Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

“Akiulop-ulop ed Dios”

“Akiulop-ulop ed Dios”

1, 2. Antoy ipapaalagey di Noe tan say pamilya to, tan anto ray subok ya dinalan da?

IYUUNAT nen Noe so beneg to tan saray kinmekelat lan taklay to. Labay ton ipainawan magano. Imadyin mo pay Noe ya akayurong ed malapar ya tabla tan tatangayen to so balbaleg ya biong. Sankasingob so alkitran tan sankarengel so palakapak na saray kagawaan ya uusaren na ilalak to ya mamapasyan mantatrabaho. Pigaran dekada da met lan ipapaalagey so biong​—sikato, saray ilalak to tan saray kaasawaan da, tan say mismon inad-aro ton asawa. Baleg met lay asumpal da, balet dakel ni kaukolan dan gawaen!

2 Iisipen balet na saray makakanengneng ya nadederal lay ulo da. Legan dan ipapaalagey so arka, eelek-elekan ira na saray totoo ta ag-ira manisian walay onsabin delap. Ag-ontutunday Noe ya mamapasakbay, balet parad sikara et imposiblin maong itan, kaambagelan labat! Ag-ira makapanisian pipirdien labat nen Noe so bilay to tan say bilay na pamilya to. On, diad pakanengneng na arum, singa natatapis si Noe. Balet duma so pakanengneng nen Jehova ed sayan too.

3. Akin et nibagan “akiulop-ulop ed Dios” si Noe?

3 Ibabaga na Salita na Dios: “Si Noe akiulop-ulop ed Dios.” (Basaen so Genesis 6:9.) Antoy labay ya ibaga na satan? Agto labay ya ibagan linma diad dalin so Dios, odino linmad tawen si Noe. Say labay ton ibaga, talagan tinulok tan inad-aro nen Noe so Dios kanian singa ra malet a sankaaro ya sanulop a lanang. Kalabas na libo-libon taon, oniay imbaga na Biblia nipaakar ed si Noe: ‘Diad panamegley na pananisia to et inukom to so mundo.’ (Heb. 11:7) Panon ton ginawa itan? Antoy naaralan tayod pananisia to?

Nansiansian Matunong Diad Mauges a Mundo

4, 5. Akin et linmoor so inkauges na mundo diad panaon nen Noe?

4 Binmaleg si Noe ed mauge-uges ya mundo. Mauges lay mundo diad panaon ni na laki tod pueg ya si Enoc, sakey met ya matunong ya too ya tinmulok ed Dios. Impasakbay nen Enoc ya onsabi so agew ya ukomen na Dios iray mauges. Diad panaon  nen Noe, lalon linmoor so inkauges na totoo. Diad tua et mauge-uges so pakanengneng nen Jehova ed dalin ta napnoy inkaruksa. (Gen. 5:22; 6:11; Jud. 14, 15) Akin et lalon inmuges iray totoo?

5 Walay mauges ya ginawa na arum ya espiritun ananak na Dios, saray anghel. Nanrebelde ed si Jehova so sakey ed sikara. Sikatoy nagmaliw ya Satanas ya Diablo ta pinauges to so Dios tan tinukso ton mankasalanan si Adan tan Eva. Diad panaon nen Noe, nanrebelde met ed si Jehova so arum ya anghel. Tinaynan da so kimey dad tawen, linmeksab ira diad dalin, tan ginawa ran too so sarili da, insan ira angasaway magagangganan bibii. Sarayan mapaatagey tan makasarilin rebelde et mauges ya impluensya ed saray totoo.​—Gen. 6:1, 2; Jud. 6, 7.

6. Antoy nagmaliway kipapasen na mundo lapud saray Nefilim, tan antoy desisyon nen Jehova?

6 Lapud sayan impangasawa ra, awalaan ira na ilalak ya lalaki ya nikadkadumay kabaleg tan kabiskeg da. Sarayan higante et tinawag ya Nefilim, ya say literal ya kabaliksan to et “Managpatumba.” Lalon inmuges so mundo lapud sarayan maruksa tan bayulentin Nefilim. Kampegan diad pakanengneng na Amalsa et agaylay ‘kabaglan na too ed dalin, tan mauges labat a lanang so amin a pimorekdek na puso to.’ Kanian nandesisyon si Jehova ya deralen to irayan mauges ya totoo kayari 120 ya taon.​—Basaen so Genesis 6:3-5.

7. Akin et aliwan mainomay parad si Noe tan ed asawa to ya protektaan iray anak da ed mauges ya impluensya?

7 Kanian nonot mo pa labat so irap na manpamilya ed saman ya panaon! Walay pamilya nen Noe. Sikatoy akalmo na maong ya asawa. Sanen 500 años la nen Noe, talora lay anak da​—si Sem, Ham, tan  Jafet. * Mauge-uges so impluensyad kaliberliber da, kanian kaukolan dan protektaan so ananak da. Kaslakan lan pambiliban na ugugaw iray ‘mabiskeg ya totoo’ tan saray ‘lalakin bantog’ ya singa saray Nefilim. Siempre, anggan panon lay pamoprotekta di Noe tan na asawa to, narengel nin siansia na ananak da iray balita nipaakar ed gagawaen na saray Nefilim. Balet, imbangat dad sikara iray katuaan nipaakar ed si Jehova. Impurek dan kabusol toy kaugsan tan nasasakitan ed nanenengneng ton kaugsan tan panagrebelde diad mundo.​—Gen. 6:6.

Kaukolan ya protektaan nen Noe tan na asawa to iray anak da ed mauges ya impluensya

8. Panon ya naalig na saray atateng natan so alimbawa nen Noe tan na asawa to?

8 Natatalosan na atateng natan so kipapasen di Noe tan na asawa to. Natan et napno met na kaugsan iyan mundo tan rebelyoso iray totoo. Diad saray syudad et tatakotan iray grupo na saray siga-siga tan rebelden kalangweran. Anggan saray palabas ya parad ugugaw et puro bayolenti. Maabig sirin no gawaen na atateng so anggaay nayarian da ya ibangat ed ananak da so nipaakar ed Dios na kareenan, si Jehova, ya diad arapen et panganggaen toy amin ya kaugsan. (Sal. 11:5; 37:10, 11) On, naibangat yo ray anak yon manggaway duga! Agawaan itan di Noe tan na asawa to. Binmaleg ya makalakal iray anak da, tan angasawa ira na bibiin maliket met ya angiyunad si Jehova diad bilay da.

“Manggawa Ka na Sakey a Biong”

9, 10. (a) Antoy ingganggan nen Jehova ed si Noe ya lapud satan et anguman so bilay to? (b) Antoy imbaga nen Jehova ed si Noe nipaakar ed desinyo tan gagala na biong?

9 Aminsan, anguma-uman so bilay nen Noe. Imbaga nen Jehova ed sayan inad-aro ton lingkor so gagala To ya panganggaen so mundo ed saman a panaon. Ingganggan na Dios si Noe: “Manggawa ka na sakey a biong.”​—Gen. 6:14.

10 Sayan biong et aliwan barko ya singa abaloan na arum. Singa itan balbaleg ya kahon. Inter nen Jehova ed si Noe so eksakton sukat na biong tan saray detalye na desinyo na satan. Ingganggan To met ya nepeg ya puranisan na alkitran so loob tan paway na interon biong. Tan imbaga to so rason no akin ya igaganggan toy Noe ya manpaalagey na biong: “Mangiyakar ak na sakey a delap na saray danudanum ed dalin . . . Amin a bengatla ya wala ed dalin ompatey.” Balet akisipanan si Jehova ed si Noe ya inkuan To: “Onloob ka naani ed biong, sika, tan saray lalaki ya anak [mo]; tan si asawam, tan saray kaasawaan na saray anak mo ya ibibam.” Nepeg met ya iloob nen Noe diad biong so amin a klase na ayep. Saraman labat so  walad dalem na biong so makaliktar ed sayan onsabin Delap!​—Gen. 6:17-20.

Si Noe tan say pamilya to et nantutulongan pian natulok day ganggan na Dios

11, 12. Anton mair-irap ya proyekto so inawat nen Noe, tan panon to itan ya sinumpal?

11 Mair-irap iyan proyekto. Balbaleg so biong ya ipaalagey nen Noe​—manga 133 metro so karukey to, 22 metro so kalapar to, tan 13 metro so kaatagey to. Mas baleg ni ingen itan nen say sankabalegan ya barkon gawad kiew diad modernon panaon! Kasin pagbabawian nen Noe ya inawat to iyan asainmin, nanreklamod si Jehova, odino inuman to ray detalye pian agnairapan? Andi! Oniay ibabaga na Biblia: “Unong na amin ya ingganggan na Dios ed sikato ontan so ginawa to.”​—Gen. 6:22.

12 Pigaran dekada dan ginawa so biong, anganko et manga 40 anggad 50 taon. Kaukolan day manbatang na kiew, uloren da, insan da tabasen iray biga antis dan tuopen. Taloran grado imay biong, walaan itan na pigaran kuarto, tan diad bandad diking so puerta to. Saray bintana to et diad asingger ed toktok, tan mas atagey ya daiset so pegley na atep pian agditan natipon so danum.​—Gen. 6:14-16.

13. Anton kimey so kaukolan a gawaen nen Noe ya nayarin mas mairap ni nen say manpaalagey na biong, tan antoy reaksion na totoo?

13 Diad inlabas na taotaon et nanenengneng la nen Noe so kabalgan na biong. Seguradon malikeliket ed suporta na pamilya to! Balet wala ni kaukolan ton gawaen ya anganko et mas mairap nen say manpaalagey na biong. Ibabaga na Biblia ya si Noe et “managpulong na inkatunong.” (Basaen so 2 Pedro 2:5.) On, makpel ton indaulo so panagpulong a kimey pian napasakbayan iray mauges tan agmaridios ya totoo nipaakar ed onsasabin kadederal. Antoy reaksion na totoo? Sanen tinukoy nen Jesus iman ya panaon, imbaga ton “ag-ira nanimano.” Imbaga ton say nilimeng da et say mangan, oninum, mangasawa tan miasawa​—talagan agda dinengel si Noe. (Mat. 24:37-39) Seguradon binalaw-balaw day Noe tan say pamilya to; anganko et pinagyaw odino sinakitan da ra. Tan ompan nanggawa ni ra ingey paraan pian agnasumpal imay biong!

Dakel so ebidensyan bebendisyonan na Dios si Noe, balet siansia nin binalaw na totoo tan agda dinengel so mensahe to

14. Antoy naaralan na saray pamilyan Kristiano natan ed pananisia nen Noe tan say pamilya to?

14 Balet ag-ira sinmuko! Intultuloy dan impaalagey so biong anggano isipen na totoo ya natatapis ira tan anggapoy kana na gagawaen da. Dakel so naaralan na saray pamilyan Kristiano natan ed pananisia nen Noe tan say pamilya to. Nagkalalo la ta manbibilay itayod tatawagen na Biblia ya “kaunoran iran agew” na sistema na sayan mundo. (2 Tim. 3:1) Imbaga nen Jesus ya say panaon tayo et mipara ed samay panaon nen Noe. No bilang ta ag-interesado iray totoo ed mensahe na Panarian na Dios, balawen da itayo, odino  pasegsegangen da tayo ni ingen, nonoten tayoy Noe. On, aliwan sikatayo so unonan makaeksperiensya na ontan.

“Loob Ka ed Biong”

15. Siopa ran inad-aro nen Noe so naandid bilay sanen sikatoy asingger lan man-600 años?

15 Linmabas ni ray dekada, tan nasusumpal la so biong. Sanen asingger lan man-600 años si Noe, inatey so inad-aro ton ama ya si Lamec. * Kalabas na limay taon, inatey met so ama nen Lamec ya si Matusalem, say laki nen Noe, diad edad ya 969​—say sankarukeyan ya bilay na too ya nirekord ed Biblia. (Gen. 5:27) Abangonan ni nen Matusalem tan Lamec so inmunan too ya si Adan.

16, 17. (a) Antoy mensahe na Dios ed si Noe sanen 600 años to? (b) Deskribien so makapadinayew ya agawa ya naimatonan di Noe tan say pamilya to.

16 Sanen 600 años nen patriarkan Noe, oniay mensahe nen Jehova ed sikato: “Loob ka ed biong a pati amin ya [sankaabungan] mo.” Imbaga met nen Jehova ed si Noe ya iloob tod biong so amin a klase na ayayep​—sanpipito ed kada klase na malinis ya ayep ya sarag ton iyapay, tan saramay arum et sanderwa.​—Gen. 7:1-3.

17 Seguradon makapadinayew iman ya agawa. Nitan la ray libo-libon ayayep! Wala ray manaakar, mantekkiab, onkukurong, say arum et makitsing, say arum et matantan​—nandurumay kabaleg, itsura,  tan ugali da​—amin da et mamapaarap ed biong. Nairapan kasi Noe ya palooben iray masisibeg ya ayep odino kaukolan to nin usil-usilan so arum? Andi. Inkuan na salaysay ya “linmoob ira . . . ed kinen Noe ed dalem na biong.”​—Gen. 7:9.

18, 19. (a) Antoy nayarin ikatunongan tayo ed saray totoon manduaruwa ed saramay agawa ya walad salaysay nipaakar ed si Noe? (b) Akin et nanengneng so karunongan nen Jehova ed samay pinili ton paraan ya pangisalbad saray ayayep?

18 Ompan wala ray manisip: ‘Posible kasi man? Nayari kasin paniibaen iraman ya ayayep diad saksakey ya pasen?’ Nonot mo pa: Kasin agsarag na Amalsa na interon uniberso ya kontrolen, paamoen tan patuloken ni ingen iray ayayep no nakaukolan? Tandaan, si Jehova so amalsa ed saray ayayep. Kalabas na dakel ya taon, binelsay to ni ingen so Ambalangan Dayat tan pinatunda toy iseselek na agew. Agta sarag to met ya gawaen iramay amin ya walad salaysay nipaakar ed si Noe? Ay on, sarasarag to!

19 Tua, sarag na Dios ya iliktar iray ayayep diad arum ya paraan. Balet, diad samay pinili ton paraan, nanonotan tayo imay responsabilidad ya inter tod inmunan totoo ya asikasoen da so amin ya mabilay ya pinalsa diad dalin. (Gen. 1:28) Diad panaon tayo, iistoryaen na dakel ya atateng ed ananak da so nipaakar ed si Noe pian ibangat ed sikara ya papablien nen Jehova iray totoo tan saray ayayep.

20. Anto ray posiblin ginawgawa di Noe tan na pamilya to diad samay sampot lan simba antis na Delap?

20 Imbaga nen Jehova ed si Noe ya sakey simba labat la et onsabi lay Delap. Seguradon dakel ni kaukolan ya gawaen na pamilya di  Noe​—ilira da ni iramay ayayep pati saray kanen da, ontan met ed abasto na pamilya ra, tan uloren da ni ray kagawaan da diad biong. Inayos met na asawa nen Noe tan na saray kaasawaan di Sem, Ham, tan Jafet so panayaman da diman ed biong.

21, 22. (a) Akin et agtayo la pankelawan so impangibaliwala na saray totoo diad panaon nen Noe? (b) Kapigan tinmunda so panagbalaw na totoo ed si Noe tan ed pamilya to?

21 Saray totoo balet ey? Siansian “ag-ira nanimano”​—anggano sankanengneng day amin ya ebidensyan bebendisyonan nen Jehova si Noe tan saray gagawaen to. Seguradon anengneng dan linmoob ed biong iray ayayep. Balet agtayo la pankelawan so impangibaliwala da. Natan et ibabaliwala met na saray totoo so dakerakel ya ebidensya ya manbibilay itayo lad kaunoran iran agew na sayan sistema na mundo. Tan singa impasakbay nen apostol Pedro, “walaray managbalaw tan manbalaw ira.” On, balawen da iramay ondedengel ed pasakbay na Dios. (Basaen so 2 Pedro 3:3-6.) Seguradon si Noe tan say pamilya to et binalaw met na saray totoo nensaman.

22 Kapigan ira tinmundad panbabalaw da? Ibabaga na salaysay ya sanen linmoob lad biong si Noe tan say pamilya to ontan met ed saray ayayep, inkapot la nen Jehova so puerta na biong. No diad saman et wala ray managbalaw diad paway na biong, seguradon ag-ira akaskasel sanen kinmapot so puerta! Tan lalon ag-ira akasel sanen biglan inmuran! Agtinmunda so balasubos na uran ya anggad dinmelap ed interon mundo, ya singa imbaga nen Jehova.​—Gen. 7:16-21.

23. (a) Panon tayon amta ya agmaliket si Jehova ed impatey na saramay mauges ya totoo diad panaon nen Noe? (b) Akin et maabig no aligen tayoy pananisia nen Noe?

23 Maliket kasi si Jehova ed impatey na saraman ya mauges a totoo? Andi! (Eze. 33:11) Diad tua, inikdan to ra na magenap a panaon pian manguman ira tan gawaen day duga. Talaga kasin sarag day manggaway duga? Say ebat et say mismon kabibilay nen Noe. Diad ‘impiulop’ tan intulok tod si Jehova, impanengneng nen Noe ya posible so kisalba. Satan so rason no akin ya nibaga tayon diad panamegley na pananisia to et inukom to so mundo; pinaneknekan to ya sarag na sakey a too ya paliketen so Dios. Sikato tan say interon pamilya to et akaliktar lapud pananisia to. No aligen moy pananisia nen Noe, nisalbam met so sarilim tan pati saray inad-arom ed bilay. On, singa si Noe, sarag moy ‘miulop’ ed si Jehova bilang Kaaro. Tan satan ya pankakaaro et anggad andi-anggaan!

^ par. 7 Mas andukey so bilay na totoo nensaman nen say natan. Say posiblin rason et lapud asingger irad inkaperpekto ya abalang di Adan tan Eva.

^ par. 15 Say inter ya ngaran nen Lamec ed anak to et Noe​—ya nayarin mankabaliksay “Painawa” o “Ligliwa”​—tan impropesiya ton ikdan nen Noe na inawa iray totoo ed amin ya kairapan diad sayan dalin ya insumpa nen Jehova. (Gen. 5:28, 29) Agla anengneng nen Lamec so impakasumpal na sayan propesiya. Say ina tan saray agagi nen Noe et posiblin inatey ed Delap.