-awang ya kuarto ya kawalaay trono na ari diad palasyo na Susan. Talagan marendeen ta anggan si Ester et sankarengel toy makalkalnan kupbang to tan say kalasakas na balibalin kawes to. Say kaukolan ya pangipokusan toy imano to et aliwan say kabaleg na palasyo, saray mararakep ya poste, nisay adesinyoan ya gubidan sedro ya nanlapu nid Lebanon. Say sankanengneng to labat et say laki ya akayurong ed trono, say toon akadependian na bilay to.

2 Sankanengneng met na ari si Ester, insan to inyunat so balitok a setro to. No nengnengen et simsimpli labat itan ya ginawa na ari, balet satan so angisalbay bilay nen Ester. Say labay ton ibaga ’tan et pinalampas na ari so insumlang tod ganggan​—say inyakar tod ari anggano ag-impatawag. Sanen asingger lay Ester ed ari, diniwit toy nguro na setro pian ipanengneng toy pisalsalamat to.​—Est. 5:1, 2.

Misalsalamat si Ester ed panangasi na ari

3 Diad itsura ni labat nen Arin Ahasuero et nanengneng la ya talagan mayamyaman tan makapanyari. Say kawes na saray ari ed Persia ed saman a panaon et manbili na nilasus milyon a dolyar. Anggaman ontan, anengneng nen Ester ed mata na asawa to ya sikatoy papablien to; anggan panon et amta ton sikatoy inad-aro na asawa to. Inkuan na ari: “Anto so labay mo, reyna Ester? Tan anto so kerewen mo? Sikato so niiter ed sika anggan say kapaldua na nanarian.”​—Est. 5:3.

4. Anto ni ray kaukolan ya gawaen nen Ester?

4 Impanengneng la nen Ester so nikadkaduman pananisia tan pakpel​—inmasingger ed ari pian naprotektaan iray kabaleyan to ed planon pamatey ed sikaran amin. Baleg la yan agawaan to, balet wala ni ray mas mairap ya kaukolan to nin gawaen. Kaukolan ya nakombinsi to iyan mapaatagey ya ari ya say pampipiyaan ton opisyal et mauge-uges a too​—sayan opisyal et pinalikdo toy ari pian  ipapatey so amin ya kabaleyan nen Ester. Panon ton nakombinsi so ari, tan antoy naaralan tayod pananisia to?

Makabat Ton Pinili so “Panaon a Pansalita”

5, 6. (a) Panon ya inyaplika nen Ester so prinsipyon walad Eclesiastes 3:1, 7? (b) Akin et nibagan makabat imay paraan na impitongtong nen Ester ed asawa to?

5 Kasin ibaga la nen Ester ed ari so problema to diad arap na amin a totoon wadman? No ontan so gawaen to, ompan nabaingan so ari tan walay pankanawnawa nen Haman ya nalusotan so akusasyon ed sikato. Anto siri’ gawaen nen Ester? Insulat na makabat ya Arin Solomon nilasus taon lay apalabas: “Nipaakar ed amin a bengatla wala so sakey a panaon, . . . panaon ya agyesel, tan panaon a pansalita.” (Ecl. 3:1, 7) Seguradon legan ya ombabaleg si Ester et maan-anos ya imbangat ed sikato nen Mardokeo itan ya prinsipyo. Kanian amta nen Ester ya talagan importante so pamili na “panaon a pansalita.”

6 Inkuan nen Ester: “No onabobon ka, Kagalang kon Ari, labay  ta kan imbitaan tan si Haman ed ponsia ya ipaparaan kon para sikayo.” (Est. 5:4, Maung a Balita) Inmabuloy so ari tan tampol ton impatawag si Haman. Inap-apiger nen Ester so impitongtong to, awa? On, agto inekalay dignidad so asawa to tan nan-isip na mas dugan panaon pian nibalikas so kerew to.​—Basaen so Uliran 10:19.

7, 8. Antoy nibagam ed samay inmunan ponsia ya imparaan nen Ester, balet akin et agni nansalita?

7 Seguradon imparaan ya maong nen Ester itan ya ponsia. Sinegurado ton nagustoan na asawa to so amin ya wadtan, tan angitarya met na maong a klase na alak pian maliket so amin. (Sal. 104:15) Talagan aliketay Ahasuero kanian tinepetan to lamet si Ester no antoy kerew to. Saya la kasi so dugan panaon na pansalita to?

8 Naisip nen Ester ya andi ni. Kanian inimbitaan to lamet so ari tan si Haman ed ontumbok ya agew. (Est. 5:7, 8) Akin kasi? Tandaan ya asingger lan pateyen so amin ya kabaleyan nen Ester lapud ganggan na ari. Kaukolan sirin ya seguroen ton duga so panaon na  pangibaga to. Kanian inalagar to ni dugan panaon, diad ontan et nipanengneng to met ya talagan rerespetoen toy asawa to.

9. Akin et importante so inkaanos, tan panon tayon naalig so inkaanos nen Ester?

9 Say inkaanos et balibali tan importantin kualidad. Anggano mapagpaga lay Ester tan labalabay to la komoy mansalita, maanos ton inalagar so dugan panaon. Dakel so naaralan tayod sikato, ta no maminsan et wala ra met so nanenengneng tayon problema ya kaukolan ya naaksionan. No labay tayon ipaimano itan ed toon walaan na autoridad pian nasolusyonan, kaukolan tayon aligen so inkaanos nen Ester. Oniay ibabaga na Uliran 25:15: “Ed karukey na pantepel say manuley napatulok, tan say malambot a dila buyaken to so pukel.” No maanos tayon alagarey dugan panaon tan marespeton mansalita singa si Ester, aliling to et sarag tayon “buyaken” so antokaman ya isusumpa anggano singa kaawet ni na pukel. Kasin benendisyonan nen Jehova so impan-anos tan karunongan nen Ester?

 Niwalay Hustisya Lapud Anos

10, 11. Akin et nakal so ligsa nen Haman kaalis tod samay inmunan ponsia, tan antoy insugsog ed sikato na asawa tan kakaaro to?

10 Diad maan-anos ya panaalagar nen Ester, wala ni ray agawgawan agto inilaloan. Maligligsan inmalis si Haman ed samay inmunan ponsia, “malikeliket tan magaygayaga [so] puso” to ta abaloan to et sikatoy labalabay na ari tan reyna. Kapaway to balet ed puerta na palasyo, anengneng toy Mardokeo, et siansia nin agto labay so ondakmomo. Singa naaralan tayod imbeneg ya kapitulo, aliwan say agrerespetoen nen Mardokeo si Haman. Say rason et ag-itan naakoy konsiensia to tan nalalanor so relasyon tod Dios a Jehova. Balet tampol ya sinmanok si Haman.​—Est. 5:9.

11 Nen imbaga itan nen Haman ed asawa to tan saray kakaaro to, sinugsogan dan manggaway baleg a poste ya masulok a 22 metro so kaatagey to, insan to kuno alaey permiso na ari ya ibitay ditan si Mardokeo. Agustoan nen Haman so ideya ra kanian impagawa ton tampol imay poste.​—Est. 5:12-14.

12. Akin et impaibasan maksil na ari so rekord na saray agawgawa diad Empiryo, tan antoy naamtaan to?

12 Diad saman balet ya labi et agmakaugip so ari. Kanian impaibasa ton maksil so rekord na saray agawgawa diad Empiryo. Kaiba ed saray binasa so nipaakar ed planon pamatey ed sikato. Anonotan to man ya agawa; saramay mamatey lawarid sikato et narel tan pinatey la. Aman balet so angipaamtad satan ey​—si Mardokeo? Apaisip so ari tan tinepet to no atumangan lay Mardokeo. Say ebat? Andi nin balot.​—Basaen so Ester 6:1-3.

13, 14. (a) Panon ya aderal so plano nen Haman? (b) Antoy imbaga na asawa tan kakaaro nen Haman?

13 Aburido so ari kanian tinepet to no walay opisyal ya wadman ya makatulong pian naaksionan iman ya lingo. Nibanbana met ya wadmay Haman​—anganko et linma diman ya asaksakbay ta labalabay to lan alaey permiso na ari ya ibitay si Mardokeo. Balet antis to nin nibagay kerew to, tinepetan na ari no anto kasi sankaabigan ya gawaen ed toon labay ya pagalangan na ari. Say abaloan nen Haman et sikato so walad nonot na ari. Kanian oniay magarbon panamagalang ya insuheri to: Isulong ed satan ya too so kawes ya parad ari, paluganen ed kabayo na ari, tan iparada na sakey ya atagey ya opisyal diad paliber na Susan legan ton ibabando so panangirayew ed satan ya too pian narengel na amin. Seguradon abaliw so lupa nen Haman sanen naamtaan ton samay toon pagalangan et si Mardokeo manaya! Tan siopay imbaki na ari ya mangibandoy panangirayew ed si Mardokeo? Si Haman!​—Est. 6:4-10.

14 Anggapoy agawaan nen Haman noag say unoren so ari.  Insan sinmempet ya tampol, ansakisakit so linawa to. Lapud saman ya agawa, inkuan na asawa tan saray kakaaro to ya seguradon aliway pansumpalan to, tan agton balot nataloy Mardokeo.​—Est. 6:12, 13.

15. (a) Antoy maabig ya resulta na impan-anos nen Ester? (b) Akin et maabig no “alagden” tayo so ikiwas na Dios?

15 Legan ya maanos ya pinalabas nen Ester so sakey nin agew antis ton ibagay kerew tod ari, nanggawa si Haman na kababaingan ton mismo. Agta posiblin si Jehova so ag-amaugip ed ari? (Uli. 21:1) Talagan duga imay ibabaga na Biblia ya maanos tayon “alagden” so ikiwas na Dios! (Basaen so Miqueas 7:7.) No ontan so gawaen tayo, napaneknekan tayon agtayon balot naparaan so solusyon na Dios ed saray problema tayo.

Makmakpel ya Nansalita

16, 17. (a) Kapigan sinmabi so “panaon a pansalita” nen Ester? (b) Akin et nibaga tayon duma si Ester ed si Vasti ya datin asawa na ari?

16 Aglabay nen Ester ya suboken ni pasensia na ari; diad komaduan ponsia, kaukolan to lan ibaga so amin ya labay ton ibaga. Panon to balet? Maong labat ta sikatoy tinepetan lamet na ari no antoy kerew to. (Est. 7:2) Saya la so dugan “panaon a pansalita” nen Ester.

17 Seguradon nampikasi ni Ester ed Dios antis ton imbaga irayan salita: “No labay na Kagalang kon Ari ya ipagamor so mogmon kerew ko, say pilalek ko et say pakapaliis ko tan saray totook ed patey.” (Est. 7:3, Maung a Balita) Imanoen ya impaseguro tod si asawa to ya respetoen toy antokaman ya desisyon to. Arawin dalin si Ester ed si Vasti ya datin asawa na ari, ta ginagala ton pabaingay asawa to! (Est. 1:10-12) Sakey ni, agbalot imbaga nen Ester ya alingoy  ari ed impanmatalek tod si Haman. Imbes, akikasi ya sikatoy ipaliis komon na ari ed patey.

18. Panon ya impaamta nen Ester ed ari so problema?

18 Seguradon abigla so ari tan mankelaw ed satan ya kerew. Siopa kasi makpel ya mamatey ed reyna to? Intuloy nen Ester: “Saray totook tan siak et nilako kamin pateyen. No nilako kamin aripenen labat komon, andi bali la, agak la komon onesel, tan agta ka la sigensigenen nipaakar ed saya. Balet ngalngali da ka mi la pateyen, paandipaten!” (Est. 7:4, Maung a Balita) On, prangkan imbaga nen Ester so problema, tan imbaga to nin agla komon onesel no aripenen da ra labat. Balet, kaukolan toy mansalita ta anggan say ari et apektado ed satan ya planon pamatey ed sikara.

19. Antoy naaralan tayod si Ester nipaakar ed dugan paraan na panagkombinse?

19 Naaralan tayod alimbawa nen Ester so dugan paraan na panagkombinse. No bilang ta walay labay mon ipaamta ya seryoson problema ed sakey ya toon inad-arom odino walaan na autoridad, baleg so nitulong na inkaanos, inkamarespeto, tan inkaprangka.​—Uli. 16:21, 23.

20, 21. (a) Panon ya impaamta nen Ester so panamalikdo nen Haman, tan antoy reaksion na ari? (b) Antoy ginawa nen Haman sanen naamtaan lay panamalikdo to?

20 Intepet nen Ahasuero: “Siopay makatepel a manggawa na ontan? Kawalaan to ’tan a too?” Imadyin mo pay Ester ya ituturo toy Haman legan ton ibabagan: “Say kalaban mi et sayan toon mauges tan managpairap ed sikami​—si Haman!” Seryoso iyan akusasyon! Ataktakot ya maong si Haman. Seguradon nampabalangay lupa nen Ahasuero lapud sanok to. Amoria ton sikatoy pinalikdo na  pampipiyaan ton opisyal pian pirmaan toy ganggan ya mamatey ed inad-aro ton asawa! Lapud petang na ulo na ari, inmalagey tan pinmaway ed hardin.​—Est. 7:5-7, Maung a Balita.

Makmakpel ya impaamta nen Ester so kaugsan nen Haman

21 Si Haman balet, pinmaway so inkapayakot to tan linmad salian nen Ester pian mikasi. Kapawil nen Ahasuero, asabian toy Haman ya akasubsob ed dukolan ya kawalaan nen Ester. Lalon sinmaboy dala to tan inakusaan toy Haman ya papasooten toy reyna ya miakdol ed sikato diad mismon palasyo to. Seguradon patey so sentensia nen Haman. Sinakbongan day lupa to, insan da impaway. Insan sakey ya opisyal so angidalem ed ari ed samay baleg ya posten impagawa nen Haman parad si Mardokeo. Tampol ya ingganggan nen Ahasuero ya ibitay diman si Haman.​—Est. 7:8-10.

22. Panon itayon natulongan na alimbawa nen Ester pian ag-itayo naekalay talek, ilalo, tan pananisia?

22 Diad sayan mauges a mundo, ompan isipen na dakel ya singa imposible lan niwala so hustisya. Kasin ontan met so naliliknam? Agbalot nakal so talek, ilalo, tan pananisia nen Ester. Nen asabi dugan panaon, makpel ya nansalita pian niyagel iray kabaleyan to, tan nanmatalek ya gawaen nen Jehova no antoy manepeg. Ontan met sirin so gawaen tayo! Ag-anguman si Jehova manlapud saman a panaon. Sarasarag to nin siansia ya erelen iray mauges tan managpalikdo diad sarili dan patit, a singa ginawa tod si Haman.​—Basaen so Salmo 7:11-16.

Mas Inyuna Toy Jehova tan Saray Totoo To

23. (a) Panon ya tinumangan na ari si Mardokeo tan Ester? (b) Panon ya tinmua imay impropesiya nen Jacob nipaakar ed si Benjamin? (Nengnengen so kahon ya “ Sakey ya Propesiyan Asumpal.”)

23 Naamtaan a siansia nen Ahasuero no siopa si Mardokeo​—aliwa labat ya sikato imay namprotekta ed bilay na ari sanen implano dan pateyen noagta sikato met so pinagka-ama nen Ester. Inter nen Ahasuero ed si Mardokeo so posisyon nen Haman bilang prime minister. Inter met nen Ahasuero ed si Ester so abung nen Haman pati amin ya kayamanan to, tan impiyan amin iratan nen Ester ed si Mardokeo.​—Est. 8:1, 2.

24, 25. (a) Akin et agdinmeey nonot nen Ester anggano nipaamta lay inkauges nen Haman? (b) Panon ya inrisga lamet nen Ester so bilay to?

 24 Natan ta agla napepeligroy bilay nen Ester tan Mardokeo, ondeen la kasi nonot na reyna? Nayarin ontan no sarili to labat so nonoten to. Akasabi lad interon empiryo so ganggan nen Haman ya ipapatey so amin ya Judio. Sikatoy angusar na pampapalaranan odino Pur​—sakey a klase na espiritismo​—pian naamtaan to no kapigan so nepeg ya pamatey ed saray Judio. (Est. 9:24-26) Tua, pigaran bulan ni palabasen, balet mapmaples ya onlalabas so agew. Wala ni kasi nagawaan pian ag-itan natuloy?

25 Inrisga lamet nen Ester so bilay to​—linma lamet ed ari anggano ag-impatawag. Manak-akis parad saray kabaleyan to tan akikasid asawa to ya babawien imay ganggan. Balet nensaman, no tinatakan la na ari na Persia so sakey a ganggan, aglan balot itan nababawi. (Dan. 6:12, 15) Kanian inikdan na ari si Ester tan Mardokeo na autoridad ya manggaway balon ganggan. Nanggawa ra siri’ komaduan proklamasyon ya mangibabagan walay kanepegan na saray Judio ya idepensay sarili da. Angibaki ran tampol na saray mensahero ed amin ya sakop na empiryo pian ipasabi iyan maong a balita ed saray Judio. Seguradon akaengas na baleg iray Judio ta wala lay ilalo da. (Est. 8:3-16) Imadyin mo pa ran manpaparaan parad pilaban da. Agda itan nagawaan no anggapo may balon  ganggan. Balet say tepet, tulongan ira kasi nen “Jehova na saray ehersito?”​—1 Sam. 17:45.

Nanggawa si Ester tan Mardokeo na saray proklamasyon parad amin ya Judio ed Empiryoy Persia

26, 27. (a) Akin et nibagan sigpot so pananalo ya inter nen Jehova ed saray totoo to? (b) Anton propesiya so tinmua sanen pinatey iray ilalak nen Haman?

26 Sanen asabin siansia imay agew, akaparaan la ray totoo na Dios. Diad tua, dakel ya Persianon opisyal so angiyagel met ed saray Judio sanen abalitaan dan si Mardokeo lay balon prime minister. Impanalo nen Jehova iray totoo to! Sinegurado ton naupot so kalaban pian anggapo lan balot so ombales ed sikara. *​—Est. 9:1-6.

27 Ontan met, napepeligro nin siansiay bilay nen Mardokeo anggad mabilay ni samploran ilalak nen Haman. Kanian pinatey met ira. (Est. 9:7-10) Tinmua sirin so propesiyay Biblia​—impasakbay la na Dios so pakaupot na amin ya Amalekita ta kinalaban da iray totoo to. (Deu. 25:17-19) Nayarin saray ilalak nen Haman so sankasampotan a kabiangan na sayan bansa ya inukom nen Jehova.

28, 29. (a) Akin et linawa nen Jehova ya mibiang si Ester tan saray kabaleyan to ed pilalaban? (b) Akin et bendisyon ed sikatayo so maabig ya alimbawa nen Ester?

28 Kaukolan nen Ester ya sakbaten iray ambebelat ya responsabilidad​—singa say panggawa na ganggan nipaakar ed pilaban tan pamatey ed saray kakabusol. Aliwa ’tan ya mainomay. Balet nepeg to itan ya gawaen ta linawa nen Jehova ya protektaan so bansan Israel, a panlapuan na insipan a Mesias, say alenleneg ya ilalo na amin a totoo! (Gen. 22:18) Diad panaon tayo, maliket iray lingkor na Dios ta sanen wadiad dalin so Mesias, si Jesus, imbaga ton agla nepeg ya milaban iray papatumbok to.​—Mat. 26:52.

29 Anggaman ontan, milalaban iray Kristiano diad espiritual a paraan; mas mamapasyay Satanas natan pian deralen so pananisia tayod si Jehova a Dios. (Basaen so 2 Corinto 10:3, 4.) Talagan bendisyon ed sikatayo so maabig ya alimbawa nen Ester! Komon ta ipanengneng tayo met so pananisia diad pampakpel tayo, diad makabat tan maanos ya paraan na panagkombinse, tan diad pangiyuna ed pankaabigan na totoo na Dios.

^ par. 26 Inabuloyan na ari iray Judio ya sumpalen day pilaban da anggad tinmumbok ya agew. (Est. 9:12-14) Anggad natan et tinaon itan ya seselebraan na saray Judio, ya ompetek ed katapusay Pebrero o kagapoy Marso. Satan ya piesta et tatawagey Purim, ya inngaran ed samay pampapalaranan ya ginawa nen Haman diad plano ton pamatey ed amin ya Judio.