Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 22

Nanmatoor Anggano Wala ray Subok

Nanmatoor Anggano Wala ray Subok

1, 2. Antoy posiblin iilaloan nen Pedro legan ya mansasalitay Jesus ed sinagoga diad Capernaum, balet antoy agawa?

SANKANENGNENG nen Pedro so kalupaan na saramay ondedengel ed si Jesus. Wala rad sinagoga diad Capernaum. Taga ditan si Pedro, tan satan ya baley et walad gilig na Dayat na Galilea ya pansisigayan to nensaman; tan taga ditan met iray dakel ya kakaaro to, kakanayon, tan kapara ton managsigay. Iilaloan nen Pedro ya namoria komon na saray kabaleyan to ya si Jesus so Mesias tan maliket da met ya dengelen so mensahe na Panarian na Dios ya ipupulong na sayan sankamaongan ya managbangat. Balet aliwan ontan so agawa.

2 Dakel ed sikara et agla ondedengel. Nguronguro lay arum ta agda agustoan so imbaga nen Jesus. Balet say lalon pakakaaburidoan nen Pedro et say reaksion na arum ya disipulo To. Sankaimanod lupa ra ya natatabangan la rad saray ibabangat nen Jesus, tan agda la labay so makaaral na balo iran katuaan. Diad tua et mansyodot irad sikato tan adisdismaya ra. Wala ra ingey angibaga ya makapabigla so imbaga to. Agda la labay so ondengel kanian pinmaway irad sinagoga tan agla ra tinmumbok ed sikato.​—Basaen so Juan 6:60, 66.

3. Panon ya akatulong ed si Pedro so pananisia to?

3 Mairap iyan situasyon parad si Pedro tan ed arum nin apostol. Diad tua et agmet tanton atalosan nen Pedro imay imbaga nen Jesus. Naisip to ya no literal ya talosan imay imbaga nen Jesus, talagan makapabigla. Anto siri’ gawaen nen Pedro? Aliwan saya so unonan pankanawnawa ya asubok so katooran tod Katawan to; tan aliwan saya met so sampot. Aralen tayo pa sirin no panon ya akatulong so pananisia nen Pedro pian sikatoy makapansiansian matoor anggano wala ray subok.

Nanmatoor Anggano Aliwan Matoor so Arum

4, 5. Anto ray ginawa nen Jesus ya makapabigla?

4 Mabetbet ya nabibigla si Pedro ed si Jesus. No maminsan,  wala ray gagawaen tan ibabaga na Katawan to ya dumad iilaloan na totoo. Antis na samay inkagawa ed sinagoga, mamilagron pinakan nen Jesus so pigan libon totoo. Lapud satan et sikatoy labay dan gawaen ya ari. Balet dakel so abigla ta sikatoy tinmaynan, tan ingganggan to ray disipulo to ya onlugan ed baloto tan onlad Capernaum. Diad saman a labi, sanen wala la rad pegley na dayat, abigla ra lamet sanen nanakar si Jesus ed tapew na Dayat na Galilea legay bagyo. Binmiskeg so pananisia nen Pedro ed satan ya agawa.

5 Kaimbuasan to, naamtaan dan tinmumbok manaya iramay totoo diad basil na dayat. Labalabay na sarayan totoo ya nanengneng si Jesus, balet aliwan pian makaaral na katuaan, noagta labay dan pakanen to ra lamet. Kinatongtong ira nen Jesus tan diretsaan to ran sinimbawa ta say iisipen da labat et say naakan da. (Juan 6:25-27) Intuloy da itan diad sinagoga ed Capernaum, tan ditan et abigbigla lamet iray totoo ta angibangat si Jesus na importantin katuaan ya mairap balet a talosan.

6. Anton ilustrasyon so inusar nen Jesus, tan antoy reaksion na totoo?

6 Labay komon nen Jesus ya namoria na totoo ya sikatoy aliwa labat ya lapuan na naakan, noagta sikaton mismo so espiritual a probisyon ya inter na Dios​—say bilay tan ipatey to so rason no akin ya posiblin nawalaan iray bilay ya andi-anggaan. Kanian sikatoy angusar na ilustrasyon ya ditan et inkompara toy sarili to ed mana, say tinapay ya nanlapud tawen diad panaon nen Moises. Sanen wala ray agmipakna, sikatoy angusar na mas direktan ilustrasyon. Imbaga ton kaukolan dan kanen so laman to tan inumen so dala to pian nawalaan iray bilay. Sanen imbaga to ’ya, lalo iran sinmyodot! Say kuan na arum et: “Makapabigla iyan imbaga to. Siopay makayarin ondengel ed satan?” Dakel ed saray mismon disipulo nen Jesus et agla tinmumbok ed sikato. *​—Juan 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Antoy agni atalosan nen Pedro? (b) Antoy ebat nen Pedro ed samay tepet nen Jesus ed saray apostol?

7 Antoy gawaen nen Pedro? Agto met tanton atalosan imay imbaga nen Jesus. Diad saman et agto ni natatalosan ya nepeg ya ompatey si Jesus pian nasumpal so linaway Dios. Anggaman ontan, kasin inisip ton taynan to met lay Jesus ya singa ginawa na arum ya disipulo? Andi; duma si Pedro. Akin?

8 Tinepetan nen Jesus iray apostol to: “Sikayo ey, labay yo met lay ontaynan?” (Juan 6:67) Say katongtong to et sikaran amin ya 12, balet si Pedro so inmebat. Mabetbet ya ontan, sikatoy makakaunan mansalita. Anganko ta sikatoy sankatatkenan ed sikara. On, si Pedro so sankaprangkaan ed amin ya apostol; basta no antoy walad  nonot to, talagan ibaga to. Diad sayan pankanawnawa, oniay agnalinglingwanan ya imbaga to: “Katawan, siopa ni so laen mi? Walad sika iray salita a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan.”​—Juan 6:68.

9. Panon ya impanengneng nen Pedro so katooran tod si Jesus?

9 Makapatenyeg na liknaan iyan imbaga nen Pedro, awa? Say pananisia tod si Jesus so tinmulong pian nipanengneng to so sakey ya importantin kualidad​—say katooran. Malinew ed si Pedro ya si Jesus labat so inter nen Jehova ya Manangisalba, tan mangisalba si Jesus panamegley na saray salita to​—saray bangat to nipaakar ed Panarian na Dios. Amta nen Pedro ya anggano wala ray agto ni natalosan, si Jesus labat so alenleneg ya dalan pian naawat toy pabor na Dios tan say bilay ya andi-anggaan.

Kaukolan tayoy manmatoor ed saray bangat nen Jesus, anggan no maminsan et agtayo iratan natatalosan odino dumad panlabayan tayo

10. Panon tayon naalig so katooran nen Pedro?

10 Kasin ontan ka met? Makapaermen ta natan et dakel so mangibabagan inaro day Jesus balet ag-ira matoor ed sikato. No talagan matoor tayod si Kristo, aroen tayo ray bangat to, ya singa ginawa nen Pedro. Kaukolan tayo iratan ya aralen, talosan, tan iyaplika​—anggan no maminsan et agtayo iratan natatalosan odino dumad panlabayan tayo. Labay nen Jesus ya manbilay itayoy andi-anggaan, tan naawat tayo labat itan no mansiansia itayon matoor.Basaen so  Salmo 97:10.

Matoor Anggano Kinorihe

11. Iner so angitagaran nen Jesus ed saray patumbok to? (Nengnengen met so footnote.)

11 Kayari na sayan agawa, intagar nen Jesus iray apostol tan arum ya disipulo to ya onlad bandad norte. No maminsan, diad Dayat na Galilea ni labat et nanengneng lay manyeyelon toktok na Palandey Hermon ya walad ketegan na Insipan a Dalin diad bandad norte. Sanen ontatatdang la ra di Jesus paarap ed saray baryo ya asingger ed Cesarea Filipos, mas sankanengneng da lay kaatagey na satan ya palandey. * Diad sayan marakdakep a lugar ya sankabantag dad benegan da so Insipan a Dalin, walay importantin intepet nen Jesus ed saray patumbok to.

12, 13. (a) Akin et tinepet nen Jesus no antoy nikuan na saray totoo ed sikato? (b) Panon ya impanengneng nen Pedro so tuan pananisia ed samay ebat tod si Jesus?

12 “Siopa ak, unong ed ibabaga na totoo?” so kuan to. Imadyin mo pay Pedro ya legan ton sankanengneng iray mata nen Jesus et lalo ton naaapresya so kaabigan tan karunongan na Katawan  to. Labay ya naamtaan nen Jesus no antoy nikuan na saray totoo ed sikato. Kanian sinansakey ya imbaga na saray disipulo so lingon pakapikabat na totoo ed si Jesus. Balet wala ni labay ton naamtaan. Labay ton nasegurado no susto so pakapikabat na sarayan disipulo ed sikato. Kanian intepet to: “Balet siopa ak unong ed sikayo?”​—Luc. 9:18-20.

13 Alisto lamet ya inmebat si Pedro. Oniay kuan to: “Sika so Kristo, say Anak na mabilay a Dios.” Seguradon ontan met so nononoten na arum ya disipulo, balet si Pedro so makpel ya inmebat. Anganko et makakaimis si Jesus legan ton kokomendaay Pedro ed satan ya imbaga to. Impanonot nen Jesus ed si Pedro ya si Jehova​—aliwan too​—so angipaamtad sayan importantin katuaan ed saray walaan na tuan pananisia. Atalosan nen Pedro so sakey ed saray sankaimportantian a katuaan ya impaamta nen Jehova​—say pakabidbiran na abayag lan insipan a Mesias, odino Kristo!​—Basaen so Mateo 16:16, 17.

14. Anto ran importantin responsabilidad so inter nen Jesus ed si Pedro?

14 Sayan Kristo et tinukoy diad propesiya bilang bato ya ipulisay na saray managpaalagey. (Sal. 118:22; Luc. 20:17) Sankanonot nen Jesus irayan propesiya sanen imbaga to ya ipaalagey nen Jehova so kongregasyon ed bato odino baton-dampay​—say Kristo ya abidbir nen Pedro. Insan to inmatalek ed si Pedro so pigaran importantin pribilehyo ed satan ya kongregasyon. Aglabay ya ibaga na saya ya mas atagey si Pedro nen say arum ya apostol, ya singa ibabangat na arum. Noagta inter tod si Pedro so responsabilidad ed ‘saray tombok na panarian na katawenan.’ (Mat. 16:19) Si Pedro so apribilehyoan ya mangilukas ed ilalo ya makaloob ed Panarian na Dios so taloran grupo na totoo​—unona et saray Judio, insan saray Samaritano, tan diad kaunoran et saray Gentil odino saray aliwan Judio.

15. Antoy rason akin et binaat nen Pedro si Jesus, tan antoy imbaga to?

15 Imbaga lanlamang balet nen Jesus ya siopa man ya naikdan na dakel et dakel met so eebatan to. Ontan so mismon agawad si Pedro. (Luc. 12:48) Impaamta nen Jesus ed saray disipulo to no anto ray nagawad Mesias, singa say asingger lan panirap tan ipatey tod Jerusalem. Apagaan si Pedro ed sayan nadngel to. Inyakar toy Jesus ed pireg insan to imbagan: “Kasian moy inkasika, Katawan. Ag-iyan balot nagawa ed sika.”​—Mat. 16:21, 22.

16. Panon ya kinorihe nen Jesus si Pedro tan antoy naaralan tayod satan?

 16 Mangiyaansakit met labat si Pedro. Balet anto kasi reaksion nen Jesus? Imbeneg toy Pedro tan ninengneng toy arum ya disipulo to​—ya ompan onman met ed si Pedro so nononoten da​—tan inkuan to: “Arawi ka’d siak, Satanas! Makasbel ka ed siak, ta say iisipen mo et kanonotan na totoo, aliwan kanonotan na Dios.” (Mat. 16:23; Mar. 8:32, 33) Makapabigla iyan imbaga nen Jesus! Walay naaralan tayod satan. No maminsan et mainomay itayon naimpluensyaan na kanonotan na too tan nibaliwala tayo lay kanonotan na Dios. Kanian anggano say labay tayo komon et ontulong, ompan agtayo naliklikas ya si Satanas la manayay susuportaan tayo, aliwan si Jehova. Anto kasi reaksion nen Pedro?

17. Antoy labay ya ibaga nen Jesus sanen imbaga tod si Pedro ya: “Arawi ka’d siak, Satanas”?

17 Seguradon amta nen Pedro ya aglabay ya ibaga nen Jesus ya sikatoy mauge-uges ya singa si Satanas a Diablo. Impulisay nen Jesus si Satanas. (Mat. 4:10) Balet agto impulisay si Pedro. Dakel pa ray maong ya kualidad ya anengneng tod sayan apostol. Balet kaukolan ya ipetek nen Jesus so aliwan kanonotan nen Pedro. On, imbes ya makasbel si Pedro ed si Jesus, nepeg to komon ya suportaay Katawan to.

No mapaabeba tayon awaten so disiplina tan makaaral tayod satan, mas onapit tayod si Jesu-Kristo tan ed Ama to, si Jehova

18. Panon ya impanengneng lamet nen Pedro so katooran to, tan panon tayon naalig so alimbawa to?

18 Kasin akiebatan, nampasnok, odino sinmyodot si Pedro? Andi; mapaabeba ton inawat so impangorihe nen Jesus. Impanengneng to lamet so katooran! On, amin tayon patumbok nen Kristo et mankaukolay panangipetek no maminsan. No mapaabeba tayon awaten so disiplina tan makaaral tayod satan, mas onapit tayod si Jesu-Kristo tan ed Ama to, si Jehova.​—Basaen so Uliran 4:13.

Nanmatoor si Pedro anggan sanen sikatoy kinorihe nen Jesus

Abendisyonan Lapud Katooran To

19. Antoy makapabiglan imbaga nen Jesus, tan antoy posiblin inisip nen Pedro?

19 Ag-abayag et wala lamet so makapabiglan imbaga nen Jesus: “Tua kuan ko ed sikayo a walaray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Anak na too ya onsabi ed panarian to.” (Mat 16:28) Seguradon nanisip si Pedro. Anto la lamet kasi labay ya ibaga nen Jesus? Anganko naisip nen  Pedro ya anggapo lay kanepegan tod ontan iran pribilehyo lapud samay ambelat ya impangorihe nen Jesus ed sikato.

20, 21. (a) Deskribien so pasingawey ya anengneng nen Pedro. (b) Panon ya diad samay pasingawey et amoria nen Pedro ya sikatoy alingo-lingo?

20 Balet kayari sakey simba, intagar nen Jesus si Santiago, Juan, tan Pedro diad “atagtagey a palandey”​—nayarin diad Palandey Hermon, ya pigaran kilometro labat so kaarawi to. Anganko et lablabi lad saman ta agaylay pantemeg na sarayan taloran lalaki. Balet legan ya manpipikasi si Jesus, walay nikadkaduman agawa kanian abakbalikwat ira.​—Mat. 17:1; Luc. 9:28, 29, 32.

21 Anengneng da ya manguuman so itsura nen Jesus. Linmiwaway lupa to ya anggad nagmaliw lan makalaram a singa agew. Tan say kawes to et masmasnag ya amputi. Nagugunoyan et wala lay duaran lakin kaiba nen Jesus, say sakey et irerepresenta toy Moises tan samay sakey et si Elias. Mitotongtong irad sikato nipaakar ed “itaynan to a nepeg a nasumpal diad Jerusalem,”​—say ipatey tan  say kioli to. Seguradon amoria nen Pedro ya sikatoy alingo-alingo sanen inisip ton agnepeg ya manirap tan ompatey si Jesus!​—Luc. 9:30, 31.

22, 23. (a) Panon ya impanengneng nen Pedro so inkaalisto tan inkamaaro? (b) Anto ni sananey ya bendisyon di Pedro, Santiago, tan Juan ed saman ya labi?

22 Labay nen Pedro so mibali ed sayan eksena​—pian anganko et ombayag ni yan pasingawey. Sanen singa ontaynan lay Moises tan si Elias, nansalitay Pedro: “Managbangat, maabig no dia tayo la, kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika tan sakey parad si Moises tan sakey parad si Elias.” Siempre, pasingawey labat iya kanian agla nakaukolan so tolda parad sayan duaran lingkor nen Jehova ya abayag lan inatey. Agayla yay Pedro, agto amta la lamet so ibabaga to. Balet, talagan makapadinayew so inkaalisto tan inkamaaro na sayan too awa?​—Luc. 9:33.

Kaiba nen Pedro si Santiago tan Juan ya akanengneng ed gloria nen Jesus

23 Wala ni naawat ya bendisyon di Pedro, Santiago, tan Juan ed saman ya labi. Walay lurem ya tinmarong ed sikara diman ed palandey. Manlapud saman ya lurem et walay nadngel dan boses​—say boses nen Jehova! Inkuan to: “Saya so Ana’ko, say pinilik. Dengel kayo ed sikato.” Insan naandipat la may pasingawey, tan sikara labat la tan si Jesus so wadman ed palandey.​—Luc. 9:34-36.

24. (a) Panon ya agunggonaan si Pedro ed samay anengneng ton pasingawey? (b) Panon itayon nagunggonaan natan ed saman ya pasingawey?

24 Agaylan bendisyon iya ed si Pedro​—tan ed sikatayo! Kayari pigaran dekada, insulat to iyan pribilehyo to ed saman ya labi ya ‘anengneng toy karlangan’ nen Jesus, tan atasian ton mismo so gloria To sano magmaliw lan Ari ed tawen. Pinaneknekan na satan ya pasingawey so dakel ya propesiya ed Salita na Dios tan lapud satan et binmiskeg so pananisia nen Pedro. Akatulong itan pian sikatoy makapanmatoor ed saray dalanen to nin subok. (Basaen so 2 Pedro 1:16-19.) Ombiskeg met so pananisia tayo ya singa si Pedro no mansiansia tayon matoor ed Katawan ya tinuro nen Jehova ya manguley ed sikatayo, no aligen tayoy alimbawa to, no awaten tayoy disiplina tan panangipetek to, tan no mapaabeba tayon tumboken diad inagew-agew.

^ par. 6 Sayan reaksion da et pakapatnagan ya manguman-uman so kanonotan da. Antis na satan et imbaga na sarayan totoo ya si Jesus et propeta na Dios.​—Juan 6:14.

^ par. 11 Manlapud gilig na Dayat na Galilea, nanakar ira na 50 kilometro, ya say dinadalan da et mararakep a lugar​—nanlapu rad lugar ya manga 210 metro so kaabeba to nen say dayat tan say nila dan lugar et ngalngali 350 metro so kaatagey to nen say dayat.