Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Inyagel To ray Totoo na Dios

Inyagel To ray Totoo na Dios

1-3. (a) Akin et natatakot si Ester ya asinggeray asawa to? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo nipaakar ed si Ester?

SASALIEN nen Ester ya pakepaey nerbiyos to legan ton onloloob ed sular na palasyo ed Susan. Aliwan mainomay yay gawaen to. Makapadinayew so desinyo na palasyo​—saray inyukit ya bakan nampayak, managpana, tan leon ya gawad pinasileng ya laryo, ontan met ed saray denesinyoan ya baton lusek tan angkakabaleg ya estatua. Sayan maaw-awang ya palasyo et walad atagey a pasen ya asingger ed Kapalandeyan na Zagros a ditan et sankabantag so malinlinew ya ilog Choaspes. On, diad itsura labat na palasyo et nanengneng na anggan siopa ya say lakin piarapan nen Ester et talagan makapanyari, ya tinawag to ni ingey sarili to bilang “say makapanyarin ari.” Diad tua, sayan ari et asawa to.

2 Asawa to? Anggan siopa met seguron matoor ya Judion bii et aliwan singa si Ahasuero so labayen ton magmaliw ya asawa. * Arawin dalin ed si Abraham, sakey ya mapaabeban laki ya tinmulok sanen binagaan na Dios a dengelen toy asawa ton si Sara. (Gen. 21:12) Dagdaiset o anggapo ni ingey amta na sayan ari nipaakar ed Dios nen Ester, si Jehova, tan ed saray Ganggan To. Say kabkabisado nen Ahasuero et say ganggan na Persia, ya kaibad satan so ganggan ya mangisesebel ed sayay gawaen nen Ester. Anto itan? Unong ed ganggan, siopa man ya onla ed ari na Persia ya ag-impatawag et pateyen. Ag-impatawag na ari si Ester, balet nandesisyon ya onla. Sanen wala lad loob na sular tan sankanengneng la na ari manlapud trono to, anganko say pakalikna to et onaarap lad ipatey to.​—Basaen so Ester 4:11; 5:1.

3 Akin et inrisga toy bilay to? Antoy naaralan tayod pananisia na sayan makapadinayew a bii? Pantongtongan tayo nin unona no panon ya nagmaliw a reyna na Persia si Ester.

 No Siopa si Ester

4. Anto ray detalyin amta tayo nipaakar ed pamilya nen Ester, tan akin ya say kapinsan ton si Mardokeo so amabaleg ed sikato?

4 Ulila si Ester. Dagdaiset so nabasa tayod Biblia nipaakar ed atateng to ya angingaran ed sikato na Hadasa, Hebreon salita parad “mirto,” sakey a marakdakep a tanaman ya amputi rosas to. Nen inatey so atateng nen Ester, sikatoy akasian na maomaong ya kanayon da​—si Mardokeo. Sankapinsan ira, balet mas matatken na dakel si Mardokeo. Sikato so amabaleg tan angasikaso ed si Ester tan inturing to lan singa peteg ya anak.​—Est. 2:5-7, 15.

Dakel so rason pian naliketay Mardokeo ed tagibi to

5, 6. (a) Panoy impamabaleg nen Mardokeo ed si Ester? (b) Antoy nibaga tayod bilay nen Ester tan Mardokeo ed Susan?

5 Si Mardokeo tan Ester et kaibad saray Judion puersaan ya inawit ed kabisera na Persia. Anganko et balbalawen ira na totoo lapud dumay relihyon tan Ganggan ya tutumboken da. Anggaman ontan, seguradon inmapit so liknaan nen Ester ed kapinsan to ya angibangat ed sikato nipaakar ed si Jehova, say mapangasin Dios ya diad apalabas et aminpiga lan angiliktar ed saray totoo to​—tan ontan lamet so gawaen To. (Lev. 26:44, 45) On, talagan nagmaliw ya malet so ulopan di Ester tan Mardokeo.

6 Si Mardokeo et opisyal ed palasyo na Susan, tan mabetbet ya akayurong ed puertay palasyo kaibay arum nin lingkor na ari. (Est. 2:19, 21; 3:3) Ag-akasulat ed Biblia no anto ray ginawgawa nen Ester legay ibabaleg to​—balet anganko et sikatoy angasikaso ed kapinsan to tan ed melag ya ayaman da ya nayarin walad basil na ilog manlapud palasyo. Nayarin labalabay toy onlad tindaan na Susan ya ditan et nanengneng to ray ankablin lako na saray managpanday na balitok tan pilak, tan arum ni ran negosyante. Seguro, agbalot inisip nen Ester ya onsabi panaon et magmaliw ya ordinaryo labat iratan ed sikato; agton balot inilaloan ya manguma-uman so bilay to.

“Maganggana”

7. Akin et nakal ya reyna si Vasti, tan antoy sinmublay ya agawa?

7 Aminsan, walay agawad palasyo ya abalitaan ed interon Susan. Diad sakey ya  engranden ponsia, legan ya sasangkailien nen Ahasuero iray opisyal to na mananam iran panangan tan alak, impatawag to so magangganan reyna to ya si Vasti, ya diad saman et nampaponsia met parad saray bibii. Balet agto labay so onla. Abaibaingan so ari tan lapud pasnok to et tinepetan to ray makabat a lalaki no antoy nepeg ya dusa nen Vasti. Antoy dusa to? Inekal dan reyna. Kanian saray aripen na ari et nananap na magagangganan mamarikit ed interon bansa, insan say ari ya mismo so manpili na balon reyna to.​—Est. 1:1–2:4.

8. (a) Akin ya anggan panon et napapagaay Mardokeo sanen marikit lay Ester? (b) Parad sika, panon mon niyaplika so balansin panmoria na Biblia nipaakar ed maong ya itsura? (Nengnengen met so Uliran 31:30.)

8 Anganko et makakaliket si Mardokeo tan napapagaan met sano nanenengneng toy kapinsan ton Ester ya marikit la tan talagan maganggana. Inkuan na Biblia ya: “Maganggana yan bii tan balibali impanlaman to.” (Est. 2:7, Maung a Balita) Balanse so Biblia no nipaakar ed maong ya itsura​—makapalikliket itan daput no atekepan na karunongan tan inkamapaabeba. Ta no andi, ompan satan lay rason ya say sakey et magmaliw lan mapaatagey, mapasirayew, tan aliwliwa lay ugali to. (Basaen so Uliran 11:22.) Kasin naiimanom met ’tan? Diad si Ester ey, manresulta kasid pankaabigan to so ganggana to o diad pankaugsan to? Panaon labat so makapangibaga.

9. (a) Antoy agawa sanen anengneng na ariripen na ari si Ester, tan akin ya ansakisakit so impansian dan dua nen Mardokeo? (b) Akin et inmabuloy si Mardokeo ya miasaway Ester ed sakey a pagano? (Ilaktip so kahon.)

9 Anengneng na ariripen na ari si Ester. Sikatoy sakey ed saray pinili ra, tan inawit dad palasyo. (Est. 2:8) Seguradon ansakisakit iyan pansian di Ester tan Mardokeo ta singa la ra sanama. Siempre, aglabay nen Mardokeo ya say tagibi to et miasawad agmandadayew ed tuan Dios, anggano ari ni. Balet ta anggapoy nagawaan to! * Anganko et madengedengel si Ester legan ya bibilinen a maong nen Mardokeo antis iran mansian. Sanen mamapaarap lay Ester ed palasyo na Susan, seguro et dakel so nononoten to. Anto la kasi nagawad sikato?

‘Akagamor na Pamalangkap ed Pakanengneng na Amin’

10, 11. (a) Anto ray posiblin makaimpluensyad si Ester kasabi tod palasyo? (b) Panon ya impanengneng nen Mardokeo so pampapaga tod si Ester?

10 Anguma-uman so bilay nen Ester. Natan et kaiba to la ray  “dakel a mamarikit” ya nanlalapud interon sakop na Empiryo na Persia. Nandurumay kultura, lenguahe, tan ugali ra. Say opisyal ya mangasikasod sikara et si Hegai, tan ondalan irad nanduruman klase na panagpaganggana diad loob na sakey taon, ya kaiba ditan so pangimasahe na ambalingit iran larak. (Est. 2:8, 12) Lapud satan, ompan andi lay nononoten na sarayan mamarikit et say itsura da, tan magmaliw la ran mapasirayew tan makompetensia. Si Ester kasi ey?

11 Seguradon mapagpagan maong si Mardokeo ed si Ester. Inagew-agew ya manggagaway paraan pian makaasingger ed arap na abung na saray bibii, diad ontan et nabalitaan to no komusta lay kapinsan to. (Est. 2:11) Seguradon makakaliket a maong kada ibalitad sikato na saray aripen ed palasyo so kipapasen nen Ester. Akin kasi?

12, 13. (a) Antoy pakanengneng na saray totoo ed si Ester? (b) Akin et maliket si Mardokeo sanen akabatan ton ag-impaamta nen Ester ya sikatoy sakey ya Judio?

 12 Pandinayewan nen Hegai si Ester kanian impatnag toy maaron-kaabigan ed sikato. Inikdan toy pitoran lingkor ya bibii, tan inyalis tod sankaabigan ya pasen ed abung na saray bibii. Inkuan ni ingen na Biblia ya: ‘Si Ester et akagamor na pamalangkap ed pakanengneng na amin.’ (Est. 2:9, 15) Kasin lapu labat itan ed ganggana to? Andi, wala ni sananey ya rason.

Amta nen Ester ya mas importante so inkamapaabeba tan karunongan nen say ganggana

13 Singa bilang, nabasa tayo: ‘Ag-impaamta nen Ester so nipaakar ed baley to odino saray kanayon to, ta imbilin nen Mardokeo ya agto ipapaamta.’ (Est. 2:10) Binilin nen Mardokeo si Ester ya agto ibabagan sikatoy sakey a Judio, lapud amta ton abebbebay pakanengneng na saray Persianon manuley ed  saray Judio. Maliket si Mardokeo ta anggano agto la nanenengneng si Ester, akabatan to ya siansia nin marunong tan uunoren to ray bilin to!

14. Panon ya naalig na saray kalangweran natan so alimbawa nen Ester?

14 Napaliket met natan na saray kalangweran iray atateng da odino saray amabaleg ed sikara. Anggano ag-ira nanenengneng na atateng da​—tan anggano saray totood kaliberliber da et makulangkulang, imoral, o bayolenti​—ag-ira nepeg ya paimpluensyaan tan determinado dan unoren iray prinsipyo ya amta ran duga. No ontan so gawaen da, ya singa ginawa met nen Ester, napaliket day Ama ra ed tawen.​—Basaen so Uliran 27:11.

15, 16. (a) Akin et agustoan na ari si Ester? (b) Akin et nibaga tayon nairapay Ester ed sayan pananguman ya agawad bilay to?

15 Sanen turno la nen Ester ya onarap ed ari, sikatoy inabuloyan ya manpili na antokaman ya nausar to pian lalon onganggana. Balet, anggapo lay kinerew to nilikud ed saramay imbaga nen Hegai. (Est. 2:15) Nayarin inisip nen Ester ya aliwan ganggana labat so nagustoan na ari; mas importante so masimpit tan mapaabeban ugali​—mataltalag so ontan ya too diman ed palasyo. Duga kasi iisipen to?

16 Oniay ibabaga na Biblia: “Labalabay na ari si Ester nen saray arum a bibii. Si Ester so akalay sankabalgan ya abig-linawa tan panangaro na ari. Kinoronaan to sirin si Ester tan ginawa ton reyna a kasalat nen Vasti.” (Est. 2:17, Maung a Balita) Seguradon nairapan iyan mapaabeban Judion bii lapud sayan pananguman ya agawad bilay to​—sikato lay balon reyna na sankamakapanyarian ya ari ed interon mundo ed saman a panaon! Kasin binmaleg so ulo to lapud sayan posisyon to? Andi!

17. (a) Diad anto ran paraan ya nansiansian matulok si Ester ed pinagkaama to? (b) Akin et importantin aligen so alimbawa nen Ester diad panaon tayo?

17 Nansiansian matulok si Ester ed pinagka-ama ton si Mardokeo. Anggan sanen reyna la et agto nin siansia impaamta ya sikatoy sakey ya Judio. Insan nen akabatan nen Mardokeo so planon pamatey ed si Ahasuero, tinulok nen Ester so imbaga nen Mardokeo ya pasakbayan so ari, kanian pinatey iramay traidor ed ari. (Est. 2:20-23) On, diad impansiansia nen Ester ya mapaabeba tan matulok, impanengneng toy pananisia tod Dios. Diad panaon tayo, agla importantid totoo so katutulok; dakel natan so rebelyoso tan anawet so ulo ra. Kaukolan tayo sirin ya aligey alimbawa nen Ester​—ipanengneng tayoy tuan pananisia pian mansiansia itayon matulok.

 Asubok so Pananisia nen Ester

18. (a) Akin et aglabay nen Mardokeo so ondakmomod si Haman? (Nengnengen met so footnote.) (b) Panon ya aaligen natan na matoor ya lalaki tan bibii so alimbawa nen Mardokeo?

18 Ag-abayag, inikdan nen Ahasuero na atagey ya posisyon ed palasyo so sakey ya lakin say ngaran to et Haman. Sikato so pinili na ari bilang prime minister, kanian sikato met so manunan mananimbawa na ari tan onkokomaduad ari diad interon empiryo. Ingganggan ni ingen nen Ahasuero ya amin a makanengneng ed si Haman et nepeg ya ondakmomo. (Est. 3:1-4) Balet parad si Mardokeo, satan ya ganggan et panlapuay problema. Amta to ya nepeg ton tuloken so ari daput no ag-onsabid punto ya nasumlang to so ganggan na Dios. Diad tua, si Haman et sakey ya Agagita. Labay ton ibaga, sikatoy ilalak nen Agag, amay ari na saray Amalekita ya pinatey nen propetan Samuel. (1 Sam. 15:33) Agaylay uges na saray Amalekita ta kinalaban day Jehova tan say Israel. Kanian inukom na Dios so bansa ra. * (Deu. 25:19) Ondakmomo kasi so matoor ya Judio ed sakey ya Amalekita? Ag-itan balot gawaen nen Mardokeo! Diad panaon tayo, uunoren nin siansia na saray matoor ya lalaki tan bibii iyan prinsipyo anggano niiyan nid peligroy bilay da: “Nepeg ya unoren mi so Dios bilang manuley nen saray totoo.”​—Gawa 5:29.

19. Antoy labay ya gawaen nen Haman, tan panon ton akombinse so ari?

19 Ampetang so ulo nen Haman! Aliwan si Mardokeo labat so labay ton ompatey noagta amin ya kabaleyan to! Kanian dineralan tod ari iray Judio. Agto imbagad ari no siopa irayan totoo, balet pinapaway ton anggapoy kana ra, ya sikaray “nikayat tan tinmayak ed saray baley.” Imbaga to ni ingen ya rebelde ira ta agda uunorey ganggan na ari. Insipan ton mangiter na baleg ya kantidad ed pundo na ari pian gastosen ed pamatey ed amin a Judio diad interon empiryo. * Inter nen Ahasuero so singsing ton panagtatak ed si Haman pian nagawaan toy antokaman ya labay ton gawaen.​—Est. 3:5-10.

20, 21. (a) Antoy epekto na proklamasyon nen Haman ed saray Judio diad interon Empiryo na Persia tan ed si Mardokeo ya mismo? (b) Antoy impaibaga nen Mardokeo ya gawaen nen Ester?

20 Tampol ya angibaki si Haman na saray mensahero ya  mangipakabat ed interon empiryo nipaakar ed ganggan ya pateyen so amin ya Judio. Imadyin mo pay epekto na satan ya proklamasyon sanen akasabi itan ed Jerusalem. Wadman iray Judion nibulos manlapud Babilonia tan impasyan mangaapiger ed syudad ya diad saman et aderal ni padir to kanian anggapoy salimbeng da. Nayarin anonotan ira nen Mardokeo, pati saray kakaaro tan kakanayon to ed Susan sanen nadngel to itan ya makapataktakot a balita. Sikatoy agonigon a maong, kanian pinilat toy kawes to, nansulong na sakon kawes tan angiyay dapol ed ulo to insan nanakis a makmaksil ed pegley na syudad. Si Haman balet et miiinuman ed ari, baliwalad sikatoy paneermen na dakel ya Judio tan saray kakaaro ra diad Susan.​—Basaen so Ester 3:12–4:1.

21 Amta nen Mardokeo a kaukolan toy onkiwas. Balet, antoy nagawaan to ey? Abalitaan nen Ester so paneermen nen Mardokeo kanian impawitan toy kawes, balet agto inawat. Anganko et abayag lan nononoten nen Mardokeo no akin ya inabuloyan nen Jehova ya alaen na saray Persiano so pinabpabli ton Ester pian magmaliw ya reyna na paganon ari. Natan et singa amta to lay rason. Impaibaga nen Mardokeo ed si Ester ya kaukolan toy mikasi ed ari parad saray kabaleyan to.​—Est. 4:4-8.

22. Akin et natatakot si Ester ya onlad ari ya asawa to? (Nengnengen met so footnote.)

 22 Seguradon tinmakot tan kinmapuy ya maong si Ester nen akasabid sikato itan ya mensahe. Saya lay sankabalgan ya subok ed pananisia to. Impaibaga tod si Mardokeo so rason no akin ya antakot ton gawaen imay pagagawa to. Impanonot to imay ganggan ya siopaman ya onlad ari ya ag-impatawag et pateyen, nilikud labat no iyunat na ari so balitok a setro to. Wala tay rason ya kasian nen Ahasuero si Ester anta anggan si Vasti et agto kinasian sanen impatawag to balet ta aglinma? Imbaga met nen Ester ed si Mardokeo ya sikatoy 30 agew lan ag-impatawag na ari! Isipen laingen nen Ester ya ompan anguman lay nonot na ari, ya agto la labay so reyna to! *​—Est. 4:9-11.

23. (a) Antoy imbaga nen Mardokeo pian ombiskeg so pananisia nen Ester? (b) Akin et maabig ya aligen tayoy Mardokeo?

23 Pinabiskeg nen Mardokeo so pananisia nen Ester. Mapekder ton imbaga ya no anggapoy gawaen nen Ester, walan walay sananey ya panlapuay kiliktar na saray Judio. Imbaga to met ya aliwan segurado ya agnadamay si Ester sano pateyen da la ray kabaleyan to. On, impanengneng nen Mardokeo so mabiskeg ya pananisia tod si Jehova​—ya agton balot abuloyan a naupot iray totoo To tan agnasumpal iray sipan To. (Jos. 23:14) Insan imbaga nen Mardokeo ed si Ester: “Antoy antam no say makasengeg na impagmaliw mon reyna et lapud panaon a singa saya!” (Est. 4:12-14, Maung a Balita) Agta maabig ya aligen tayoy Mardokeo? Sikatoy sigpot ya nanmatalek ed Dios a Jehova. Ontan tayo met kasi?​—Uli. 3:5, 6.

 Pananisian Mas Mabiskeg nen say Takot ya Ompatey

24. Panon ya impanengneng nen Ester so pananisia tan pakpel?

24 Kaukolan la nen Ester so mandesisyon. Impaibaga tod si Mardokeo ya tiponen to ray kabaleyan da tan agmet ira mangan ya singa sikato diad loob na taloy agew. Diad sampot na mensahe tod si Mardokeo, imbalikas toy pananisia tan pakpel to panamegley na sarayan agnalinglingwanan ya salita: ‘No nepeg ya ompatey ak, akaparaan ak ya ompatey.’ (Est. 4:15-17, Maung a Balita) Seguradon agmanunday pikakasi nen Ester diad saman ya taloy agew. Insan sinmabin siansiay iyarap tod ari. Insulong toy sankarakpan ya kawes to tan nan-ayos ya maong pian naala toy pabor nen asawa to. Insan la linma.

Inrisga nen Ester so bilay to pian niyagel to ray kabaleyan to

25. Deskribien iray agawa sanen onarap lay Ester ed asawa to.

25 Singa adeskribid gapo na sayan kapitulo, paonla lay Ester ed trono na ari. Isip mo pa labat so pampukal na pagew to, tan say impapuson pampipikasi tod Aman Jehova. Sikatoy linmoob ed sular na palasyo tan sankanengneng to lay Ahasuero ya akayurong ed trono. Anganko et sasalien ton nengnengey ekspresyon na lupa na ari, ya ngalngali la nasaniban na mangulet-kulet ya buek tan balbas to. No bilang manalagar ni Ester, ompan agto la nayariay pannerbiyos to. Balet kabekta​—sikatoy anengneng nen asawa to. Seguradon abiglay Ahasuero, balet akaimis ta aliketan. Inyunat toy balitok a setro to!​—Est. 5:1, 2.

26. Akin et kaukolan na saray tuan Kristiano natan so pakpel ya singa samay impanengneng nen Ester, tan akin et dakel ni kaukolan ton gawaen?

26 Natan et naibaga la nen Ester so gagala to. On, sikatoy matoor ed Dios to tan inrisga toy bilay to pian niyagel iray kabaleyan to. Say impanengneng ton pananisia et maabig ya alimbawa parad amin a lingkor na Dios. Papablien na saray tuan Kristiano natan so ontan iran alimbawa. Imbaga nen Jesus ya nanengneng ed saray tuan papatumbok to so masakripisyon aro. (Basaen so Juan 13:34, 35.) Pian nipanengneng so ontan ya klase na aro, kaukolan so pakpel ya singa samay impanengneng nen Ester. Balet dakel ni kaukolan ya gawaen nen Ester likud ed makpel ya inyarap tod ari. Panon to kasin kombinsien so ari ya say paborito ton opisyal ya si Haman et mauges a too? Panon to kasin nisalba iray kabaleyan to? Pantongtongan tayo irayan tepet diad onsublay ya kapitulo.

^ par. 2 Papanisiaan na dakel ya si Ahasuero et si Xerxes I, a nanuley ed Empiryo na Persia kagapo na komaliman siglo B.C.E.

^ par. 9 Nengnengen so kahon ya “Saray Tepet Nipaakar ed si Ester,” diad Kapitulo 16.

^ par. 18 Nayarin sakey si Haman ed saray sankasampotan ya Amalekita lapud pinatey la ray “kera” ed nasyon da diad panaon nen Arin Hezekias.​—1 Awa. 4:43.

^ par. 19 Say insipan nen Haman ya kantidad et 10,000 ya talento na pilak, ya diad panaon tayo et nilasus milyon a dolyar la. No bilang ta si Ahasuero si Xerxes I, talagan nagustoan to iyan opresi nen Haman. Kakkaukolan nen Xerxes so pundo parad samay abayag to lan plano ya miguerra ed Gresya, ya nansumpal lanlamang ed impakatalo to.

^ par. 22 Si Xerxes I et kabkabat ya misasanok tan manguman-uman so nonot to. Insulat na Griegon historian ya si Herodotus so pigaran agawa sanen akiguerra si Xerxes ed Gresya. Nampagawa so ari na taytay diad Hellespont. Nen agaygay itan lapud bagyo, ingganggan nen Xerxes ya putotay ulo iramay enhinyero tan “impasiplatan” to ni ingen so danum na Hellespont legan ya ibabasan maksil so makapainsulton proklamasyon. Diad satan met a guerra, sanen akikasi so sakey a mayaman ya laki ya ag-ipila so anak to ed pansundalo, ingganggan nen Xerxes ya palduaen so anak to tan idispley laman to pian ag-aligen na arum.