Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 12

Niligliwa na Dios To

Niligliwa na Dios To

1, 2. Anto ray agawgawa ed agnalinglingwanan ya agew ed bilay nen Elias?

MANBATTIK si Elias ed uran legan ya lalon ombibilunget so tawen. Maedad la, tan sakey ni, arawi ni batiken to pian makasabid Jezreel. Balet singa agto naliliknay kesaw ta “say lima nen Jehova” et walad sikato. Natan to labat alikna so onian ligsa tan biskeg. Naunaan to ni ingen iramay kabayon manguguyor ed karwahe nen Arin Ahab!​—Basaen so 1 Arari 18:46.

2 Natan et bukbukor la nen Elias ed dalan. Anganko et kirem a kirem lapud tedter na uran ed mata to, tan sankanonot to ray agawgawa ed sayan agnalinglingwanan ya agew ed bilay to. Diad sayan agew et baleg so impanalo na dugan panagdayew tan nen Jehova a Dios to. Lapud arawi lay binatik to tan ambilbilunget so tawen, agto la nanengneng so Palandey Carmelo​—diad panamegley na milagro et ditan inusar nen Jehova si Elias pian taloen so panagdayew ed Baal. Apaneknekan ya palso tan manamalikdo iray propeta nen Baal kanian duga labat ya pinapatey ira. Kayari to, nampikasi Elias ed si Jehova ya manampot la komon so talora tan kapalduay taon ya kelang. Et inmuran a tua!​—1 Ara. 18:18-45.

3, 4. (a) Anto ray nayarin inisip nen Elias legan ton ombabatik paonlad Jezreel, tan akin? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

3 Legan ya babatiken nen Elias so 30 kilometro ya dalan paonlad Jezreel, seguradon iilaloan ton manguman lay situasyon. Inisip to lagi ya manguman lay Ahab! Diad amin ya agawgawad sayan agew, nayarin inisip nen Elias ya tundaan la nen Ahab so pandayew ed si Baal; patundaen toy impluensya na asawa ton si Reyna Jezebel; tan agto la pairapen iray lingkor nen Jehova.

Naunaan nen Elias iramay kabayon manguguyor ed karwahe nen Arin Ahab

4 No marakep so nagagawad bilay tayo, natural labat ya isipen tayon tuloytuloy la itan. Ompan isipen tayo ni ingen ya naandi la ray problema tayo. Natural met labat sirin no ontay alikna nen Elias, ta sikatoy “toon walaan na liknaan a singa sikatayo.” (Sant. 5:17) Balet diad tua, agni asumpal so problema nen Elias. Pigaran oras labat so onlabas et sikatoy ontakot, onkapuy so liknaan to,  tan ipikasi to ni ingen ya ompatey la komon. Anto kasi agawa? Tan antoy ginawa nen Jehova pian ompawil so datin pakpel tan pananisia na propeta to? Nengnengen tayo.

Agto Inilaloan so Agawa

5. Naaralan la kasi nen Ahab ya respetoey Jehova kayari na saray agawgawad Palandey Carmelo, tan akin et ontan so nibaga tayo?

5 Kasin kasabi nen Ahab ed palasyo tod Jezreel et nanengneng ya sikatoy anguman la? Oniay nabasa tayo: “Et si Ahab imbaga to ed Jezebel so amin a ginawa nen Elias, tan no panon so impamatey to ed saray amin a [propeta nen Baal].” (1 Ara. 19:1) Imanoen ya anggapon balot so binitla nen Ahab nipaakar ed si Jehova. Parad sikato, saramay anengneng ton milagro et ginawa labat na too​—say kuan to et ‘ginawa iratan nen Elias.’ Malinew ya anggapoy respeto tod si Jehova. Anto balet so reaksion na maruksan asawa to?

6. Anton mensahe so impaibaga nen Jezebel ed si Elias, tan antoy labay ton nagawa?

6 Sinmulag si Jezebel! Diad sanok to, oniay impaibaga ton mensahe ed si Elias: “Pateyen ak komon na saray dirios no diad onian oras nabuas et agko gawaen ed sika so singa ginawam ed saray propeta.” (1 Ara. 19:2, Maung a Balita) Makapataktakot iyan imbaga to! Insamba nen Jezebel ya sikaton mismo so ompatey no agto naipapatey si Elias pian nibawian to ray propeta nen Baal. Isip mo pa labat so alikna nen Elias sanen diad saman a labi tan kaplesay bagyo et sikatoy binangon diad panaayaman tod Jezreel tan akasabid sikato so mensahe nen Jezebel. Anto kasi reaksion to?

Tinmakot tan Kinmapuy so Liknaan to

7. Antoy alikna nen Elias sanen naamtaan to imay labay ya gawaen nen Jezebel, kanian antoy ginawa to?

7 Anganko say abaloan nen Elias et anggapo lay mandayew ed si Baal. Balet andi manaya, agpatalo si Jezebel! Dakel lan matoor ya propeta so impapatey to tan natan et si Elias lay isublay to. Anto kasi alikna nen Elias sanen naamtaan to itan? “Tinmakot si Elias,” so kuan na Biblia. Anganko et sankanonot to lay maruksan pamatey ed sikato nen Jezebel. No ontan so ninonot to lan ninonot, seguradon tinmakot a maong. Say kuan na salaysay et ‘batik si Elias pian iyagel so bilay to.’​—1 Ara. 18:4; 19:3, Maung a Balita.

Pian ag-onkapuy so liknaan tayo, agtayo nepeg ya nonoten lan nonoten iray pakakatakotan tayo

8. (a) Antoy alikna met nen Pedro ya miparad samay alikna nen Elias? (b) Antoy naaralan tayod agawa ed si Elias tan Pedro?

8 Aliwan si Elias labat so matoor a lingkor na Dios ya tinmakot. Ontan met so alikna nen apostol Pedro. Singa bilang, sanen  sikatoy tinawag nen Jesus ya manakar ed tapew na danum, “inimano toy maksil a dagem” kanian tinmakot tan linmereg. (Basaen so Mateo 14:30.) Makaaral tayod si Pedro tan Elias. Pian ag-onkapuy so liknaan tayo, agtayo nepeg ya nonoten lan nonoten iray pakakatakotan tayo. Imbes, say nepeg ya pangipokusan tayoy nonot tayo et say Lapuan na ilalo tan biskeg tayo.

‘Ekal Mo Lay Bilay Ko!’

9. Deskribien pay intakas nen Elias tan say nalilikna to legan ton manaakar.

9 Tinmakot a maong si Elias kanian tinmakas paonlad abalaten-sagur na Beer-sheba. Sayan baley et asingger ed abalaten a ketegan na Juda tan manga 150 kilometro so kaarawi to. Diman et intilak toy aripen to tan bukor toy linmad desierto, ya unong ed Biblia et “akaren na sanagew.” Ompan palbangon ni labat et ginapoan la nen Elias so manakar, balet ta anggapon balot so awit ton naakan o antokaman. Pakaskasi kalamor ya nanakar ed mansasnit ya petang. Nen onseselek lay agew tan mansirunget la, alikna ton siansiay kesaw to. Inyurong tod silong na melag a kiew​—aman labat so napampainawaan to diad desierto.​—1 Ara. 19:4.

10, 11. (a) Antoy labay ya ibaga na samay pikakasi nen Elias ed si Jehova? (b) Base ed saray teksto ed parapo, deskribien so alikna na saray lingkor na Dios sanen kinmapuy met so liknaan da.

10 Desperado lan maong si Elias, kanian impikasi ton ompatey la komon. “Agak magmaong nen saray ateng ko,” so kuan to. Inaatey la ray inmuunan atateng to tan amta ton anggapo lay nagawaan da. (Ecl. 9:10) Say pakalikna nen Elias et anggapo met lay nagawaan to. ‘Ekal mo lay bilay ko!’ so inyaki-akis tod si Jehova. Parad sikato et maong lay ompatey.

11 Kasin singa makapabigla ya say toon matoor ed Dios et onkapuy met so liknaan to? Andi. Wala ni ray matoor ya lalaki tan bibii ed Biblia ya akalikna met na graben ermen kanian labay da lay ompatey, singa di Rebeca, Jacob, Moises, tan Job.​—Gen. 25:22; 37:35; Num. 11:13-15; Job 14:13.

12. Panon mon naalig si Elias sano onkakapuy so liknaan mo?

12 Manbibilay itayod “nikadkaduma tan mair-irap a panaon,” kanian agpankelawan ya onkakapuy so liknaan na dakel a totoo natan, anggan saray matoor a lingkor na Dios. (2 Tim. 3:1) No ontan so situasyon mo, alig moy Elias: Ibesngaw mod Dios so naliliknam.  Tutal, si Jehova so “Dios na amin a ligliwa.” (Basaen so 2 Corinto 1:3, 4.) Kasin niligliwa toy Elias?

Tinulongan nen Jehova so Propeta To

13, 14. (a) Panon ya diad panamegley na sakey ya anghel et impanengneng nen Jehova so panangaro tod nagogonigon ya propeta To? (b) Akin et makaligliwa ya kabkabat nen Jehova so balang sakey ed sikatayo, pati saray limitasyon tayo?

13 Anto kasi alikna nen Jehova legan ton sankanengneng manlapud tawen so inar-aro ton propeta ya akarukol kalamor ed silong na kiew tan mikakasin ompatey la komon? Walad Biblia lanlamang so ebat. Nen abaldak si Elias lapud kesaw to, angibaki si Jehova na sakey ya anghel. Sinipeg na anghel si Elias pian nabangon tan imbaga to: “Mangan ka.” Binmangon si Elias, ta angiparaan manaya imay anghel na danum tan ampetang a tinapay. Akisalamat kasi ed samay anghel? Say imbaga labat na rekord et angan tan inminum so propeta insan lamet naugip. Kasin lapud kapuy tan ermen to et aglabat nansalita? Agtayo amta. Nen kien et sikatoy binangon lamet na anghel, ompan palbangon lad saman. Imbaga to lamet ed si Elias ya, “Mangan ka,” tan inkuan to ni ya, ‘say kurangen mo arawi nin tuloy.’​—1 Ara. 19:5-7.

14 Impaamta na Dios ed samay anghel no iner so laen nen Elias. Amta na anghel ya agnasarag nen Elias so arawin akaren to no diad sarilin biskeg to labat. Makapalikliket ya lingkoran so Dios ya talagan amta to ray limitasyon tan pilalek tayo, tan akaparaan ya ontulong! (Basaen so Salmo 103:13, 14.) Panon ya akatulong ed si Elias imay naakan ya imparaan na anghel?

15, 16. (a) Antoy ayarian nen Elias ya gawaen lapud samay naakan ya nanlapud Jehova? (b) Akin et nepeg tayon apresyaen no panon ya tutulongan nen Jehova iray lingkor to natan?

15 Oniay nabasa tayo: “Et inmalagey [si Elias], tan angan tan inminum, tan linma dia ed kasil na saman a kanen ed apataplo ya agew tan apataplo a labi ed Horeb a palandey na Dios.” (1 Ara. 19:8) On, agbalot angan si Elias ed loob na 40 agew tan 40 labi​—singa si Moises ya nambilay manga 600 a taon antis to, tan singa si Jesus ya nambilay ngalngali 1,000 taon kayari impatey nen Elias. (Exo. 34:28; Luc. 4:1, 2) Tua, agnaandi iray problema nen Elias sanen inakan to imay imparaan na anghel, balet satan so mamilagron amabiskeg ed sikato. Isip mo pa labat so irap na maedad lan si Elias diad impanakar tod desierto ed ngalngali sakey tan kapalduan bulan!

16 Tutulongan met nen Jehova iray lingkor to natan, balet aliwan diad mamilagron pangiparaan na literal ya naakan, noagta  mas ni nen say satan​—say espiritual ya naakan. (Mat. 4:4) No kabaten tayon maong so Dios diad pambasa tayod Salita to tan ed saray publikasyon ya base ed Biblia, ombiskeg so espiritualidad tayo. Tua, ag-ekalen na satan iray problema tayo, balet makatulong itan pian naanosan tayo iray mairap ya kipapasen. Ontulong met itan pian nagamoran tayoy “bilay ya andi-anggaan.”​—Juan 17:3.

17. Iner so nila nen Elias, tan akin et agnalinglingwanan itan ya pasen?

17 Ngalngali 320 kilometro so inakar nen Elias ya anggad akasabin siansia ed Palandey Horeb. Nensaman, panamegley na sakey ya anghel et ditan nampanengneng si Jehova ed si Moises diad mandarlang ya kiew, tan ditan met inter nen Jehova so Ganggan a sipanan ed Israel. Kasabi nen Elias ditan et sikatoy linmoob ed sakey ya kuweba.

Niligliwa tan Pinabiskeg nen Jehova so Propeta To

18, 19. (a) Antoy intepet na samay anghel ya imbaki nen Jehova, tan antoy ebat nen Elias? (b) Antoy taloran rason no akin ya kinmakkapuy so liknaan nen Elias?

18 Diad Horeb, angibaki si Jehova na sakey ya anghel pian ipasabi so “salita” to ed si Elias. Oniay simplin tepet to: ‘Antoy gagawaen mo dia, Elias?’ Seguradon say impantepet to et maar-aro ta agnatatakot si Elias ya angibalikas ed liknaan to. Imbesngaw ton amin so walad puso to! Inkuan to: ‘Nanimon ak a tuloy nipaakar ed Jehova, a Dios na saray ehersito ta saray anak na Israel inkaindan da so sipan mo, tan inggeba ra so saray altar mo, tan pinatey da so saray propetam ed kampilan. Et siak, on siak a bukor so atilak, et seseetan dan ekalen so bilay ko.’ (1 Ara. 19:9, 10) Nanengneng tayod sayan imbaga nen Elias so taloran rason no akin ya kinmakkapuy so liknaan to.

19 Unona, say pakalikna nen Elias et anggapoy kana na ginawa to. Tua, abayag lan ‘nanimon a tuloy’ si Elias diad panlilingkor tod si Jehova. Balet anggan antoy panangiyansakit tod sagradon ngaran na Dios tan ed dugan panagdayew, lalo labat ya linmoor so situasyon. Siansia nin anggapoy pananisia na totoo tan rebelyoso ira, tan ondarakel so mandadayew ed palson dirios. Komadua, say pakalikna nen Elias et bukbukor to la. ‘Bukor ko lay atilak,’ so kuan to, ya singa sikato labat so akeran manlilingkor ed si Jehova. Komatlo, natatakot si Elias. Dakel lad saray kaiba ton propeta so pinapatey, tan amta ton sikato lay onsublay. Anganko et aliwan mainomay parad si Elias ya ibesngaw so nalilikna to, balet agto itan inyamot lapud pride odino baing. Imbalikas tod Dios so amin ya walad puso to. Maabig iyan aligen na amin ya matoor a lingkor na Dios natan.​—Sal. 62:8.

20, 21. (a) Deskribien so anengneng nen Elias diad Palandey Horeb. (b) Antoy impamoria nen Jehova ed si Elias diad sarayan naimatonan to?

 20 Panon ya pinakepa nen Jehova so takot tan paga nen Elias? Ingganggan na anghel si Elias ya onalagey ed asingger ed paway na kuweba. Sikatoy tinmulok anggano agto amtay nagawa. Biglan walay alimbusabos! Anganko et manasibengbeng diad kasil to, ta atebag-tebag iray palandey tan saray angkakabaleg a bato. Imadyin mo pay Elias ya pepepetan to ray mata to tan sankabembenan toy makapal ya kawes ton gawa ed bago ta isisiplog na maksil a dagem. Kayari to et yinmegyeg kanian pinmekepeket pian agnatumba! Insan nen kien et nitan lay baleg ya apoy, kanian tampol ya linmoob lamet ed kuweba pian agnasilayutan.​—1 Ara. 19:11, 12.

Inusar nen Jehova so makapakelkelaw ya pakayari to pian ligliwaen tan pabiskegen si Elias

21 Ibabaga na Biblia ya si Jehova et anggapod saratan ya mabiskeg a puersa. Amta nen Elias ya si Jehova et agnaromog ed puersad kaliberliber, ya singa si Baal ya panisiaan dan “akalugan ed saray lurem” odino say dios ya mangiiter na uran. Si Jehova so tuan Lapuan na amin ya makapadinayew ya puersa ed kaliberliber tayo, balet siempre, agbalot iratan makapiparad pakayari to. Anggan say katawenan et agto nakargay Jehova! (1 Ara. 8:27) Panon ya akatulong ed si Elias irayan agawgawa? Tandaan, sikatoy natatakot. Balet impamoriad sikato na sarayan agawa ya say Makapanyarin-amin a Dios ya si Jehova et walad abay to, kanian agto nepeg ya takotan si Ahab tan Jezebel!​—Basaen so Salmo 118:6.

22. (a) Panon ya pinaseguroan na samay ‘makalnan boses’ si Elias? (b) Siopa kasi imay ‘makalnan boses’? (Nengnengen so footnote.)

22 Nen anggapo la may apoy, biglan dinmeen tan walay nadngel nen Elias ya ‘makalnan boses.’ Inabuloyan na satan a boses ya ibalikas lamet nen Elias so nalilikna to, kanian sinansakey to lamet iray pakakaaburidoan to. * Anganko et linmemew so liknaan nen Elias. Balet seguradon sikatoy lalon aligliwa ed sinmublay ya imbaga na samay ‘makalnan boses.’ Impaseguro nen Jehova ya papablien toy Elias. Panon? Imbaga na Dios ed sikato no anto ni ray gawaen To pian naandid Israel so panagdayew ed  si Baal. On, agbalot asayang so impansagpot nen Elias ta sumpalen ya sumpalen nen Jehova so gagala To. Sakey ni, sikatoy siansia nin usaren na Dios pian nasumpal itan ya gagala, ta walay impagawa lamet nen Jehova ed sikato.​—1 Ara. 19:12-17.

23. Diad anton duaran paraan ya niligliwa nen Jehova si Elias ed samay nalilikna ton bukbukor to?

23 Kumusta may nalilikna nen Elias ya bukbukor to ey? Walay duaran ginawa nen Jehova ed satan. Unona, ingganggan toy Elias ya lanaan si Eliseo bilang propetan magmaliw ya kasalat to. Sayan mas ugaw ya laki et kaiba tan katulongan to ya pigay taon. Talagan praktikal itan a tulong! Komadua, impaamtad sikato nen Jehova iyan makapaliket a balita: ‘Angitilak ak na piton libo dia ed Israel, amin na saray pueg ya agtinmalimukor ed Baal, tan amin a sangi ya ag-inmangob ed sikato.’ (1 Ara. 19:18) Agmanaya bukbukor nen Elias! Seguradon malikeliket ta naamtaan ton walay piton libon matoor ya agnandayew ed si Baal. Kaukolan to sirin ya itultuloy so panlilingkor to pian naalig day katooran tod si Jehova legan na saraman ya mairap a panaon. Talagan sikatoy apabiskeg ed imbaga na samay ‘makalnan boses’ ya imbaki nen Jehova.

Say Biblia et singa samay ‘makalnan boses’ no paigiya tayod satan

24, 25. (a) Diad anton paraan ya narengel tayoy ‘makalnan boses’ nen Jehova natan? (b) Akin et segurado itayon inawat nen Elias so ligliwan inter nen Jehova?

24 Singa si Elias, natural labat ya pandinayewan tayoy mabisbiskeg iran puersa ed kaliberliber tayo. On, nanengneng ed saray palsa so pakayari na Amalsa. (Roma 1:20) Anggad natan et labalabay nin siansia nen Jehova ya usaren so agnaparaan ya pakayari to pian tulongan iray matoor a lingkor to. (2 Awa. 16:9) Balet, mitotongtong so Dios ed sikatayo panamegley na Salita to, say Biblia. (Basaen so Isaias 30:21.) Say Biblia et singa samay ‘makalnan boses’ no paigiya tayod satan. Uusaren itan nen Jehova pian nipetek itayo, napabiskeg, tan ipaseguron inar-aro to itayo.

25 Kasin inawat nen Elias so ligliwan inter nen Jehova ed sikato diad Palandey Horeb? On! Ag-abayag et nanlingkor lamet si Elias bilang matoor tan makpel ya propetan angidepensa ed dugan panagdayew. No ipapuso tayo met natan iray pinuyanan a salita na Dios, say “panagligliwa na Kasulatan,” naalig tayo so pananisia nen Elias.​—Roma 15:4.

^ par. 22 Nayarin samay ‘makalnan boses’ et samay espiritu met lanlamang ya angipasabi ed “salita nen Jehova” ya nabasad 1 Arari 19:9. Diad bersikulo 15, sayan espiritu et tinukoy bilang si “Jehova.” Nayarin nanonotan tayod saya imay anghel ya imbaki nen Jehova ya mangitonton ed Israel diad desierto tan imbaga na Dios ya: “Say ngaran ko wala ed sikato.” (Exo. 23:21) Siempre, ag-itayo segurado ed satan, balet amta tayon antis ya nagmaliw a too si Jesus et sikatoy nanlingkor bilang “say Salita” ya ibabaki nen Jehova ed saray lingkor to bilang espisyal ya Pinagkasangiyan to.​—Juan 1:1.