Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 5

‘Magalang ya Bii’

‘Magalang ya Bii’

1, 2. (a) Anton kimey so ginawa nen Rut? (b) Anto ray balibalin naamtaan nen Rut nipaakar ed Ganggan na Dios tan ed saray lingkor to?

PAPASPASEN ni nen Rut so sebadan atudtor ton sanagew. Mansirunget la kanian nagsisempet la ray trabahador na kaumaan ed Betlehem, tan ontatatdang la rad dalan ya paloob ed syudad. Seguradon mabanabanal lay Rut, ta kakkabuasan ni et mantutudtor la. Balet agni tinmunda, intuloy toy panpapaspas tod saramay sebada pian onsian so ilik. Anggan antoy irap na trabaho, malikeliket, ta mas ni ed iilaloan to so agawa.

2 Kasin anggan panon et wala met lay nanenengneng nen Rut ya pakainawaan to? Naaralan tayod imbeneg ya kapitulo ya sikatoy agsinmian ed katulangan ton si Noemi tan insipan ton agton balot taynan. Insipan to met ya dayewen toy Dios nen Noemi, si Jehova. Manlapud Moab, linmad Betlehem irayan abalo ya sankatulangan, tan naamtaan nen Rut ya diad Ganggan nen Jehova et wala ray praktikal tan maaron probisyon parad saray mairap-bilay ed Israel, anggan saray dayo. Tan anengneng ton mismo ya wala ray lingkor nen Jehova ya maomaong tan maespiritual lapud uunoren day Ganggan To. Lapud satan et atambal so asugatan ya puso to.

3, 4. (a) Panon ya pinaseseg nen Boaz si Rut? (b) Panon itayon natulongan na alimbawa nen Rut diad sayan panaon ya mairap so panagbilay?

3 Say sakey ed sikara et si Boaz. Sikato imay mayaman ya akandalin ed samay pantutudtoran to. Lapud mas matatken ed si Rut, singa ama ya angiyansakit ed sikato ed sayan agew. Makakaimis si Rut legan ya narerengel toy pandinayew ed sikato nen Boaz lapud pangaasikaso tod si Noemi tan pinili toy manpasalimbeng ed silong na payak na tuan Dios, si Jehova.​—Basaen so Rut 2:11-14.

4 Balet, nayarin sankanonot nin siansia nen Rut no anto la kasi pansumpalay bilay to. Dayo labat, mairap so bilay to, abalo ni tan anggapoy anak to, kanian pangalaan to kasi pambilay dan  dua nen Noemi diad saray onsabin taon? Nabilay ira kasid pantudtor labat? Tan siopay mangasikasod sikato no onakulaw met la? Natural labat ya pampagaan to iratan. Diad panaon tayo, agaylay irap na bilay kanian ontan met so problema na dakel. Legan tayon babasaen no panon ya asarag nen Rut iray problema to, makaaral tayod pananisia to.

Maliket Anggano Aliwan Kompletoy Pamilya Ra

5, 6. (a) Komustay inmunan agew ya impantudtor nen Rut ed uma nen Boaz? (b) Antoy reaksion nen Noemi kasempet nen Rut?

5 Nen nailik tan atipon lan amin nen Rut so atudtor ton sebada, manga sakey efa manayan amin, o manga 14 ya kilo! Nayarin pinunggos tod abel, insan to inagto, tan nanakar pasempet ed abung da legan ya onseselek so agew.​—Rut 2:17.

6 Seguradon malikeliket si Noemi kasempet na inad-aro ton manugang, tan anganko et mankelaw ed karakel na atudtor to. Insempet met nen Rut imay agto naupot nen ugto ya intarya nen Boaz ed saray trabahador, tan nandem iran sankatulangan. Intepet nen Noemi: “Iner so nantudtoran mo ed saya ya agew, tan iner so nankimeyan mo? Bendito komon so angimaton ed sika.” (Rut 2:19) Malikas si Noemi; lapud dakel so insempet nen Rut ya sebada, atebek ton walay angasid sikato.

7, 8. (a) Parad si Noemi, siopan talagay nanlapuan na kaabigan nen Boaz? (b) Panon nin impanengneng nen Rut so matoor ya panangaro tod katulangan to?

7 Inistorya nen Rut so kaabigan ya impanengneng nen Boaz. Aliketan si Noemi kanian imbaga to: “Nabendisyonan komon ed Jehova, ta agto pinaulyan so maabig a linawa to ed mabilay tan dia ed inatey.” (Rut 2:20) Parad si Noemi, say kaabigan nen Boaz et nanlapud si Jehova ta Sikato so mamapakiwas ed saray lingkor to ya mangiter, tan insipan ton bendisyonan to iramay totoon mangipapanengneng na kaabigan ed arum. *​—Basaen so Uliran 19:17.

8 Sinimbawa nen Noemi si Rut ya unoren to imay imbaga nen Boaz ya diman labat mantudtor ed uma to tan ag-onsisian ed saray aripen ton bibii pian aglokolokoen na saray manaani. Tinulok nen Rut itan ya simbawa. Tan sikatoy nansiansian “akiayam ed katulangan to.” (Rut 2:22, 23) Diad sayan bersikulo,  anengneng tayo lamet so makapadinayew ya kualidad nen Rut​—say matoor ya panangaro. Singa si Rut, maabig no usisaen tayo no kasin papablien tayoy uksoyan na pamilya. Komon et wadtan tayon lanang ya onsuporta tan mangasikasod saray inad-aro tayod bilay. Seguradon iimanoen nen Jehova so ontan a matoor ya panangaro.

Naaralan tayod si Rut tan Noemi ya nepeg tayon pabliey pamilya tayo

9. Antoy naaralan tayod si Rut tan Noemi nipaakar ed pamilya?

9 Nibaga kasin aliwan peteg ya sankapamilya si Rut tan Noemi? Diad arum ya kultura, kaukolan a walay tatay, nanay, anak, bai, laki, tan arum ni pian nibagan pamilya ira. Balet nanengneng tayod istorya di Rut tan Noemi ya anggano aliwan kompletoy pamilya, magmaliw itan a maliket basta pansagpotan na balang sakey ya ipaliknay aro tan kaabigan. Kasin papablien moy pamilyam? Imbaga nen Jesus ed saray patumbok to ya singa tayo met la kapamilya iray agagid Kristianon kongregasyon.​—Mar. 10:29, 30.

Pinabiskeg di Rut tan Noemi so liknaan na balang sakey

‘Sikatoy Sakey ed Saray Mananondon Tayo’

10. Antoy labay ya gawaen nen Noemi parad si Rut?

10 Manlapud panagani sebada ed Abril anggad panagani trigo ed Hunyo, wadman ya mantutudtor si Rut ed uma nen Boaz. Diad inlalabas na agew, seguradon nononoten nin siansia nen Noemi no antoy nitulong tod inad-aro ton manugang. Nen wala ni rad Moab, imbaga ton anggapo lay nagawaan to pian naasawa lamet si Rut. (Rut 1:11-13) Balet natan et walay anonotan to. Kanian inasinggeran toy Rut tan inkuan to: “Ana’ko, agak ta mananap na kareenan a nipaakar ed sika?” (Rut 3:1) Say ugali da nensaman, ateng so mananap na napiasawaay anak da, tan si Rut et inturing la nen Noemi a peteg ya anak to. Labay ton iyanapay Rut na “kareenan”​—say seguridad tan proteksion ya niwalad sikato no miasawa. Anto kasi gawaen nen Noemi?

11, 12. (a) Sanen imbaga nen Noemi ya si Boaz et “mananondon,” anton probisyon na Ganggan na Dios so tutukoyen to? (b) Antoy reaksion nen Rut ed pagagawa nen Noemi?

11 Nen inmunan naistorya nen Rut si Boaz, inkuan nen Noemi: “Sikato so asingger a kanayon tayo, sakey ed saray kanayon [“mananondon,” NW] tayo.” (Rut 2:20) Antoy labay ton ibaga? Diad Ganggan na Dios ed Israel, walay balibalin probisyon ed saray pamilyan mairap tan inateyan. No abalo so sakey ya bii tan  anggapoy anak to, pakaskasi kipapasen to lapud napultot lay poli na pamilya ra. Balet unong ed Ganggan na Dios, nayarin sikatoy asawaen na bayaw to pian nawalaay anak a mangituloy ed poli na pamilya tan mangasikaso ed saray tawir. *​—Deu. 25:5-7.

12 Walay naisip nen Noemi ya plano. Anganko et nabibiglay Rut legan ya idedetalye na katulangan to iray gawaen to. Agpamilyar si Rut ed Ganggan na Israel, tan balod sikato so dakel ya kustombre da. Balet, dinengel ton maong so amin ya imbaga nen Noemi lapud baleg so respeto tod katulangan to. Say pagagawa nen Noemi et singa aliwdiwan nengnengen tan makapabaing ni ingen. Balet oniay mapaabeban imbaga nen Rut: “Amin ya inkuan mo gawaen ko.”​—Rut 3:5.

13. Antoy naaralan tayod si Rut diad idengel ed simbawa na saray maedad la? (Nengnengen met so Job 12:12.)

13 No maminsan, aglabay ya dengelen na saray kalangweran so simbawa na saray eksperiensyado tan maedad la. Iisipen dan agnatatalosan na saray maedad so problema tan situasyon na saray kalangweran. Naaralan tayod mapaabeban alimbawa nen Rut ya maabig so idengel ed saray maedad lan mangaarod sikatayo ta sankanonot day pankaabigan tayo. (Basaen so Salmo 71:17, 18.) Balet, anto kasi imay pagagawa nen Noemi ed si Rut, tan talaga kasin pankaabigan to itan?

 Si Rut Diad Panag-ilikan

14. Anto tay panag-ilikan, tan antoy gagawaen ditan?

14 Diad saman a labi, linmay Rut ed panag-ilikan​—sakey a patar tan aperper ya pasen a ditan aawiten na saray dumaralos so inani ra pian iliken tan nataepan. Say pipilien dan panag-ilikan et diad nipukdol a pasen pian maksil so dagem no ngarem anggad kasilunget. Manguusar ira na baleg a tinidor o pala ya pansuklar pian ipalir na dagem so taep tan dayami, tan napelag ed dalin so ilik.

15, 16. (a) Deskribien so eksena ed panag-ilikan sano labi la tan asumpal lay kimey di Boaz. (b) Panon ya alikas nen Boaz ya akarukol si Rut ed salian to?

15 Agnampalikas si Rut tan nanalagar anggad onlalabi la tan nasusumpal lay kimey na saray trabahador. Wadmay Boaz ya mamatbantay ed sikara anggad alusbo la ray ilik. Kayari ton nandem, indukol tod abay na sakey a lusbo. Onman ya talagay gagawaen da pian agmakaasingger iray matakew o tulisan. Anengneng nen Rut ya dinmukol lay Boaz. Nagawaan to la natan imay pagagawa nen Noemi.

16 Kalnakalnan inmasingger si Rut. Manpukal so pagew to. Sinegurado ton naugi-ugip lay Boaz, insan impaliis toy ules ed salian to tan dinmukol. Nanalagar kalamor si Rut. Linmabas so oras tan anganko et inisip to no anto kasi nagawa. Kasabi pegley labi, pinmigar si Boaz tan aliing lapud betel. Anganko et sasalien ton ulesan so sali to balet walay alikas to. Unong ed salaysay: ‘Walay biin akarukol ed salian to!’​—Rut 3:8.

17. Antoy duaran rason akin et nibaga tayon aliwan makapuy imay ginawa nen Rut?

 17 “Siopa ka?” so kuan to. Inmebat si Rut, ya anganko et manggiwgiw so boses to: “Siak si Rut ya aripen mo kanian yules mo so saloy na kolibenben mo ed aripen mo, ta sika so asingger a kanayon [“mananondon,” NW].” (Rut 3:9) Wala ray mangibabaga natan ya amay ginawa tan imbaga nen Rut et singa to aakitey Boaz, balet aliwa ’tan ya tua lapud duaran rason. Unona, amay ginawa nen Rut et sikaton talagay kustombre da nensaman. Siempre, diad panaon tayo et aliwan normal iman. Agti sirin huhusgaan imay ginawa to base ed abebbeban moralidad na totoo natan. Komadua, nanengneng ed inyebat nen Boaz ya malinis tan aliwan makapabaing imay ginawa nen Rut.

Malinis tan agmakasarili so motibo nen Rut diad inyasingger tod si Boaz

18. Antoy imbaga nen Boaz ya amabiskeg ed liknaan nen Rut, tan antoy tinukoy ton duaran pankanawnawa ya impanengneng nen Rut so “kaabigan na linawa”?

18 Nansalitay Boaz, tan seguradon akainaway Rut ed abeba tan mauyamon boses to. Inkuan to: ‘Bendisyonan ka komon nen Jehova, ana’ko; mas impatnag mo so kaabigan na linawa ed sayay kaunoran nen say dia ed gapo, ta agka tinmumbok ed saray tobonbalo a lalaki, balanglan duka odino mayaman.’ (Rut 3:10) Say tutukoyen nen Boaz ya ginawa nen Rut “dia ed gapo” et say matoor ya panangaro to sanen inibaan toy Noemi pasempet ed Israel tan inasikaso to. Say “kaunoran” balet et samay kakkayari ton ginawa. Amta nen Boaz ya sarag nen Rut so makapiasawad mas ugaw, pobri man o mayaman. Balet, mas pinili nen Rut so manggaway kaabigan parad si Noemi tan ed inatey lan katulangan to, pian mantultuloy so poli na pamilya ra. Kampegan pandinayewan nen Boaz si Rut ta agto nononotey dilin pankaabigan to!

19, 20. (a) Akin et agnandesisyon a tampol si Boaz ya asawaen toy Rut? (b) Panon ya impanengneng nen Boaz so kaabigan tan panangiyansakit ed si Rut tan ed reputasyon to?

19 Onia ni inkuan nen Boaz: “Et natan, ana’ko agka antakot, gawaen ko ed sika so amin a kuan mo; ta amin a syudad na baley ko amta to a sika magalang ka a bii.” (Rut 3:11) Nalikas ed saya ya labay nen Boaz a magmaliw ya asaway Rut. Anganko et agmet tanto abigla ya sikato so apilin manondon. Balet, matunong a too si Boaz, tan agnandesisyon ya tampol unong ed labay  to. Imbaga tod si Rut ya walay mas asingger a kanayon na inatey lan asawa nen Noemi. Kanian tepetan to ni man a too no labay ton sikatoy manondon tan magmaliw ya asawa nen Rut.

Maabig so reputasyon nen Rut lapud impanengneng toy kaabigan tan respeto ed arum

20 Imbaga nen Boaz ya ondukol ni Rut ed salian to insan no palbangon et onalis la pian anggapoy makanengneng ed sikato. Sankanonot toy reputasyon dan dua nen Rut, ta ompan inapen na totoo ya walay ginawa ran aliwa. Dinmukol lamet si Rut ed salian nen Boaz, tan natan et mas maligen lay nonot to lapud maabig ya impitongtong ed sikato na sayan laki. Nen palbangon la, legan ya ambilunget ni, binmangon lay Rut. Pinano nen Boaz na sebada so kolibemben to, insan la amawil ed Betlehem.​—Basaen so Rut 3:13-15.

21. Akin et balitado ya ‘magalang a bii’ si Rut, tan panon tayon naalig so alimbawa to?

21 Seguradon makakaliket so puso nen Rut legan ton nononoten imay imbaga nen Boaz​—ya sikatoy balitadon ‘magalang a bii’! Ontan so reputasyon to lapud bulos-linawa ton kinabat tan nilingkoray Jehova. Sikatoy maomaong met ed si Noemi tan ed saray kabaleyan to, akibagay ed saray ugali tan kultura da anggano aliwan onman so apasalan to. Singa si Rut, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon respetoen so kultura tan kustombre na arum. No gawaen tayo itan, nawalaan itayo met na maabig ya reputasyon.

“Kareenan” Parad si Rut

22, 23. (a) Antoy posiblin kabaliksan na samay sebadan inregalo nen Boaz? (Nengnengen met so footnote.) (b) Antoy imbaga nen Noemi ed si Rut ya gawaen to?

22 Kasabi nen Rut ed abung da, oniay tepet nen Noemi: “[“Siopa,” NW] ka ana’ko?” Ompan ambilunget ni kanian agto abirbir, odino nayarin labay ya naamtaan nen Noemi no antoy agawa​—no kasin sikatoy labay nen Boaz ya asawaen odino andi. Inistoryan tampol nen Rut no antoy agawa. Impanengneng to met so sebadan inregalo nen Boaz parad si Noemi. *​—Rut 3:16, 17.

23 Diad saman ya agew, binagaan nen Noemi si Rut ya dia ni labat ed abung tan agni oonlan mantudtor. Oniay impaseguro to:  “Say laki agmanpainawa, angga ed nasumpal to so bengatla ed sayan agew.”​—Rut 3:18.

24, 25. (a) Akin et nibaga tayon matunong tan agmakasarili si Boaz? (b) Panon ya abendisyonan si Rut?

24 Dugay iisipen nen Noemi. Linmay Boaz ed wangalan na syudad ya pantitiponan na saray mamasiken, tan inalagar ton ondalan imay mas asingger a kanayon. Diad arap na saray tasi, impaamta nen Boaz a sayan laki so mas makanepegan ya manondon tan mangasawad si Rut. Balet aglabay na saman a too ta ompan napaulyan to kunoy dilin tawir to. Kanian indeklara nen Boaz diad arap na saray tasi ya sikato so manondon​—saliwen toy amin a kayarian na inatey lan asawa nen Noemi a si Elimelec, tan asawaen toy Rut ya balo nen Mahalon ya anak nen Elimelec. Imbaga nen Boaz ya gawaen to itan ta labay ton ‘ipaalagey so ngaran na samay inatey’ pian mansiansiad pamilya so tawir to. (Rut 4:1-10) Talagan matunong tan agmakasarili si Boaz!

25 Inasawa nen Boaz si Rut. Tan oniay agawa: “Si Jehova initer to ed [si Rut] so panlukon, tan angiyanak na sakey a laki.” Akiliket ed si Noemi iray bibiid Betlehem tan indayew day Rut lapud sikatoy magmaong nen say pitoran anak a lalaki. Diad inlabas na panaon, naamtaan tayon samay anak nen Rut et nagmaliw ya laki nen Arin David. (Rut 4:11-22) Tan diad poli nen David so nanlapuan nen Jesu-Kristo.​—Mat. 1:1. *

Inter nen Jehova ed si Rut so pribilehyon magmaliw ya bai na Mesias

26. Antoy ipapanonot na istoryay bilay di Rut tan Noemi?

26 Talagan abendisyonan si Rut, ontan met ed si Noemi, ya tinmulong a nankomis tan amabaleg ed ugaw ya inturing ton anak ton peteg. Naaralan tayod istoryay bilay na sayan duaran bibii ya nanenengneng nen Aman Jehova iramay mansasagpot pian nalegpet so pamilya ra tan matoor a manlilingkor ed sikato. Seguradoen ton nabendisyonan iray walaan na mabiskeg a pananisia, ya singa di Boaz, Noemi, tan Rut.

^ par. 7 Singa naimanod imbaga nen Noemi, say kaabigan nen Jehova et aliwa labat a parad saray mabilay noagta anggad saray inatey la. Inatey lay asawa tan duaran anak nen Noemi. Abalo met lay Rut. Sarayan taloran lalaki et seguradon inad-aro di Noemi tan Rut. Kanian no walay angipanengneng na kaabigan ed sikaran dua, singa da met itan ginawa parad saray naandi lad bilay ya mangasikaso komon ed sikara.

^ par. 11 Say manunan walaan na kanepegan a mangasawa ed abalo et saray agagi na inatey insan saray sankaasinggeran a kanayon. Singa met itan ed kanepegan ed tawir.​—Num. 27:5-11.

^ par. 22 Inikdan nen Boaz si Rut na anemiran sukat na sebada balet aliwan espisipikoy kabelat to​—posiblin ipapaniring na saya ya asingger lan manampot so irap nen Rut bilang balo. Singa itan panampot na anemiran agew na trabaho a say onsublay et painawad Sabaton. Mipadpara, nainawaan lay Rut sano makapiasawa lamet. Balet posible met ya anemiran sukat so inter nen Boaz ta atan labat so sarag ya awiten nen Rut.

^ par. 25 Si Rut so sakey ed saray limaran bibii ya abitlan kabiangan na polin nanlapuan nen Jesus. Say sakey et si Rahab, ya ina nen Boaz. (Mat. 1:3, 5, 6, 16) Singa si Rut, aliwa met ya Israelita si Rahab.