Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 21

Nilabanan Toy Takot tan Duaruwa To

Nilabanan Toy Takot tan Duaruwa To

1-3. Antoy anengneng nen Pedro ed sayan agnalingwanan ya agew, tan antoy naeksperiensya tod saman lanlamang ya labi?

BEGSAY lan begsay si Pedro tan kumunineng ed labi. Singa walay nanenengneng ton gulis na liwawa diad bandad bukig. Anto kasi, manpalbangon la? Ansakit lay beneg to tan kinmekelat la ray taklay to ta pigay oras lan manbebegsay. Agaylay kasil na dagem ed Dayat na Galilea. Mantutumbokan so daluyon ya ombabasig ed arap na baloto kanian abasabasa lay Pedro. Balet siansia nid pambebegsay to.

2 Agkaiba di Pedro si Jesus ta atilak dimad baybay. Diad saman ya agew, anengneng day impamakan nen Jesus ed nilibon totoo ya narasan panamegley na pigara labat a tinapay tan sira. Lapud satan et labay na totoo ya gawaen ya ari si Jesus, balet agto labay so mibalid politika. Labay ton ontan met so magmaliw ya determinasyon na saray patumbok to. Pian napaliisan to iramay totoo, pinalugan tod baloto iray disipulo to tan pinauna to la rad biek a baybay. Sikato balet et linman bukor ed palandey pian manpikasi.​—Mar. 6:35-45; basaen so Juan 6:14-17.

3 Sanen sinmipot iray disipulo, wala nid petek da imay managaag ya bulan. Natan et wala la itan ed bandad sagur, balet agni ra tanton akaarawi ta madaluyon tan manbanesbes so dagem. Lapud agaylay ungol na dayat, ag-ira makapantotongtong. Kanian anganko et mantekkiab so nonot nen Pedro.

Diad apalabas ya duay taon, amayamay lay naaralan nen Pedro ed si Jesus, balet dakel ni kaukolan ton aralen

4. Anto ray nilabanan nen Pedro ya lapud satan et maong ya alimbawad sikatayo?

4 Dakel so posiblin nanonotan nen Pedro! Dakel lay agawa manlapu la nen akabat toy Jesus a taga Nazaret masulok ya duay taon lay  apalabas. Amayamay lay naaralan tod si Jesus, balet dakel ni kaukolan ton aralen​—singa say no panon ton nalabanay takot tan panduaruwa to. Akaparaan si Pedro ya gawaen itan, kanian maong so alimbawa to. Nengnengen tayo no akin.

“Aromog Mi Lay Mesias”!

5, 6. Deskribien so bilay nen Pedro bilang managsigay.

5 Agbalot nalingwanan nen Pedro imay agew ya akabat toy Jesus. Oniay maliket ya imbalita ed sikato na agi ton si Andres: “Aromog mi lay Mesias.” Manlapud saman, anguma-uman so bilay nen Pedro.​—Juan 1:41.

6 Si Pedro et taga Capernaum, sakey ya syudad ya walad gilig na tatawagen ya Dayat na Galilea. Managsigay iran dua nen Andres tan kasosyo day Santiago tan Juan ya ananak nen Zebedeo ed satan ya anapan. Say kaamong nen Pedro et aliwa labat ya say asawa to noag pati say katulangan ton bii tan say agi ton si Andres. Kaukolan to siri’ mankulin mananap na pambilay pian nalegpet toy pamilya ra. Isipen pay nilabi-labin pansasagpot na sarayan lalaki ya anggad napalbangonan la ra​—ipelag day iket da, isakbit day narel dan sira, tan kasabi agew et dire-diretso ni trabaho ra​—pambibiiganen da iramay sira antis dan ilako, insan da ni daiten tan urasan iray iket da.

7. Antoy abalitaan nen Pedro nipaakar ed si Jesus, tan akin et makapalikliket iyan balita?

7 Unong ed Biblia, si Andres et disipulo nen Juan Bautista. Seguradon madengedengel si Pedro sano iistoryaen nen agi to iray nanaaralan tod si Juan. Sakey agew, anengneng nen Andres si Juan ya inturo toy Jesus a taga Nazaret tan inkuan to: “Nengneng yo, say Kordero na Dios!” Si Andres et tampol a nagmaliw ya patumbok nen Jesus tan malikeliket ton imbalitad si Pedro: Sinmabi lay Mesias! (Juan 1:35-40) Kayari na samay rebelyon ed Eden manga 4,000 taon lay apalabas, insipan nen Jehova ya walay onsabin espisyal ya too ya mangiter na tuan ilalo ed katooan. (Gen. 3:15) Akabat la nen Andres iyan Manangilaban, say mismon Mesias! Tampol ya linmay Pedro pian nakabat to met si Jesus.

8. Antoy labay ya ibaga na samay ngaran ya inter nen Jesus ed si Pedro, tan akin et siansian kukuestionen itan na arum?

8 Diad saman et kabkabat si Pedro ed ngaran ya Simon, o Simeon. Balet oniay imbaga nen Jesus ed sikato: “‘Sika si Simon ya anak nen Juan; sika so tawagen a Cefas’ (ya impatalos a Pedro).” (Juan 1:42) Say labay ya ibaga na “Cefas” et “bato.” Sayan imbaga nen Jesus et sakey ya propesiya. Anengneng to la ya si Pedro et magmaliw ya singa bato​—malet, nailaloan, tan maong ya alimbawa ed saray papatumbok nen Kristo. Ontan kasi pakanengneng nen Pedro ed sarili to? Anganko et andi. Anggan say arum ya manbabasa  natan ed Ebanghelyo et agda isipen ya ontan si Pedro. Base ed saray ginawgawa ton akasulat ed Biblia, ibabaga ingen na arum ya manguman-uman so nonot to, pabigla-bigla, tan agnatalosay labay to.

9. Antoy nenengnengen nen Jehova tan say Anak to, tan akin et kaukolan mon panmatalkan itan?

9 Siempre, amta nen Jesus ya wala ray kakapuyan nen Pedro. Balet singa say Ama ton si Jehova, say nenengnengen nen Jesus et say maong iran kualidad ya walad sakey ya too. Amta nen Jesus ya dakel iray maong ya kualidad nen Pedro, tan labay ton tulongan ya napaaligwas ni iratan. Ontan nin siansiay panmoria nen Jehova tan na Anak to ed sikatayo natan. Ompan no maminsan et isipen mon anggapoy nanengneng dan maong ed sika. Balet nepeg mon panmatalkan ya nanenengneng day maong iran kualidad mo, tan nepeg ya mabulos kan paipasal tan paibangat ya singa si Pedro.​—Basaen so 1 Juan 3:19, 20.

“Agka La Natatakot”

10. Anto ray posiblin anengneng tan nadngel nen Pedro, balet antoy pinawil to?

10 Kayari to man, posiblin akilay Pedro ed si Jesus diad impanpupulong to. Kanian nayarin anengneng to imay sankaunaan ya milagro nen Jesus, sanen pinagmaliw ton alak so danum diad bansal ed Cana. Tan say mas importante, nadngel toy impanpulong nen Jesus nipaakar ed Panarian na Dios, tan satan so angiter ed sikato na ilalo. Anggaman ontan, tinaynan toy Jesus tan pinmawil ed panagsigay. Balet kayari pigay bulan, akapannengneng lamet si Pedro tan Jesus, tan sikatoy inimbitaan nen Jesus ya magmaliw lan sigpot-panaon ya disipulo To.

11, 12. (a) Antoy sanlabin ginawa di Pedro? (b) Anto ray tepet ya nayarin sankanonot nen Pedro legan ton ondedengel ed si Jesus?

11 Diad saman et naknaksawan tan dismayadon maong si Pedro. Sanlabi la ran nansigay, balet anggapo labat so narel da anggan sakey a sira. Seguradon inyupot la nen Pedro so amin ya nampisingan to. Impepelag day iket da ed anggad iner ya posiblin pakalaay sira. Singa ed maslak a managsigay, anganko et iisipen nen Pedro ya nanengneng to komon so anggad dalem na dayat pian naromog to iramay sira odino napasurob to rad iket to. Balet no ontan lan ontan so nonoten to, lalo labat ya nadismaya. Mansisigay si Pedro aliwan pian mamalabas na oras; akadependid satan so pambilay na pamilya to. Lapud anggapo lanti narel da, sinmakbit ya kalimalima si Pedro. Sikatoy asabian nen Jesus ya manguuras na iket.

Ag-onsasawa si Pedro ed saray paliwawa nen Jesus nipaakar ed manunan tema na mensahe to​—say Panarian na Dios

12 Minungkog na totoo si Jesus tan madengedengel irad ibabangat to. Lapud karakel na totoo, linmugan si Jesus ed baloto nen Pedro tan kinerew ton iyarawi toy daiset manlapud sakbit. Kanian malinlinew  lan narengel na totoo so boses nen Jesus. Madengedengel met si Pedro. Ag-onsasawa ed saray paliwawa nen Jesus nipaakar ed manunan tema na mensahe to, say Panarian na Dios. Talagan baleg a pribilehyo so itulong tod si Kristo pian nipulong iyan mensahe! Balet, praktikal kasi itan? Anto lay pambilay na pamilya to ey? Anganko et anonotan to lamet imay sanlabin kesaw da.​—Luc. 5:1-3.

13, 14. Antoy milagron ginawa nen Jesus parad si Pedro, tan antoy reaksion nen Pedro?

13 Kasumpal nen Jesus ya nansalita, inkuan tod si Pedro: “Iyakar mo diman ed aralem, tan ipelag yo iray iket yo pian makarel kayo.” Manduaruwan maong si Pedro. Inkuan to: “Managbangat, sanlabi kami lan mansisigay tan anggapon balot so nala mi, balet lapud imbagam, ipelag ko iray iket.” Kakkapanguras nen Pedro ed saramay iket kanian anggapo lan talagay plano ton ipelag lamet iratan, lalo la ta aliwa lan oras na kapapaway na sira! Balet siansia nin inmunor si Pedro, tan anganko et sininyasan to iramay kakaiba ton wadman ed sananey a baloto ya ontumbok ira.​—Luc. 5:4, 5.

14 Nen guyoren la nen Pedro imay iket, agmakapanisia ta ambelat! Ginuyor to nin maong, tan nagugunoyan et anengneng ton agaylay karakel na manluklukson sira diad iket! Kinaweyan ton tampol iramay kakaiba to dimad sananey a baloto. Kaasingger da, naamtaan dan agmanaya nakarga na sakey a baloto iramay narel dan sira. Napnapno la may duaran baloto balet amayamay nin siansia, kanian ngalngali la ra onlereg! Mankelaw ya maong si Pedro. Anengneng to lay Jesus ya nanmilagro, balet nikadkaduma yay agawa natan ta sikaton mismoy akaeksperiensya! Makapadinayew yan too, pati sira napaloob tod iket! Tinmakot si Pedro, kanian tinmalimukor tan inkuan to: “Katawan, arawian mo ak, ta sakey ak a toon makasalanan.” On, pakalikna nen Pedro et anggapoy kanepegan to ya nakaiba so Sakey a walaay autoridad ya mangusar ed mismon pakayari na Dios.​—Basaen so Lucas 5:6-9.

“Katawan, . . . sakey ak a toon makasalanan”

15. Panon ya impamoria nen Jesus ed si Pedro ya anggapon talagay rason ton manduaruwa odino ontakot?

15 Oniay maaron inyebat nen Jesus: “Agka la natatakot. Manlapud natan et mansigay ka la na totoon mabilay.” (Luc. 5:10, 11) Agnepeg ya manduaruwa odino ontakot si Pedro. Anggapo pan talagay rason pian panaburidoan toy pambilay na pamilya to. Tan anggapo met so rason pian isipen ton agmakanepegan lapud saray kakapuyan  to. Dakel ni nepeg ya gawaen nen Jesus​—say ministeryo to et walaan na baleg ya epekto ed arapen na totoo. Say Dios ya panseserbian nen Pedro et ‘mamerdona na daakan.’ (Isa. 55:7) Itarya nen Jehova iray pankaukolan to, pisikal man o espiritual.​—Mat. 6:33.

16. Antoy reaksion di Pedro, Santiago, tan Juan ed samay imbitasyon nen Jesus, tan akin et satan la so sankaabigan ya desisyon da?

16 Tinulok ya tampol nen Pedro si Jesus, tan ontan met di Santiago tan Juan. “Insakbit da lamet iray baloto, tan tinaynan da so amin a bengatla tan tinmumbok ira ed sikato.” (Luc. 5:11) On, impanengneng nen Pedro so pananisia tod si Jesus tan ed samay angibaki ed sikato. Satan la so sankaabigan ya desisyon to. Ontan met so pananisian ipapanengneng na saray Kristiano natan ya lalabanan day duaruwa tan takot da pian makapanlingkor irad Dios. Ipapaseguro  nen Jehova ya agton balot paulyan iramay manmamatalek ed sikato.​—Sal. 22:4, 5.

“Akin et Nanduaruwa Ka?”

17. Anto ray posiblin nanonotan nen Pedro ed duay taon ya linmabas manlapu la nen akabat toy Jesus?

17 Manga duay taon lay linmabas manlapu la nen akabat nen Pedro si Jesus. Singa abitlad gapo na sayan kapitulo, manbebegsay si Pedro ed madaluyon ya Dayat na Galilea. Siempre, agtayo amta no anto ray sinmebang ed nonot to legan ton manbebegsay. Dakdakel lay agawa​—ompan anonotan to imay impamaabig nen Jesus ed katulangan ton bii odino ompan amay Sermon ed Palandey. Aminpigapigan pinaneknekan nen Jesus diad saray bangat tan milagro to ya sikato so Mesias, say Pinili nen Jehova. Diad inlalabas na bulan, seguradon naaralan met la nen Pedro ya labanay takot tan duaruwa to. Diad tua, pinili ni ingen nen Jesus si Pedro pian magmaliw ya sakey ed 12 apostol to! Balet agmabayag et namoria lanlamang nen Pedro ya agnin talaga naandi so takot tan duaruwa to.

18, 19. (a) Deskribien imay anengneng nen Pedro diad Dayat na Galilea. (b) Antoy reaksion nen Jesus ed samay labay ya gawaen nen Pedro?

18 Legay komapat a panagbantay ed labi, manga alas-3 na palbangon anggad ibubutay na agew, biglan ameneng si Pedro tan tinmundad pambebegsay to. Diad bandad man et walay nanenengneng ton onggagalaw! Anto man kasi? Ompan daluyon met labat ya naliliwawaay bulan? Andi, ta ni, singa akaalagey. Agi, too manaya! Toon manaakar ed tapew na dayat! Manasingger lan manasingger, tan singano paarap ed sikara. Ataktakot iray disipulo ta abaloan da et sakey itan ya payawar. Balet tampol ya nansalita imay too: “Manpakpel kayo, ta siak iya. Agkayo natatakot.” Si Jesus manaya!​—Mat. 14:25-28.

19 Inkuan nen Pedro: “Katawan, no sika itan, paasingger mo ak ed sika, a manakar ak diad tapew na saray danum.” Singa makmakpel si Pedro awa! Labay ton nasali iyan nikadkaduman milagro pian lalon ombiskeg so pananisia to. Kanian tinawag nen Jesus si Pedro. Imadyin mo pay Pedro ya kalkalnan onlalasur ed madaluyon a dayat. Anto kasi alikna to sanen kalasur to et singa dalin so gagatinan to tan akaalagey ed tapew na danum? Seguradon agaylay pandinayew to legan ya manaakar paonlad si Jesus. Balet nagugunoyan et anguman so liknaan to.​—Basaen so Mateo 14:29.

“Lapud inimano toy maksil a dagem, sikatoy tinmakot”

20. (a) Akin et abalang so pokus nen Pedro, tan antoy agawa? (b) Antoy imbaga nen Jesus ed si Pedro?

20 Si Jesus so kaukolan ya pangipokusan nen Pedro na imano to. Uusaren nen Jesus so pakayari nen Jehova pian makaakar si Pedro ed tapew na danum. Tan gagawaen itan nen Jesus lapud pananisia nen  Pedro ed sikato. Balet nen kien et abalang so pokus nen Pedro. Oniay agawa: “Lapud inimano toy maksil a dagem, sikatoy tinmakot.” Tinmakot si Pedro ta ninengneng to iramay daluyon ya ombabasig ed baloto. Anganko naiimadyin toy sarili ton onlelereg tan nalelener. Legan ton naliliknay takot, lalon onkakapuy so pananisia to. Agta saya imay lakin nginaranan ya Bato lapud anengneng nen Jesus ya diad arapen et sikatoy magmaliw ya malet tan nailaloan ya patumbok to? Natan et singa met la bato ya onlelereg! Maong pan onlangoy si Pedro, balet agnanmatalek ed satan ya abilidad to. Oniay inyeyag to: “Katawan, isalba mo ak!” Siningkat nen Jesus so lima to tan ginuyor to. Insan diman a mismo ed tapew na dayat et oniay imbaga tod si Pedro: “Sika a kulang na pananisia, akin et nanduaruwa ka?”​—Mat. 14:30, 31.

21. Akin et mapeligro so panduaruwa, tan panon tayon nalabanan itan?

21 “Nanduaruwa”​—dugaruga ’tan ya imbaga nen Jesus! On, talagan grabe so epekto na panduaruwa. No manpatalo tayod satan, onkapuy so pananisia tayo tan aliling to et onlereg tayod espiritual. Tan no say sankanonot tayon lanang et saray kapagaan, pakakadismayaan, tan arum nin mangiyarawid sikatayo ed si Jehova tan ed Anak to, lalo itayon manduaruwa. Kanian kaukolan tayon labanan itan! Panon? Nepeg ya say akapokusan tayo et si Jehova tan say Anak to, saray ginawa da, gagawaen da, tan gawaen da ni parad saray mangaaro ed sikara. No ontan so gawaen tayo, mansiansian mabiskeg so pananisia tayo.

22. Akin et maabig ya aligey pananisia nen Pedro?

22 Legan ya tutumboken nen Pedro si Jesus paonlad baloto, anengneng ton tinmunda la imay maksil ya dagem. Dinmeen lay Dayat na Galilea. Oniay imbaga nen Pedro tan na arum ya disipulo: “Sika so peteg ya Anak na Dios.” (Mat. 14:33) Seguradon napnoy pisasalamat so puso nen Pedro legan ton nenengnengen so ililiwaway tawen. On, naaralan ton labanan so duaruwa tan takot to. Tua, dakel ni kaukolan ton dalanen pian sikatoy magmaliw ya Kristianon singa bato, unong ya impropesiya nen Jesus. Balet mabiskeg so determinasyon nen Pedro ya ag-onsuko tan mantultuloy ya onaligwas. Ontan met kasi determinasyon mo? Maabig no aligen moy pananisia nen Pedro.