Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Nanmatoor Anggano Wala ray Akadismayaan To

Nanmatoor Anggano Wala ray Akadismayaan To

1. Akin et maer-ermen so Silo?

SANKALIKNA nen Samuel so ermen ed Silo. Singa dinmelap na lua ed sayan syudad. Manak-akis iray bibii tan ugugaw ta abalitaan dan agda la nanengneng so ama, asawa, ananak, tan agagi ra. Atalo iray Israelita diad impilaban dad saray Filisteo, manga 30,000 a sundalo ra so inatey, tan antis to ’tan et inateyan la ray 4,000 a sundalo diad sananey nin impilaban da.​—1 Sam. 4:1, 2, 10.

2, 3. Anto ray agawgawa ya sengegay kababaingan tan inkaandi kagalangan na Silo?

2 Sakey labat itan ed nantutumbokan ya teriblin agawa diad Israel. Say sagradon kaban na sipan et impaway di Hofni tan Finehas ed Silo. Sayan kaban et walad masanton pasen diad tabernakulo tan isisimbolo toy presensia na Dios. Inawit na saray sundalo so Kaban diad impilaban da ta abaloan dan satan so mangipanalod sikara. Balet ta sinamsam itan na saray Filisteo, tan pinatey day Hofni tan Finehas.​—1 Sam. 4:3-11.

3 Ontan lay respeto na totoo ed tabernakulo diad Silo ta pigaran siglo lan wadtan so Kaban. Balet natan et anggapo la. Sanen akabatan iya na Atagey a Saserdoten si Eli ya diad saman et 98 años to la, abalintuag ed yurongan to tan inatey. Samay manugang to, ya abalo ed saman lanlamang ya agew, et inatey met diad impananak to. Sanen manpapanabos la et oniay inkuan to: “Say Israel tinaynan na kagalangan na Dios.” On, aliwa lan singa dati so Silo.​—1 Sam. 4:12-22, Maung a Balita.

4. Antoy aralen tayod sayan kapitulo?

4 Anto kasi reaksion nen Samuel ed sarayan makapadismayan agawgawa? Anggano agla proprotektaan tan susuportaan nen Jehova so Israel, napansiansia to ni kasin mabiskeg so pananisia to pian natulongan to ra? Diad panaon tayo, nasusubok met so pananisia tayo lapud irap na bilay tan nadidismaya tayo no maminsan. Nengnengen tayo pa sirin no anto ni naaralan tayod si Samuel.

 ‘Ginawa To no Anto so Matunong’

5, 6. Antoy akapokusan na salaysay na Biblia diad samay 20 taon kayarin asamsam so Kaban, tan antoy ginawa nen Samuel diad saratan ya taon?

5 Kayari na sayan agawa, say nabasa tayod rekord na Biblia et aliwan nipaakar ed si Samuel, noagta nipaakar ed samay sagradon Kaban. Lapud sinamsam itan na saray Filisteo, adusa ira, kanian apilitan iran ipawil itan. Manga 20 taon ni linmabas insan nabasa lamet so nipaakar ed si Samuel. (1 Sam. 7:2) Anto kasi ginawa tod saratan ya panaon? Walad Biblia lanlamang so ebat.

Panon ya natulongan nen Samuel iray kabaleyan to diad graben ermen tan impakadismaya ra?

6 Ibabaga na Biblia ya “si Samuel inukom to so Israel ed saray amin ya agew na bilay to.” (1 Sam. 7:15-17) Tinaon ton bibisitaen so taloran syudad ed Israel pian resolbien iray problema tan agpantatalosan. Kayari na satan et ompawil ed Rama, say binalegan ton lugar. On, makulin nanlingkor si Samuel, tan seguradon dakel so ginawa to diad samay apalabas ya 20 taon.

Anggano anggapoy nabasad Biblia nipaakar ed si Samuel diad loob na 20 taon, seguradon makulikulin nanlingkor ed si Jehova

7, 8. (a) Anton mensahe so impasabi nen Samuel ed saray totoo kayari 20 taon ya impansagpot to? (b) Antoy reaksion na saray totoo ed panamaseguro nen Samuel?

7 Say imoralidad tan kaugsan na ananak nen Eli et amakapuy ed pananisia na saray Israelita. Dakel la laingey nandayew ed saray idolo. Balet kayari 20 taon ya impansagpot nen Samuel, oniay impasabi ton mensahe ed totoo: “No ompawil kayo ed Jehova ed simoon a puso yo, sirin iwaklit yo so saray sangkaili a dirios tan si Astarot ed nanleleetan yo, tan iyarap yo so saray puso yo ed Jehova, tan manlingkor kayo ed sikato lambengat, et ilaban to kayo ed lima na saray Filisteo.”​—1 Sam. 7:3.

8 Pinairap na saray Filisteo iray Israelita. Natan ta kinmapuy lay puersa na armada na Israel, nagawaan la na saray Filisteo so labalabay da. Balet ta pinaseguroan nen Samuel iray totoo ya manguman so situasyon no ompawil irad si Jehova. Ontan kasi ginawa ra? On. Maliket si Samuel ta imbantak da ray idolo da tan ‘say nilingkoran da labat et si Jehova.’ Impantitipon to ra diad baley na Mizpa, ya walad mapalandey a pasen diad bandad amianen na Jerusalem. Ag-ira angan ed saman ya agew tan nagbabawian day impandayew dad idolo.​—Basaen so 1 Samuel 7:4-6.

Sanen nantitipon iray nagbabawin Israelita, inisip na saray Filisteo ya pankanawnawa da la iman pian upoten ira

9. Anton pankanawnawa so labay ya samboten na saray Filisteo, tan antoy ginawa na saray Israelita?

9 Akabatan na saray Filisteo ya nantitipon iray Israelita kanian labay dan samboten iyan pankanawnawa. Imbaki day armada ra  diad Mizpa pian upoten so totooy Dios. Abalitaan na saray Israelita ya nitan la ray Filisteo. Tinmakot iran maong, kanian kinerew dad si Samuel ya ipikasian to ra. Nampikasi si Samuel tan angiyapay met na bagat. Kaleganan na satan ya sagradon seremonya, sinmabi so armada na saray Filisteo. Ditan la inebatan nen Jehova so pikakasi nen Samuel. Lapud sanok nen Jehova ed saray Filisteo, ‘makmaksil to ran pinakarolan,’ kanian agulo tan “kibatiktik ira.”​—1 Sam. 7:7-10, Maung a Balita.

10, 11. (a) Akin et nibaga tayon nikadkaduma imay karol ya nadngel na saray Filisteo? (b) Antoy resulta na labanan ed Mizpa?

10 Akin balet et singa ra ugugaw ya natatakot ed karol? Agta sarayan sundalo et makpel tan apasal la rad pilalaban? Seguradon nikadkaduma sirin so karol ya nadngel da! Kasin akigtot ira ta talagan “makmaksil”? O kasin abigbigla ra ta anta maliwliwaway tawen et kinmarol? O ataktakot ira ta samay karol et singa manlalapud kapalandeyan? Antokaman so agawa, kinmebbiew iray Filisteo. Kanian, imbes ya sikaray onlusob, sikara laingey nilusob na saray Israelita. Atalo na saray Israelita iray Filisteo tan pigaran milya da ran inusilan, anggad akasabi rad bandad sagur na Jerusalem.​—1 Sam. 7:11.

11 Manlapu lad saman ya impilaban et anguma-uman lay situasyon ed Israel. Aglan balot ginulo na saray Filisteo iray Israelita legan ya mabilay si Samuel. Saramay syudad ya asamsam na saray Filisteo et sansakey ya nipawil ed Israel.​—1 Sam. 7:13, 14.

12. Akin et nibaga tayon ‘ginawa nen Samuel no anto so matunong,’ tan anto ran kualidad so tinmulong pian nagawaan to itan?

12 Kalabas na pigaran siglo, kaibay Samuel ed saramay imbaga nen Pablo ya matoor ya ukom tan propetan “ginawa ra no anto so matunong.” (Heb. 11:32, 33) On, ginawa nen Samuel no antoy duga tan matunong ed Dios, tan pinaseseg to ray Israelita ya ontan met so gawaen da. Agawaan to itan lapud maanos a nanalagar ed ikiwas nen Jehova. Sikatoy matoor ya nanlingkor anggano wala ray akadismayaan to. Maapresya met si Samuel. Diad samay impanalo na Israel ed Mizpa, sikatoy angiyan na bato ya pakanodnonotan ya tinulongan ira nen Jehova.​—1 Sam. 7:12.

13. (a) Anto ran kualidad so nepeg tayon ipanengneng pian naalig tayoy Samuel? (b) Parad sika, kapigan so dugan panaon ya aralen tayon ipanengneng iramay kualidad nen Samuel?

13 Labay mo ta’n ‘gawaen met no anto so matunong’? Maabig  sirin no aligen moy inkaanos, inkamapaabeba, tan inkamaapresya nen Samuel. (Basaen so 1 Pedro 5:6.) Kaukolan tayon ipanengneng irayan kualidad. Maong labat ta naaralan la nen Samuel iratan ya ugali sanen medyo ugaw ni ta diad intatken to et mas grabe ni ran problemay dalanen to.

‘Agnanakar Iray Anak Mo ed Saray Dalan Mo’

14, 15. (a) Antoy graben akadismayaan nen Samuel sanen sikatoy “masiken la”? (b) Kasin bilang ama et natetel si Samuel ya singa si Eli? Ipaliwawa.

14 Say onsublay ya nabasa tayo nipaakar ed si Samuel et sanen sikatoy “masiken la.” Baleg la ray ilalak ton si Joel tan Abias, tan tinuro to ran magmaliw ya ukom pian walay katulongan to. Balet ag-iran talaga makanepegan ed satan ya responsabilidad. Say ama ran si Samuel et matua tan matunong, balet sikara et andi​—inusar day posisyon da parad dilin pankaabigan da, aliwan patas so panangukom da, tan mangaawat iray pasuksok.​—1 Sam. 8:1-3.

15 Aminsan et nanreklamo la ray mamasiken ed Israel ed sayan matatken lan propeta. Inkuan dan: ‘Agnanakar iray anak mo ed saray dalan mo.’ (1 Sam. 8:4, 5) Amta kasi nen Samuel iray mauges ya gagawaen na saray ilalak to? Anggapoy ibabaga na salaysay. Balet  bilang ama, seguradon agnatetel si Samuel, aliwan singa si Eli. Sinmanok si Jehova ed si Eli tan dinusa to lapud pinaulyan to labat iray anak ton manggaway mauges, tan mas inggalang to ra nen say Dios. (1 Sam. 2:27-29) Anggapoy ontan ya anengneng nen Jehova ed si Samuel.

Panon ya nilabanan nen Samuel so impakadismaya tod kaugsan na saray ilalak to?

16. Antoy nalilikna na atateng sano rebelyoso iray anak da, tan panon iran naligliwa tan makaaral ed alimbawa nen Samuel?

16 Anggano anggapoy nabasad salaysay no antoy alikna nen Samuel sanen naamtaan toy kagagawa na saray ilalak to, seguradon sikatoy agonigon, nababaingan, tan adismayan maong. Ontan met so nalilikna na dakel ya atateng natan. Dakel ya ananak so manrerebelde ed atateng da tan agmangaawat na disiplina. (Basaen so 2 Timoteo 3:1-5.) Naligliwa tan makaaral iray atateng diad alimbawa nen Samuel. Agton balot inabuloyan ya onkapuy so pananisia to lapud ag-impanmatoor na saray ilalak to. No say anak et sinimbawa tan dinisiplina la balet siansia nin anawet so puso to, tandaan ya say maabig ya alimbawa na atateng so posiblin makapanguman ed sikato. Tan singa si Samuel, nepeg ya say sankanonot met na atateng et say pamaliket da ed Ama ra, si Jehova.

“Manuro Ka na Ari a Manuley ed Sikami”

17. Antoy mapilit ya imbaga na saray mamasiken na Israel ed si Samuel, tan antoy reaksion to?

17 Wala ni mas graben epekto na inkaagum na ananak nen Samuel. Lapud gagawaen da et oniay inkuan na saramay mamasiken ed si Samuel: “Manuro ka na ari a manuley ed sikami, pian wala met so ari mi, a singa saray arum a bansa.” Agta singa da ibabagan agda la labay si Samuel? Pigaran dekada la ya sikato so uusaren nen Jehova ya ukom. Balet natan, aliwa lan propeta so labay dan mangukom ed sikara, noagta sakey ya ari! Labay dan wala met so ari da, a singa saray arum ya bansa. Antoy reaksion nen Samuel? Sikatoy ‘naermenan ed sayan inkerew da.’​—1 Sam. 8:5, 6, Maung a Balita.

18. Antoy imbaga nen Jehova pian naligliway Samuel, balet panon Ton impamoria ed saray Israelita so inkaseryoso na ginawa ran kasalanan?

18 Oniay imbaga nen Jehova sanen impikasi itan nen Samuel: “Unor mon amin so ibagay totoo ed sika. Aliwan sikay impulisay da; siak so impulisay da ya ari.” Anganko et alemewan so liknaan nen Samuel ed sayan imbaga nen Jehova. Balet ta samay kerew na totoo et baleg ya insulto ed Makapanyarin-amin a Dios! Ingganggan nen Jehova si Samuel ya pasakbayan to ray Israelita ed saray nasagmak da sano wala lay ari da. Balet anggano pinasakbayan la ra nen Samuel et siansian ipasoot da: “Andi! Labay mi nawalaan na  ari.” Lapud matulok si Samuel ed Dios, linma tan nilanaan to so pinili nen Jehova ya ari.​—1 Sam. 8:7-19, Maung a Balita.

19, 20. (a) Panon ya tinulok nen Samuel so ganggan nen Jehova ya lanaan si Saul bilang ari na Israel? (b) Antoy ginawa nen Samuel pian siansia nin natulongan to ray Israelita?

19 Panon balet ya tinmulok si Samuel? Kasin napapasootan labat? Kasin lapud adismaya et nanem-em na sakit na linawa? No arum ya too lagi, ontan so reaksion da, balet aliwan ontan si Samuel. Nilanaan toy Saul tan binidbir ton si Jehova ya mismo so amili ed sayan laki. Inangoban toy Saul, pakapatnagan ya aawaten to tan manpapasakop ed sayan balon ari. Insan oniay imbaga tod saray Israelita: “Nia so toon pinili na Katawan! Anggapoy mipara ed sikato.”​—1 Sam. 10:1, 24, Maung a Balita.

20 Say ninengneng nen Samuel et saray maong ya kualidad nen Saul, aliwan saray kakapuyan to. Ontan met, say ninonot la nen Samuel et say abayag lan impanmatoor to bilang propeta na Dios, aliwan say opinyon na saray kabaleyan to. (1 Sam. 12:1-4) Ginawa to met so pagagawa nen Jehova​—binilin to ray Israelita ya mansiansian matoor tan manalwar ed saray posiblin mamakapuy ed espiritualidad da. Satan ya bilin to et akasabid puso ra, tan imbaga rad sikato ya ipikasian to ra. Oniay inyebat to: “Arawi pa komon ed siak a mankasalanan ak sumpa ed Jehova ed itundak a mikasi nipaakar ed sikayo; balet sikayo so ibangat ko dia ed maong tan maptek a dalan.”​—1 Sam. 12:21-24.

Ipapanonot na alimbawa nen Samuel ya agtayon balot maneem-em na sakit na linawa tan agtayo iibegan so arum

21. Akin et makatulong imay alimbawa nen Samuel sano adismaya ka ta samay pribilehyon labay mo et niiter ed arum?

21 Asalim ta lay adismaya ta samay pribilehyon labay mo et niiter ed arum? Ipapanonot na alimbawa nen Samuel ya agtayon balot maneem-em na sakit na linawa tan agtayo iibegan so arum. (Basaen so Uliran 14:30.) Balang sakey ed sikatayo et iikdan na Dios na makapnek tan makapaliket a kimey.

“Kaunongay Kabayag so Panermen Mo Lapud Kinen Saul?”

22. Akin et duga labat ya say anengneng nen Samuel et say kamaongan nen Saul?

22 Duga labat ya say anengneng nen Samuel et say kamaongan nen Saul, ta makapadinayew iyan laki. Atagey, mataraki, makpel, maabilidar, tan nen unona et mapaabeba tan agpabidbir. (1 Sam.  10:22, 23, 27) Balet walay kanepegan ton mandesisyon no antoy gawaen tod bilay to tan no kasin mansiansian matoor. (Deu. 30:19) Anto kasi nansumpalan nen Saul?

23. Anton kualidad so unonan naandi ed si Saul, tan antoy pakapatnagan ya nagmaliw lan mapaatagey?

23 Makapaermen ta no naikday autoridad so sakey ya too, say kualidad ya unonan naandi ed sikato et say inkamapaabeba. Ag-abayag et nagmaliw ya mapaatagey si Saul. Agto inunor iray instruksion nen Jehova ya impasabid sikato nen Samuel. Aminsan, agla akaalagar si Saul kanian sikato lan mismo so angiyapay na bagat, anta si Samuel komon so manggawad satan. Binaat nen Samuel si Saul tan impasakbay ton agmansiansia so inkaari ed pamilya to. Imbes ya pakaaralan komon itan nen Saul, nanggaway mas grabe ni ran kasalanan.​—1 Sam. 13:8, 9, 13, 14.

24. (a) Panon ya agtinulok nen Saul si Jehova sanen akibakal ed saray Amalekita? (b) Antoy reaksion nen Saul sanen binaat nen Samuel, tan antoy desisyon nen Jehova?

24 Impasabi nen Samuel ed si Saul so ganggan nen Jehova ya milaban ed saray Amalekita. Kaibad instruksion nen Jehova ya pateyen so mauges ya ari na saray Amalekita ya si Agag. Balet ta agpinatey nen Saul si Agag tan agto met inunor so ganggan ya pateyen so amin ya ayayep. Sanen nila nen Samuel si Saul pian baaten, sankapatnag ya anguma-uman lay ugali to. Imbes ya manpaabeba, nanrason ni, dakel so baraan to, tan impasa toy tetel ed totoo. Nileglemew toy disiplina, tan imbaga ton ibagat met lanlamang ed si Jehova so arum ed saramay ayayep. Diad satan la imbaga nen Samuel irayan salita: “Nia, say panangunor [et] magmaong nen say bagat.” Makpel ya binaat nen Samuel si Saul tan impaamta toy desisyon nen Jehova: Naekal so pakauley ed si Saul tan niiter itan ed mas makanepegan ya manari. *​—1 Sam. 15:1-33.

25, 26. (a) Akin et nanermen si Samuel lapud si Saul, tan panon ya maaron kinorihe nen Jehova so propeta to? (b) Antoy impanonot nen Jehova ed si Samuel sanen linmad abung nen Jesse?

25 Lapud sayan ginawa nen Saul, adisdismaya si Samuel. Sanlabin  inmey-ey ed si Jehova. Talagan nanermen. Dakel so anengneng ton kamaongan ed si Saul, tan amta ton maabilidar, balet ta aperdin amin itan. Aliwa lan sikato may akabat ton too nensaman​—naandi la ray maabig ya ugali to tan nanrebelde ed si Jehova. Agla labay nen Samuel ya nanengneng si Saul anggan kapigan. Asabi panaon et maaron kinorihe nen Jehova so panmoria nen Samuel: “Kaunongay kabayag so panermen mo lapud kinen Saul? Impulisay ko lan ari na Israel. Mangala kay larak na olibo tan lakad lakin say ngaran to et Jesse, a walad Betlehem, ta pinilik ya ari so sakey ed saray anak ton lalaki.”​—1 Sam. 15:34, 35; 16:1, Maung a Balita.

26 Say gagala nen Jehova et ag-akadependid saray imperpekton totoo. No say sakey et agmansiansian matoor, mananap si Jehova na sananey ya manumpal ed linawa To. Kanian inlingwan la nen Samuel so ermen to. Tinulok toy ganggan nen Jehova ya onlad Betlehem, tan ditan et akabat toy matatarakin anak nen Jesse. Balet diad gapo ni labat, pinanonotan la nen Jehova si Samuel ya ag-onnenengneng ed itsura. (Basaen so 1 Samuel 16:7.) Diad kaunoran, akabat a siansia nen Samuel so bolirek, tan saya so pinili nen Jehova​—si David!

Apaneknekan nen Samuel ya anggapoy problema o makapadismayan situasyon ya agnasolusyonan nen Jehova, tan sarag To ni ingen ya pagmaliwen itan ya bendisyon

27. (a) Antoy tinmulong ed si Samuel pian lalon ombiskeg so pananisia to? (b) Antoy nibagam ed alimbawa nen Samuel?

27 Apaneknekan nen Samuel ya duga so desisyon nen Jehova ya salatan si Saul. Nan-apostatay Saul tan lapud imon to et labay ton pateyey David. Impanengneng balet nen David iray maabig a kualidad ya singa say pakpel, debosyon, pananisia, tan katooran. Diad unor la ran taon na impanbilay nen Samuel, lalon binmiskeg so pananisia to. Apaneknekan ton anggapoy problema o makapadismayan situasyon ya agnasolusyonan nen Jehova, tan sarag To ni ingen ya pagmaliwen itan ya bendisyon. Si Samuel et inatey sanen manga sanlasus so edad to, tan talagan makapadinayew so impanbilay to. Kampegan ontan lay impanermen na interon Israel sanen inatey iyan matoor a too! Diad sayan panaon tayo, maabig no oniay itepet na saray lingkor nen Jehova: ‘Naalig ko kasi pananisia nen Samuel?’

^ par. 24 Si Samuel lan mismo so amatey ed si Agag. Sayan mauges ya ari tan say pamilya to et agmanepeg ya kasian. Kalabas na pigaran siglo, sakey ed saray apo nen Agag, si “Haman ya Agagita,” so namplanon mamatey ed amin ya totoo na Dios.​—Ester 8:3; nengnengen so Kapitulo 15 tan 16 na sayan publikasyon.