Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 6

Imbesngaw Tod Dios so Walad Puso To

Imbesngaw Tod Dios so Walad Puso To

1, 2. (a) Akin et maermen si Hana legan ton manpaparaan ed pambiahe ra? (b) Antoy naaralan tayod istoryay bilay nen Hana?

SAY nilimeng la nen Hana et say pampaparaan tod pambiahe ra pian agto la nanonotay problema to. Maliket komon iyan panaon ta onla ran mandayew ed tabernakulo diad Silo. Lanang ya ipipila na asawa ton si Elkana so interon pamilya ra diad sarayan tinaon ya piesta. Talagan labay nen Jehova ya maliket irayan okasyon. (Basaen so Deuteronomio 16:15.) Seguradon manlapud impanugaw nen Hana et panlikliketan to la irayan piesta. Balet ta dumay situasyon to natan.

2 Inar-aron maong nen Elkana si Hana. Balet wala ni sakey ya asawa to. Say ngaran to et Penina, tan lanang ton sasakitay liknaan nen Hana. Walay gagawaen to ya lalon mamapaermen ed si Hana diad sarayan tinaon ya piesta. Anto itan? Panon ya akatulong ed si Hana so pananisia tod si Jehova pian nasarag to iyan mairap ya situasyon? No bilang ta wala ray dadalanen mon problema ya lapud saratan et agka la maliket, naapresyam ya maong so istoryay bilay nen Hana.

‘Akin et Maermen so Pusom?’

3, 4. Antoy duaran baleg a problema nen Hana, tan akin ya mair-irap so situasyon to?

3 Walay duaran baleg ya problema nen Hana. Diad samay unona et singa anggapoy nagawaan to, diad samay komadua et talagan anggapoy nagawaan to. Say unonan problema to et duara iran asawa nen Elkana, tan sikatoy kakkabusol ni nen Penina. Komadua, ag-onanak si Hana. Makapadismaya itan ed anggan siopan bii ya labay toy nawalaay anak. Balet diad kultura da nensaman, aliwa labat itan ya makapadismaya noagta talagan makapaermen. Parad saray Israelita, importante so nawalaay anak pian mantultuloy so poli na pamilya. Kanian no agka onanak, baleg itan a balaw tan kababaingan.

4 Nitepel komon nen Hana so situasyon to no aliwan lapud si Penina. Talagan anggapoy maabig a resulta na poligamya (odino  pakawalaay pigaran asawa). Mangiter labat itan na sakit na linawa, tan pansengegay kompetisyon tan kolkol. Mapatnag ya aliwan ontan so labay na Dios ta saksakey labat so inter ton asawa ed si Adan diad hardin na Eden. (Gen. 2:24) On, ipapanengneng na Biblia ya talagan makapuy so poligamya, tan papaneknekan itan na situasyon na pamilya di Elkana.

5. Panon ya sasakitan nen Penina si Hana, tan akin?

5 Mas inad-aro nen Elkana si Hana. Papanisiaan na saray Judio ya si Hana so unonan asawa nen Elkana tan kayari pigaran taon et inasawa toy Penina. Tua man itan o andi, panseselosan a maong nen Penina si Hana kanian nambabangil so gagawaen to pian miserable bilay to. Say lamang labat nen Penina ed si Hana et mantataluntonay anak to kanian mapaspasirayew. Imbes ya kasian to komoy Hana tan pabiskegey liknaan to ta aglanti onanak, lalo to nin papaermenen. Ibabaga na Biblia ya ‘susutil-sutilen tan ipabpaabeba’ toy Hana. (1 Sam. 1:6, Maung a Balita) Talagan gagagalaen ton sakitan.

Talagan maer-ermen si Hana ta ag-onanak, tan gagagalaen ni nen Penina ya sakitay liknaan to

6, 7. (a) Akin et ag-indalem nen Hana si Penina sanen sikatoy kukuyongen nen Elkana? (b) Kasin nibagan dudusaen nen Jehova si Hana kanian ag-onanak? Ipaliwawa. (Nengnengen so footnote.)

6 Diad tinaon ya iyaakar na pamilya nen Elkana ed Silo, ditan sasamboten nen Penina ya sakitay Hana. Tan ontan lamet so ginawa to ed sayan taon. Diad samay bagat ya inyapay ed si Jehova, inter nen Elkana so apag na saray anak nen Penina​—“amin ya anak to a lalaki tan saray bibii.” Si Hana balet ya inad-aro nen Elkana et saksakey so apag to. Insan si Penina, lapud selos to, matangtangsit ton ipalupa ed si Hana so situasyon to kanian manak-akis kalamor tan agla makapangan. Seguradon naimano nen Elkana ya say pinabpabli ton si Hana et maer-ermen tan agmamangan kanian sinali ton kuyongen. ‘Hana,’ so kuan to, ‘akin et mannangis ka, tan akin et agka mangan, tan akin et maermen so pusom? Agta magmaong ak ni nen say samploran anak a lalaki?’​—1 Sam. 1:4-8.

7 Maong labat ta alikas nen Elkana ya say paneermenan nen Hana et lapud ag-onanak. Tan seguradon papablien nen Hana so maaron panamaseguro to. * Balet ta anggapoy abitla nen Elkana nipaakar ed gagawaen nen Penina, tan anggapo met so nabasad Biblia ya nandalem si Hana.  Anganko et inisip to ya no gawaen to ’tan, onloor labat so situasyon. No bilang idalem to, wala kasi nagawaan nen Elkana? Ompan si Hana et lalo labat ya busolen nen Penina tan na saray ananak tan ariripen to. Mas pakaskasi laingen no ontan so nagawa.

Diad amin ya probleman dinalan nen Hana, say inasinggeran to et si Jehova

8. No walay nanggaway makapuy ed sika, akin et makaligliwan isipen ya si Jehova et Dios na hustisya?

8 Anggano ag-amta bilang nen Elkana so amin ya gagawaen nen Penina, amta iratan nen Jehova. Papaneknekan na Salita To ya anengneng toy amin ya agawa. Pakaaralan tayo itan ya talagan makapuy so pan-imon tan pambusol ed arum, anggano parad sikatayo et singa anggapoy uges na gagawaen tayo. Balet no mareen itayon too ya singa si Hana tan agtayo manggagaway makapuy ed arum, makapanmatalek tayon ipetek nen Jehova so amin a bengatla diad dugan panaon, ta sikatoy Dios na hustisya. (Basaen so Deuteronomio 32:4.) Amta itan nen Hana, ta si Jehova so inasinggeran to ya kereway tulong.

“Aliwa Lan Maermen”

9. Antoy naaralan tayod impila nin siansia nen Hana ed Silo anggano amta toy gawaen nen Penina?

9 Palbangon ni labat et manpaparaan lay interon pamilya, pati saray ugugaw. Andukey ya biahe so paonlad Silo, masulok ya 30 kilometro so kaarawi to, ya say dalan et diad kapalandeyan na Efraim. * Manga sanagew odino duay agew itan ya akaren. Amta nen Hana no anto lamet so gawaen nen Penina. Balet agtinmilak ed abung, akila nin siansia. Maabig ya alimbawa si Hana ed saray lingkor na Dios natan. Makapuy no abuloyan tayon naapektoay pandadayew tayod Dios lapu labat ed aliwdiwan kagagawa na arum. Ta no ontan, singa tayo ipupulisay iray bendisyon ya ontulong komon ed sikatayon nasarag so mairap a situasyon.

10, 11. (a) Akin et linman tampol si Hana diad tabernakulo? (b) Panon ya imbesngaw nen Hana ed Aman Jehova so walad puso to?

10 Kayari sanagew ya impanakar na sayan baleg a pamilya diad pakurba-kurban dalan ed kapalandeyan, sankabantag da lan siansiay Silo, wadman ed sakey a palandey ya apaliberan na mas atagey ni ran palandey. Legan iran manasingger, seguradon nononoten la nen Hana no antoy ipikasi tod si Jehova. Nen akasabi ran siansia, nandurungo so interon pamilya. Balet inmalis ya tampol si Hana pian onlad tabernakulo nen Jehova. Wadmay Atagey a Saserdoten si Eli, manyudyurong ed abay na puerta. Balet ompan agto naimano nen Hana ta say sankanonot to et say pampikasi tod Dios. Mataletalek ya  diad tabernakulo et sikatoy dengelen na Dios. Anggano anggapon talagay toon makatalos ed nalilikna to, amta to ya natalosan itan na Ama tod tawen. Agto la napokpokay liknaan to, kanian inyaki-akis toy ampaipait.

11 Legay pannangis nen Hana, marendeen ya nampikasi ed si Jehova, mitimiti diad pangibabalikas tod ambelabelat ya nalilikna to. Abayag ya nampikasi, talagan imbesngaw tod Ama to so walad puso to. Kinerew tod Dios ya onanak komon, balet aliwan satan labat so impikasi to. Talagan labay nen Hana so makaawat na bendisyon, balet labay to met so mangiter ed Dios. Kanian insamba to ya no makaanak na laki, iter to so ugaw pian manlingkor ed si Jehova diad interon bilay to.​—1 Sam. 1:9-11.

12. Base ed alimbawa nen Hana, antoy nepeg tayon tandaan no nipaakar ed panagpikasi?

12 Maong sirin ya alimbawa si Hana ed amin ya lingkor na Dios no nipaakar ed panagpikasi. Lapud maaroy Jehova, labalabay ton ibesngaw tayod sikato so amin a walad puso tayo. Ibaga tayod sikato iray pakapapagaan tayo, singa sakey ya ugaw a mataletalek ya onasingger ed maaron ateng to. (Basaen so Salmo 62:8; 1 Tesalonica 5:17.) Pinuyanan nen Jehova si apostol Pedro ya isulat irayan salita: “Ipaawit yo . . . ed sikato so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.”​—1 Ped. 5:7.

13, 14. (a) Antoy inisip nen Eli ed si Hana, tan akin? (b) Akin et nibaga tayon makapadinayew so pananisia nen Hana ed samay reaksion tod imbaga nen Eli?

13 Say pakatalos tan pililikna na totoo et aliwan singa si Jehova. Legay pannangis tan pampipikasi nen Hana, abigla ta walay nansalita. Si Eli manaya, amay Atagey a Saserdote, ya niman ni mangoobserbad sikato. Imbaga ton: “Dakel amoy nainum mo? Mampamawmaw ka ni!” Naimano ton mitimiti Hana, mansibsibek tan mabepbeleng. Imbes ya tepetan to komoy Hana no antoy problema to, inisip ton tampol ya abuek.​—1 Sam. 1:12-14, Maung a Balita.

14 Asakisakitay Hana! Maer-ermen la lanti, hinusgaan ni na toon rerespetoen ton maong. Anggaman ontan, impanengneng to lamet so makapadinayew ya pananisia. Agto inabuloyan ya naapektoay pandadayew tod si Jehova lapud lingo na arum. Marespeto ton impaliwawad si Eli so situasyon to. Lapud amoria nen Eli ya aliway inisip to, angumay tonada na boses to tan imbaga to: “Onla ka ed kareenan, et say Dios na Israel iyabobon [odino, iter] to komon so kerew mo.”​—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) Antoy epektod si Hana sanen nibesngaw to lay nalilikna tod si Jehova tan nandayew diman ed tabernakulo? (b) Panon tayon naalig so alimbawa nen Hana sano lalabanan tayo ray negatibon liknaan?

15 Natan ta nibesngaw la nen Hana ed si Jehova so amin a walad  puso to tan nandayew diman ed tabernakulo, antoy epekto na satan ed sikato? Oniay salaysay na Biblia: “Say bii linma ed dalan to, tan angan; et say lupa to aliwa lan maermen.” (1 Sam. 1:18) Oniay nabasa ed Maung a Balita diad satan a bersikulo: “Nakal lay ermen to.” On, linmemew so liknaan nen Hana. Aliling to et impasakbat to lad Aman Jehova so ambelabelat ya problema to. (Basaen so Salmo 55:22.) Wala kasi probleman agsarag ya sakbaten nen Jehova? Anggapo!

16 No singa agtayo la sarag ya labanan so ermen odino belat na liknaan tayo, marakep no aligen tayoy Hana. Ibesngaw tayod Dios so amin ya walad puso tayo ta talagan ‘dedengelen to ray pikakasi.’ (Sal. 65:2) No manpikasi itayo tekep na pananisia, ditan tayo nalikna ya say ermen tayo et nasalatan na “deen na Dios a palumbasan toy amin a kanonotan.”​—Fil. 4:6, 7.

“Anggapoy Manangiyagel a Singa say Dios Tayo”

17, 18. (a) Panon ya sinuportaan nen Elkana si Hana ed samay samba to? (b) Akin et nibaga tayon agla naapektoay Hana ed pamapasyodot nen Penina?

17 Kaimbuasan to, kaiba nen Hana si Elkana ya pinmawil ed tabernakulo. Nayarin impaamta tod si Elkana so kerew tan samba to ed Dios. Diad Mosaikon Ganggan, no agmiabobon so asawan laki ed insamba na asawa to, walay kanepegan ton sebelan. (Num. 30:10-15) Balet ag-itan ginawa nen Elkana. Imbes, saniba ira nen Hana ya nampikasid si Jehova diman ed tabernakulo antis iran sinmempet.

18 Kapigan kasi alikas nen Penina ya agla naaapektoay Hana ed pamapasyodot to? Anggapoy ibabaga na Biblia ya detalye nipaakar ed satan. Balet ipapanengneng na saramay salitan “aliwa lan maermen” ya maliket lay Hana tan agla napapagaan kayari ton nampikasi. Kanian anggano pabpabaingan ni nen Penina, anggapo lay epekto to. Kayari na sayan salaysay et aglan balot nabasay ngaran nen Penina ed Biblia.

19. Antoy bendisyon nen Hana, tan panon ton impanengneng ya agton balot alingwanan no siopay nanlapuan na satan?

19 On, mareen lay nonot nen Hana. Tan diad inlalabas na bulan et nanlukon a siansia! Agnasabaan so liket to! Agbalot alingwanan nen Hana no siopay nanlapuan to yan bendisyon. Say inyanak to et ugaw a laki, a nginaranan toy Samuel, a mankabaliksay “Ngaran na Dios.” Mapatnag ya ontutukoy iya ed itawag ed ngaran na Dios, a singa ginawa nen Hana. Diad saman a taon et agla akilay Hana ed Silo. Taloy taon ya nansiansiad abung kaiba toy Samuel ya anggad apakso. Imparaan toy sarili to parad samay agew ya kaukolan to lay onsian ed inad-aro ton anak.

20. Panon ya tinoor di Hana tan Elkana imay insipan dad si Jehova?

 20 Mairap ed sakey ya ina so onsian ed anak to. Amta nen Hana ya si Samuel et asikasoen a maong na saramay bibiin manlilingkor ed tabernakulod Silo. Balet siempre, uga-ugaw ni. Tan anggan siopan ina et labay ton nanengneng so ibaleg na anak to. Anggaman ontan, bulos ed linawan inawit di Elkana tan Hana si Samuel diman ed tabernakulo. Angiyapay iray bagat diad abung na Dios tan impresenta day Samuel ed si Eli, tan impanonot dad sikato imay insamba nen Hana taloy taon lay apalabas.

Si Hana et talagan bendisyon ed anak ton si Samuel

21. Panon ya napatnagan ed pikakasi nen Hana so kabiskeg na pananisia to? (Nengnengen met so kahon ya “ Duaran Makapadinayew ya Pikakasi.”)

21 Insan nampikasi Hana. Satan ya pikakasi to et impila nen Jehova ed pinuyanan a Salita To. No basaen mo itan diad 1 Samuel 2:1-10, nanengneng mod kada balikas so kabiskeg na pananisia nen Hana. Indayew toy Jehova lapud makapadinayew ya panguusar tod pakayari to​—say agnaparaan ya abilidad ton mangiyabeba ed saray mapaatagey, mamendisyon ed saray napapairap, tan mamatey odino mamabilay ni ingen. Indayew toy Ama to lapud agnaparaan so inkamasanto, hustisya, tan katooran To. Apaneknekan itan a mismo nen Hana kanian nibaga ton: “Anggapoy manangiyagel a singa say Dios tayo.” (1 Sam. 2:2, Maung a Balita) Si Jehova et talagan napanmatalkan, agmanguuman, tan iyagel toy amin a napapairap tan nalalames ya onkekerew na tulong ed sikato.

22, 23. (a) Akin et nibaga tayon alikna nen Samuel so panangaro na atateng to? (b) Panon nin benendisyonan nen Jehova si Hana?

22 Abendisyonan si Samuel na ina ya malmalet so pananisia tod si Jehova. Seguradon nanailiw toy ina to, balet agton balot aliknan sikatoy alingwanan la nen Hana.  Tinaon ya oonlay Hana ed Silo, tan iyaawitan toy Samuel na kawes ya dinait ton mismo ya nausar tod panlilingkor tod tabernakulo. Kada dait ed saratan ya kawes et ebidensya na panangaro tod anak to. (Basaen so 1 Samuel 2:19.) Imadyin mo pan legan ton isusulong itan ed si Samuel et makakaimis tan sankanengneng toy anak to legan ton maaron bibilinen. Talagan abendisyonan si Samuel na maomaong ya ina, tan diad imbaleg to et sikatoy bendisyon met ed saray ateng to tan ed bansan Israel.

23 Si Hana et agmet nilingwanan nen Jehova. Sikatoy abendisyonan na limara nin anak. (1 Sam. 2:21) Balet say sankabalgan ya bendisyon nen Hana et say maapit a relasyon to ed Ama ton si Jehova, ya lalon inmelet diad inlabas na taotaon. Ontan met komon so nagawad sika diad pangalig mod pananisia nen Hana.

^ par. 7 Anggaman ibabaga na Biblia ya ‘sinaraan nen Jehova so eges nen Hana,’ anggapoy paneknek ya dudusaen na Dios iyan mapaabeba tan matoor a bii. (1 Sam. 1:5) No maminsan, ibabaga na Biblia a say Dios so sengegan na saray bengatlan inyabuloy to labat.

^ par. 9 Sayan distansia et base ed posibilidad a say Rama ya lugar nen Elkana et pareho lanlamang ed Arimatea nen panaon nen Jesus.