Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

“Anggan Iner a Laen Mo, Onla Ak”

“Anggan Iner a Laen Mo, Onla Ak”

1, 2. (a) Deskribien so impanbaroy di Rut tan Noemi tan say paneermen dan dua. (b) Akin ya nibaga tayon walay pandumaan na sayan impanbaroy da?

KAIBA nen Rut si Noemi ya manaakar diad atagey tan maragem a patar na Moab. Duatduara la ra natan, angkekelag iran nengnengen ed saman ya maawaawang a dalin. Naimano nen Rut ya mansirunget la kanian ninengneng toy katulangan to tan naisip ton kaukolan da lay mananap na naugipan dad labi. Inar-aro toy Noemi tan gawaen ton amin so anggaay nayarian to pian naasikaso to.

2 Maer-ermen iyan duaran bii. Abayag lan abalo si Noemi, tan natan et inatey ni duaran anak to​—si Kelion tan Mahalon. Maer-ermen met si Rut ta asawa toy Mahalon. Parehoy laen da nen Noemi, diad baley na Betlehem ed Israel. Balet walay pandumaan na sayan pambaroy da. Si Noemi et onsempet ed mismon baley to, balet si Rut et natan labat makaonlad Betlehem ta sikatoy sakey a Moabita. Tinaynan to ray kakanayon to, say bansa to, tan amin ya tradisyon diman​—pati saray dirios da.​—Basaen so Rut 1:3-6.

3. Say ebat ed anto ran tepet so ontulong pian naalig tayoy pananisia nen Rut?

3 Akin kasi et onmay desisyon nen Rut? Pangalaan to kasi biskeg pian sarag ton arapen so balon bilay to tan naasikaso toy Noemi? Legan tayon aaralen iray ebat, dakel so nanengneng tayon nepeg ya aligen ed pananisia nen Rut. (Nengnengen met so kahon ya “ Melag ya Obra-Maestra.”) Balet, nengnengen tayo ni no anto ray agawa akin et nambaroy ya arawi irayan bibii paonlad Betlehem.

Pamilyan Akasagmak na Trahedya

4, 5. (a) Akin et nanayam ed Moab so pamilya nen Noemi? (b) Anto ran subok so dinalan nen Noemi ed Moab?

4 Binmaleg si Rut ed Moab, sakey a melag a bansa diad bandad bukig na Inatey ya Dayat. Maslak ed satan a lugar et atagey ya patar ya pinansisian na araralem ya kelas, tan daiset labat so kakiewan. Mabuna so “dalin na Moab,” anggan sanen walay agawan  eras ed Israel. Diad tua, lapud satan et akabat nen Rut si Mahalon tan say pamilya to.​—Rut 1:1.

5 Lapud eras ed Israel, nandesisyon si Elimelec ya asawa nen Noemi ya taynan so Israel tan manayam la rad Moab, kaibay duaran anak da. Seguradon asubok so pananisia ra diad satan ya lugar ta saray Israelita et kaukolan ya regular ya mandayew ed sagradon pasen ya pinili nen Jehova. (Deu. 16:16, 17) Apansiansia nen Noemi ya mabiskeg so pananisia to. Anggaman ontan, agaylay ermen to sanen inatey so asawa to.​—Rut 1:2, 3.

6, 7. (a) Akin et nayarin apagaan si Noemi sanen Moabita so inasawa na saray anak to? (b) Akin et nakomendaan so impideneng nen Noemi ed saray manugang to?

6 Seguradon ambelabelat met so liknaan nen Noemi sanen angasawa iray anak to na Moabitan bibii. (Rut 1:4) Amta to ya talagan nansagpot so inmunan ateng na bansa ra ya si Abraham pian say ilalak ton si Isaac et makaasawad saray mismon kakanayon da ya mandadayew ed si Jehova. (Gen. 24:3, 4) Tan sinmabi panaon, pinasakbayan na Mosaikon Ganggan iray Israelita ya agda pangasawaen na sangkaili iray anak da, ta ompan natangguyor iran mandayew ed palson dirios.​—Deu. 7:3, 4.

7 Balet say inasawa di Mahalon tan Kelion et Moabita. Anggaman nayarin mapaga o adismaya si Noemi, impanengneng to nin siansiay tuan kaabigan tan panangaro ed saray manugang ton si Rut tan Orpa. Anganko et iilaloan ton onsabi lanlamang so panaon ya mandayew irad si Jehova ya singa sikato. Antokaman so agawa, amta tayon inar-aro nen Rut tan Orpa si Noemi. Akatulong iyan maong ya ulopan da sanen akasagmak iray trahedya. Abalo si Rut tan Orpa ya anggapoy anak da.​—Rut 1:5.

8. Akin et inmapit si Rut ed si Jehova?

8 Kasin akatulong ed si Rut so binalegan ton relihyon sanen sinmabi itan ya trahedya? Mapatnag ya andi. Saray Moabita et mandadayew ed dakel ya dirios, a say manunaan ed saratan et si Chemos. (Num. 21:29) Maruksa tan makapataktakot iray ritual da​—ibabagat da ni ingen iray ananak da. Kanian seguradon mandinayew si Rut sanen naaralan tod si Mahalon o si Noemi ya say Dios na Israel a si Jehova et maaro tan mapangasi. Anengneng toy baleg a pandumaan. Labay nen Jehova ya sikatoy dayewen na saray lingkor to lapud aro, aliwan lapud takot. (Basaen so Deuteronomio 6:5.) Sanen inatey so asawa nen Rut, diman lalon inmapit ed si Noemi tan anganko et labalabay toy ondengel ed istorya na katulangan to nipaakar ed makapanyarin-amin a Dios ya Jehova, saray makapakelaw a kimey to, tan say maaro tan mapangasin panagtrato tod saray lingkor to.

Lalon inmapit so liknaan nen Rut ed si Noemi sanen maneermen tan naandiay inad-aro

9-11. (a) Antoy desisyon nen Noemi, Rut, tan Orpa? (b) Antoy naaralan tayod asagmak di Noemi, Rut, tan Orpa?

 9 Labalabay lan naamtaan nen Noemi no anto la kasi agawad Israel. Nayarin aminsan et abalitaan tod sakey ya ombiabiahen negosyante ya anggapo lay eras diman. Inimano la nen Jehova iray totoo To. Maong lamet so panagbilay ed Betlehem, dugarugad samay kabaliksan na satan a ngaran ya “Abung na Tinapay.” Kanian nandesisyon si Noemi ya ompawil la diman.​—Rut 1:6.

10 Anto kasi gawaen di Rut tan Orpa? (Rut 1:7) Mas inmapit so liknaan dad si Noemi lapud dinadalan dan irap. Lalo la seguroy Rut, inmapit a maong ed si Noemi lapud kaabigan to tan malet ya pananisia tod si Jehova. Kanian akilay Rut tan Orpa ed si Noemi paonlad Juda.

11 Ipapanonot na istorya nen Rut ya anggan saray maong tan matuan totoo et makakasagmak met na trahedya. (Ecl. 9:2, 11) Naaralan tayo met ya no naandian itayoy inad-aro, naligliwa tan nalemewan so liknaan tayo no onasingger tayod arum​—lalo lad saramay manmamatalek ed si Jehova, say Dios ya dinayew nen Noemi.​—Uli. 17:17.

Say Matoor ya Panangaro nen Rut

12, 13. Akin et labay nen Noemi ya ompawil lay Rut tan Orpa ed bansa ra imbes ya mila rad sikato, tan antoy reaksion dan dua?

12 Sanen medyo akaarawi la ra, walay sinmebang ed nonot nen Noemi. Sankanonot toy duaran biin kaiba to tan say impanengneng dan panangaro ed sikato tan ed saray anak to. Agto labay so makabelat ed sikaran dua. Natan ya tinaynan day bansa ra tan akila rad sikato, iisipen to ya anggapo lanlamang so nitulong tod sikara diad Betlehem.

13 Nansalitan siansia si Noemi: “Onla kayo, ompawil so balang sakey ed sikayo diad abung nen ina to; si Jehova agamilen to so panangasi ed sikayo, singa inagamil yo ed saray inatey, tan diad siak.” Imbaga to met ya komon et ikdan ira lamet nen Jehova na asawa tan balon pamilya. Insan “inangoban to ra,” so kuan na salaysay, “tan intagey da so boses da, tan nannangis ira.” Kampega  lan maap-apit si Rut tan Orpa ed sayan maomaong tan agmakasarilin bii! Kanian imbaga ra: “Andi noag ingen mipawil kami ed sika ya angga ed baley mo.”​—Rut 1:8-10.

14, 15. (a) Pinmawil si Orpa ed anto? (b) Panon ya kinombinse nen Noemi si Rut ya onsempet la?

14 Balet agbasta-basta nakombinsi si Noemi. Akikatunongan ya anggapon talagay nagawaan to parad sarayan manugang to. Agla nawalaay asawa ya mangitaryay pankaukolan to tan agmet la nawalaay anak ya mangasawad sikara. Say talagan pakakadismayaan to et lapud agto ra nalegpet. Inisip nen Orpa ya duga met so imbaga nen Noemi. Wadman ed Moab so pamilya to, say ina to, tan say abung da. Singa mas praktikal ya tua no diman lad Moab. Kanian anggano ansakit ed linawa to, inangoban toy Noemi tan inmalis la.​—Rut 1:11-14.

15 Si Rut balet ey? Oniay nabasa tayo: “Si Rut akiayam ed sikato [“nansiansian kaiba to,” NW].” Anganko et intuloy la nen Noemi so panaakar to balet naimano ton siansia nin manumtumbok si Rut. Kanian binagaan to: “Nia, si irat mo pinmawil ed baley to, tan diad dios to; ompawil ka ya ontumbok ed si irat mo.” (Rut 1:15) Napatnagan ed sayan imbaga nen Noemi so sakey ya importantin detalye. Si Orpa et pinmawil ed saray kakanayon to tan “diad dios to.” Kontento lan mandayew ed si Chemos tan ed arum nin palson dirios. Si Rut kasi ey?

16-18. (a) Panon ya impanengneng nen Rut so matoor ya panangaro? (b) Antoy naaralan tayod matoor ya panangaro nen Rut? (Nengnengen met iray litrato di Rut tan Noemi.)

16 Seguradoy Rut ed desisyon to. Inar-aro toy Noemi​—tan say Dios ya panlilingkoran nen Noemi. Kanian imbaga nen Rut:  “Agmo kerewen ed siak a paulyan ta ka, tan ompawil ak a manlapu ed itutumbok ed sika; ta anggan iner a laen mo, onla ak; tan iner a tundaan mo, ontunda ak; say baley mo sikato so baley ko tan say Dios mo, Dios ko. No iner so pateyan mo, ditan so pateyan ko, tan ditan so kiponponan ko; si Jehova gawaen to komon so ontan ed siak, tan laot met, no arum ya agsalambengat so patey so mamasian ed sika tan siak.”​—Rut 1:16, 17.

“Say baley mo sikato so baley ko tan say Dios mo, Dios ko”

17 Makapadinayew iratan ya salita nen Rut! Mabilabilay ni iratan anggano manga 3,000 taon lay apalabas. Nanengneng tayo ditan so sakey ya balibalin kualidad​—say matoor ya panangaro. Mabisbiskeg tan talagan matoor so aron nalilikna nen Rut kanian milad si Noemi anggan iner so laen to. Patey labat so makapangisian ed sikara. Say baley nen Noemi et magmaliw met lan baley nen Rut. Mabulos ton tinaynan so amin ed Moab​—anggan saray dirios na saray Moabita. Aliwan singa si Orpa, interon puson nibaga nen Rut ya si Jehova, say Dios nen Noemi, so magmaliw met lan Dios to. *

18 Kanian intuloy day nanakar, duatduara la ra natan, tan arawi ni baroyen da paonlad Betlehem. Unong ed tantiya, say impanbaroy da et sabien toy sakey simba. Balet seguradon diad dalan et pinabiskeg day sakey tan sakey.

19. Parad sika, panon tayo met a nipanengneng so matoor ya panangaro diad pamilya, kakaaro, tan agagid kongregasyon?

19 Diad sayan mundo, dakdakel so totoon maermen. Diad panaon tayo a tatawagen na Biblia ya “nikadkaduma tan mair-irap a panaon,” wala ray dadalanen tayon nanduruman irap tan problema. (2 Tim. 3:1) Kanian mas lalon kaukolan tayo natan imay kualidad nen Rut​—say matoor ya panangaro. Aya imay klase na aro ya talagan ag-onikban tan ag-onsian ed aaroen to. Baleg so nitulong na satan ed sikatayo diad sayan mauges a mundo. Kaukolan itan diad relasyon na sanasawa, sankakaaro, diad pamilya, tan diad Kristianon kongregasyon. (Basaen so 1 Juan 4:7, 8, 20.) No pansasagpotan tayon ipanengneng so ontan ya klase na aro, aaligen tayoy makapadinayew ya alimbawa nen Rut.

Si Rut tan Noemi ed Betlehem

20-22. (a) Antoy epektod si Noemi na dinadalan ton irap ed Moab? (b) Antoy abaloan nen Noemi ed paniirap to? (Nengnengen met so Santiago 1:13.)

20 Mainomay labat ya ibagan matoor so panangarom, balet  kaukolan mon paneknekan itan. Pinaneknekan nen Rut ya talagan matoor so panangaro tod si Noemi tan ed pinili ton Dios ya si Jehova.

21 Akasabin siansia irayan duaran bibii ed Betlehem, sakey a baley ya manga 10 kilometro so kaarawi to manlapud abalaten na Jerusalem. Mapatnag ya dati et kabkabat si Noemi tan say pamilya to ditan, ta balitadoy impawil to. Sikatoy sankanengneng na saray bibii tan imbaga ran, ‘Si Noemi ’tan?’ Anguma-umay itsura to lapud dinadalan ton irap ed Moab; napatnagan ed lupa to so abayag ya impanirap tan ermen to.​—Rut 1:19.

22 Inistorya nen Noemi ed saray kakanayon ton bibii tan ed saray datin kakaabay da so makapaermen ya agawad bilay to. Imbaga to ni ingen ya say ngaran ton Noemi, a mankabaliksay “Say Makapaliket ed Siak,” et nepeg ya salatan na Mara, a mankabaliksay “Ampait.” Kaskasiay Noemi! Singa si Job nensaman, say abaloan to et si Jehova so nanlapuay paniirap to.​—Rut 1:20, 21; Job 2:10; 13:24-26.

23. Antoy inisip nen Rut sanen wadman la rad Betlehem, tan antoy probisyon na Ganggan parad saray mairap? (Nengnengen met so footnote.)

23 Inisip nen Rut no anto kasi gawaen to pian nalegpet toy sarili to tan si Noemi. Naamtaan to ya diad Ganggan ya inter nen Jehova ed saray Israelita, walay maaron probisyon parad saray mairap. Sarag day onlad uma no panagani tan tumboken da ray manaani pian tudtorey natitilak da pati saray tinmutubod gilig-gilig na uma. *​—Lev. 19:9, 10; Deu. 24:19-21.

24, 25. Antoy ginawa nen Rut sanen akakar ed kaumaan nen Boaz, tan antoy nibaga yod kimey a panagtudtor?

24 Diad saman et panagani la na sebada, nayarin say kapetekan tod kalendaryo tayo natan et Abril. Linmay Rut ed kaumaan pian nengnengen no siopay mangiyabuloy ed sikaton mantudtor. Nibanbanan say nakar to et  diad uma na toon manngaran na Boaz. Mayaman tan maawang so dalin to, tan sikatoy kanayon nen Elimelec, say inatey lan asawa nen Noemi. Anggano kanepegan nen Rut so mantudtor unong ed Ganggan, nampatanir nid samay lakin manbabantay ed saray manaani. Inmabuloy imay laki kanian ginmapon tampol si Rut.​—Rut 1:22–2:3, 7.

25 Imadyin mo pay Rut ya tuttumboken to ray manaani. Legan dan papaloten iray sebada, dodokdoken to ray napepelag odino natitilak da, bedberen to iratan, insan to awiten ed sakey a pasen ya pampaspasan to. Kaukolay anos ed sayan kimey ta mabanal tan agaylay irap lalo no onaatagey lay agew. Balet tuloytuloy si Rut ed pantutudtor to, ontutunda labat no punasen toy linget to odino mangugto “ed abung”​—sakey ya siroman parad saray mantatrabaho.

Akaparaan si Rut ya mantrabahoy ambelat pian nalegpet toy sarili to tan si Noemi

26, 27. Anton klase na too si Boaz, tan panoy impideneng tod si Rut?

26 Nayarin agmet inilaloan nen Rut ya walay makaimanod sikato. Balet sikatoy naimano nen Boaz. Kanian tinepetan to imay lakin manbabantay ed saray manaani no siopa iman ya bii. Nibagan si Boaz et maespiritual tan mabiskeg so pananisia to lapud sano ibabano to ray trabahador to​—ya nayarin arum ed sikara et agewan ya uupaan odino dayo ni ingen​—say ibabaga to et: “Si Jehova wala komon ed sikayo.” Insan ontan met so iyebat da. Sayan laki ya mas matatken nen say si Rut et singa ama ya angiyansakit ed sikato.​—Rut 2:4-7.

27 Tinawag nen Boaz si Rut ya “ana’ko” tan impasipor ton mantudtor labat si Rut ed uma to tan miulop a lanang ed saray aripen ton bibii pian aglokolokoen na saray lalakin trabahador.  Sineguro to met ya walay pangugtoan nen Rut. (Basaen so Rut 2:8, 9, 14.) Balet manunad amin, sikatoy kinomendaan tan pinabiskeg to. Akin ey?

28, 29. (a) Antoy reputasyon nen Rut? (b) Singa si Rut, antoy gawaen mo pian salimbengan ka nen Jehova?

28 Nen tinepetan nen Rut si Boaz no akin ya ontan lay kaabigan ya ipapanengneng tod sikato anta dayo labat, say ebat nen Boaz et lapud abalitaan toy amin ya impansagpot nen Rut parad katulangan ton si Noemi. Nayarin idaydayew nen Noemi so inad-aro ton manugang ed saray bibii ed Betlehem tan akasabi itan ed si Boaz. Amta met nen Boaz ya si Jehova la natan so dadayewen nen Rut, ta oniay kuan to: “Si Jehova tumangan to so gawam, tan nasnaspot a gunggona so iter komon ed sika nen Jehova, a Dios na Israel, a dia ed silong na saray payak to linma ka ya [manpasalimbeng].”​—Rut 2:12.

29 Seguradon aligliwa si Rut ed satan ya imbaga nen Boaz! On, sikatoy nampasalimbeng ed Dios a Jehova, singa sakey a siwsiw ya maligeligen ed silong na payak na ateng to. Akisalamat si Rut ed si Boaz lapud apabiskeg so liknaan to. Insan intuloy toy nantudtor ya anggad mansirunget la.​—Rut 2:13, 17.

30, 31. Antoy naaralan tayod si Rut nipaakar ed panagtrabaho, inkamaapresya, tan matoor ya panangaro?

30 Say pananisia nen Rut ya tinekepay gawa et pakaaralan tayon amin natan ya tumalikarkar kalamor lapud irap na bilay. Agto inisip ya kanepegan toy natulongan, kanian pisalsalamatan toy amin ya iiter na arum ed sikato. Agto ibabaing so ambelat tan abebbeban trabaho pian nalegpet toy inad-aro to. Maliket ton inawat tan tinulok so makabat a simbawa pian napaliisan toy peligro ed trabaho tan nawalaay maong iran kaulop. Sankaimportantian ed amin, agto nilingwanan no siopan talagay manasalimbeng ed sikato​—say maasikason Ama to, say Dios a Jehova.

31 No ipanengneng tayoy matoor ya panangaro a singa si Rut tan aligey inkamapaabeba, inkakuli, tan inkamaapresya to, say pananisia tayo et maabig met ya aligen na arum. Panon balet ya intarya nen Jehova so pankaukolan di Rut tan Noemi? Pantongtongan tayo itan ed onsublay ya kapitulo.

^ par. 17 Makapainteres ta aglabat inusar nen Rut so titulon “Dios,” a singa posiblin gagawaen na saray dayo, noagta inusar toy personal a ngaran na Dios ya Jehova. Oniay inkuan na The Interpreter’s Bible: “Indanet sirin na nansulat ya sayan dayo et patumbok na tuan Dios.”

^ par. 23 Agaylay abig na satan a ganggan, seguradon anggapoy ontan ya ganggan ed Moab. Diad Middle East nensaman, aliwliway panagtratod saray abalo ya bibii. Oniay inkuan na sakey ya reperensya: “No abalo lay sakey ya bii, mandepende lad suporta na saray anak ton lalaki; no anggapoy anak to, nayarin ilako toy sarili to pian magmaliw ya aripen o paabang a bii, odino alagaren to lay ipatey to.”