Onlad karga

Onlad saray karga

Konklusyon

Konklusyon

“Alig yo iramay anawir na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.”​—HEBREOS 6:12.

1, 2. Akin et kakkaukolan tayon pabiskegey pananisia tayo natan? Iyilustra.

PANANISIA. Balibali itan ya salita, ta ontutukoy itan ed marakdakep ya kualidad. Balet sano nabasa o narengel tayo itan, maabig no nonoten tayo met iyan sananey nin salita: “Kakkaukolan!” Akin ey? On ta no anggapoy pananisia tayo, kakkaukolan tayoy manggaway paraan pian niwala itan ed sikatayo. Tan no walay pananisia tayo, kakkaukolan tayon protektaan tan pabiskegen itan. Akin?

2 Imadyin mo pan manaakar kad maawang ya desierto, tan apaepaet ka lan maong. Sano walay nalmom ya danum, kaukolan mon protektaan pian agnaupot lapud petang na agew. Insan kaukolan mon panoen so kargaan moy danum pian walay nainum mo anggad makasabi kad laen mo. Manbibilay tayo natan ed mundon espiritual ya desierto, kanian kakkaukolan tayoy “danum”​—say tuan pananisia​—ya talagan matalag la natan tan maganon naandi no agtayo protektaan. Kakkaukolan tayo itan; no panon ya agtayo nabilay no anggapoy danum, ompatey tayo met ed espiritual no anggapoy pananisia tayo.​—Roma 1:17.

3. Antoy inter nen Jehova pian natulongan tayon pabiskegen so pananisia tayo, tan anton duaran bengatla so nepeg tayon tandaan?

3 Amta nen Jehova ya kakkaukolan tayoy pananisia, tan amta to met ya aliwan mainomay so nawalaay mabiskeg ya pananisia natan. Atan so rason no akin ya sikatoy angiter na alimbawa ya aligen tayo. Pinuyanan nen Jehova si apostol Pablo ya oniay isulat to: “Alig yo iramay anawir na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.” (Heb. 6:12) Atan met so rason no akin ya lanang itayon papasesegen na organisasyon nen Jehova ya gawaey anggaay nayarian tayon aligen iray matoor ya lingkor nensaman, ya singa saramay inaral tayod sayan libro. Antoy nepeg tayon gawaen sirin natan? Nia so nepeg tayon tandaan: (1) Kaukolan tayon pabiskegen ya lanang so pananisia tayo; (2) kaukolan ya pansiansiaen tayon malinew ed nonot tayo so ilalo ed arapen.

4. Akin ya nibagan si Satanas so manunan kalaban na pananisia, balet akin et agnepeg ya onkapuy so linawa tayo?

4 Pabiskeg mon lanang so pananisiam. Say manunan kalaban na pananisia et si Satanas. Sikato so manuuley ed sayan mundo tan aliling to et pinagmaliw to iyan singa desierto kanian mairap so nawalaay pananisia. Mas mabiskeg si Satanas nen say sikatayo. Balet kasin onkapuy so linawa tayo lapud satan? Siempre andi! Si Jehova so makapanyarin-amin ya Kaaro na saramay malabay ya nawalaay tuan pananisia. Ipapaseguro ton tulongan to itayo, kanian sarag tayon sumpaen so Diablo​—arawian to tayo ni  ingen! (Sant. 4:7) Nasumpa tayo so Diablo no inagew-agew tayon pabiskegey pananisia tayo. Panon?

5. Panon ya awalaan na pananisia iray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman? Ipaliwawa.

5 Singa naaralan tayo, agsipor ya walaan lay pananisia iray matoor ya lingkor nensaman. Papaneknekan na istoryay bilay da ya say pananisia et resulta na masanton espiritu nen Jehova. (Gal. 5:22, 23) Kinmerew iray tulong ed si Jehova, kanian pinabiskeg to lan pinabiskeg so pananisia da. Gawaen tayo met sirin so ginawa ra. Tandaan mon malikeliket ya iter nen Jehova so espiritu to sano kerewen tayo itan ed sikato tan pankimeyan tayoy ipipikasi tayo. (Luc. 11:13) Anto ni kasi arum ya nagawaan tayo?

6. Panon so nepeg ya panaral tayo ed saray salaysay ed Biblia pian talagan nagunggonaan itayo?

6 Diad sayan libro, pigara labat ya alimbawa na pananisia so apantongtongan tayo. Balet diad tua et amayamay ni ra! (Basaen so Hebreos 11:32.) Dakel so naaralan tayo ed kada matoor ya lingkor kanian kaukolan tayon basaen tan aralen so istoryay bilay da. No apuradoy panagbasa tayod sarayan salaysay diad Biblia, ag-ombiskeg so pananisia tayo. Pian talagan nagunggonaan tayo, kaukolan tayon amtaen so konteksto tan arum nin detalye na babasaen tayo. Mas magmaliw ya mabilabilay so alimbawa na sarayan imperpekton lalaki tan bibii no lanang tayon nonoten ya “walaan [ira] na liknaan a singa sikatayo.” (Sant. 5:17) Milikna tayod sikara pian naimadyin tayoy alikna ra sanen ondadalan irad subok tan problema ya dadalanen tayo met natan.

7-9. (a) Anto kasi nalikna na saray matoor ya lingkor nensaman no naikdan iray pankanawnawan dayewen si Jehova diad paraan ya singa gagawaen tayo natan? (b) Akin et nepeg tayon pabiskegey pananisia tayo panamegley na saray gawa?

7 Napabiskeg tayo met so pananisia tayo panamegley na gawa. Diad tua, say kuan na Biblia, “say pananisia . . . ya andian na saray gawa et inatey.” (Sant. 2:26) Imadyin mo pa labat so liket na sarayan lalaki tan bibii ya inaral tayod sayan libro no pagawad sikara nen Jehova so kimey ya pagagawa tod sikatayo natan!

8 Singa bilang, anto kasi no ibaga nen Jehova ed si Abraham ya nadayew toy Dios, aliwan diad saray altar ya gawa labat ed bato, noagta diad saray balibalin Kingdom Hall tan angkakabaleg iran kombension kaibay arum nin mandadayew, tan ditan et aralen tan ipaliwawa iray detalye na saray sipan na Dios? (Basaen so Hebreos 11:13.) Tan anto kasi no ibaga nen Jehova ed si Elias ya say kimey to et say pangipasabid totoo na makaligliwan mensahe ya mangiter na ilalo, aliwan say pateyen iray mauges ya propeta nen Baal ya susuportaan na mauges ya apostatan ari? On, seguradon awaten ya tampol na sarayan matoor ya lingkor so pankanawnawan dayewen si Jehova diad paraan ya singa gagawaen tayo natan.

9 Kanian itultuloy tayon pabiskegen so pananisia tayo panamegley na gawa. Iyaplika tayo  sirin iray naaralan tayod saray alimbawa na matoor ya lalaki tan bibii ya nabasad impuyan ya Salita na Dios. No gawaen tayo itan, nalikna tayon singa tayo la ra abayag ya kaaro, ya singa abitlad Introduksion. Balet satan ya pankakaaro et mas magmaliw ya tudtua diad arapen.

10. Antoy sakey ed saray maliket tayon naimatonan ed Paraiso?

10 Pansiansiam ya malinew ed nonot mo so ilalo ed arapen. Binmiskeg so liknaan na saray matoor ya lingkor nensaman lapud ilalo ya inter na Dios ed sikara. Sika ey? Singa bilang, imadyin mo pa labat so liket ya naliknam sano napinengnengan mo la irayan matoor ya lingkor na Dios diad “kioli na saray matunong.” (Basaen so Gawa 24:15.) Anto ray labay mon itepet ed sikara?

11, 12. Diad balon mundo, anto ray labay mon itepet ed si (a) Abel? (b) Noe? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigail? (f) Ester?

11 Sano nanengneng moy Abel, agta itepet mo no antoy itsura na atateng to? Odino anganko et itepet mo: “Sinalim met so akitongtong ed saramay kerubin ya manguaguardia ed Eden? Anto ey, inmebat ira?” No diad si Noe ey? Itepet mo lagid sikato: “Tinmakot kayo met ed saray Nefilim? Panon yon kinomponi iramay ayayep nen wala kayod biong ey?” No si Abraham so nakatongtong mo, ompan nitepet mo: “Akaulop yo met si Sem? Panon yon akabat si Jehova ey? Antoy alikna yo ey nen taynan yo lay Ur?”

12 Isip mo met iray labay mon itepet ed saray napaolin matoor ya bibii. “Rut, akin et apakiwas kan mandayew ed si Jehova?” “Abigail, natatakot ka nen ibagam lad si Nabal ya tinulongan moy David?” “Ester, anto lay agawad sikayo di Mardokeo kayari to may akasulat ya istoryad Biblia?”

13. (a) Anto ray posiblin itepet ed sika na saray napaoli diad arapen? (b) Antoy naliliknam ed ilalon napinengnengan mo ray matoor ya lalaki tan bibii nensaman?

13 Siempre, dakel met so itepet ed sika na sarayan matoor ya lingkor nensaman. Seguradon mabilabilay mon istoryaen ed sikara iray agawad kaunoran iran agew tan no panon ya benendisyonan nen Jehova iray lingkor to diad mair-irap iran panaon! Seguradon natenyeg so puso ra sano naamtaan da no panon ya tinoor nen Jehova so amin ya sipan to. Diad balon mundo, agtayo la kaukolan ya imadyinen irayan matoor ya lingkor na Dios ya nababasa tayod Biblia. Nakaiba tayo la ra diman ed Paraiso! Kanian natan ni labat et gawam lay anggaay nayarian mon kabaten ya maong irayan totoo. Itultuloy mon aligey pananisia ra. Seguradon panliketan mon nakaiba irayan pinabpablin kaarom diad panlingkor ed si Jehova ed andi-anggaan!