Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 10

Indepensa Toy Dugan Panagdayew

Indepensa Toy Dugan Panagdayew

1, 2. (a) Akin et pakaskasi iray kabaleyan nen Elias? (b) Siopa ray akiarap ed si Elias diad Palandey Carmelo?

SANKANENGNENG nen Elias iray totoo legan dan ontatatdang ed Palandey Carmelo. Anggano medyo ambilunget ni, sankaimano ton pakaskasi ira lapud irap na bilay tan eras. Talagan agniyamot so epekto na talora tan kapalduan taon ya agbalot inmuran.

2 Kaibad saraya iray matangatangas ya 450 a propeta tan saserdote nen Baal ya mankabusol ed propeta nen Jehova, si Elias. Anggano impapatey la nen Reyna Jezebel so dakel ya managdayew nen Jehova, si Elias et nansiansian kontra ed panagdayew ed Baal. Balet anggad kapigan kasi? Anganko et iisipen na saramay saserdote ya onsuko lanlamang si Elias ta siempre, bukbukor to et amayamay ira. (1 Ara. 18:4, 19, 20) Wadman met si Arin Ahab ya akalugan ed magarbon karwahe, tan agaylay pankabusol to met ed si Elias.

3, 4. (a) Akin ya nibagan anggan panon et tinmakot si Elias sanen onliliwawa la? (b) Anto ran tepet so pantongtongan tayo?

3 Asingger lan nagawa iray bengatlan agnin balot naeksperiensya nen Elias diad interon bilay to. Legan ton sankanengneng iray kabaleyan to, amta ton asingger da lan naimatonan so agdan balot nalingwanan ya komprontasyon ed baetan na maong tan mauges. Anto kasi nalilikna to legan ya onliliwawa la? Anggan panon et tinmakot angankoy Elias ta ‘too met ya walaan na liknaan a singa sikatayo.’ (Basaen so Santiago 5:17.) Nonot mo pa labat: sikatoy apaliberan na totoon andiay pananisia, wadtay ari dan apostata, tan wadtan met iray saserdoten maruksa tan andiay-panangasi. Seguradon pakalikna to et bukbukor to la!​—1 Ara. 18:22.

4 Akin balet et oniay agawad Israel? Wala tay naaralan tayod sayan istorya? Aralen tayo so pananisian impanengneng nen Elias tan no panon tayon nagunggonaan ed satan.

Say Abayag Lan Pilalaban Parad Dugan Panagdayew

5, 6. (a) Antoy abayag lan situasyon ed Israel? (b) Panon ya sinakitan a maong nen Arin Ahab so liknaan nen Jehova?

5 Diad intero lawarin bilay nen Elias, naimatonan to no panon ya nibaliwala tan nigatin-gatin so panagdayew ed si Jehova. Balet singa  anggapoy nagawaan nen Elias pian nauman so situasyon. Diad tua, dakel ed saray Israelita so abayag lan mandadayew ed palson dirios imbes ya si Jehova so dayewen da. Sayan situasyon et lalon linmoor nen panaon nen Elias.

6 Sinakitan a maong nen Arin Ahab so liknaan nen Jehova. Inasawa toy Jezebel ya anak na ari na Sidon. Sayan bii et determinadon ikayat ed Israel so panagdayew ed si Baal pian anggapo lay mandayew ed si Jehova. Magmainomay ton apatulok so asawa to​—nampaalagey si Ahab na templo tan altar parad si Baal tan indaulo to ni ingey idakmomo ed sayan paganon dios.​—1 Ara. 16:30-33.

7. (a) Akin et talagan makapadimla so panagdayew ed si Baal? (b) Nipaakar ed kabayag na agto inyuran ed panaon nen Elias, akin et segurado itayon aliwan mankokontraan so ibabaga na Biblia? (Ilaktip so  kahon.)

7 Akin et talagan makapadimla so panagdayew ed si Baal? On ta nisengeg ed satan et amayamay ya Israelita so asagyat ya ibeneg so tuan Dios. Brutal tan makapadimla met itan ya relihyon. Kaibad ritual da so mabanbanday tan alablabas ya pisesekso, prostitusyon diad templo laki man o bii, tan panangibagat ni ingen ed ugugaw. Lapud satan ya nagagawad Israel, imbaki nen Jehova si Elias ed si Ahab pian ipasakbay ya agbalot onuran ed Israel anggad agto ibagan onuran la lamet. (1 Ara. 17:1) Kayari pigay taon, nila lamet nen Elias si Ahab pian patipon ed sikato iray totoo tan saray propeta nen Baal dia ed Palandey Carmelo. *

Nibagan saramay gagawaen diad panagdayew ed si Baal nensaman et wala nin siansia anggad natan

8. Antoy kana ed sikatayo natan na sayan salaysay nipaakar ed panagdayew ed si Baal?

8 Wala kasi kana na sayan salaysay ed sikatayo natan? Anganko et isipen na arum ya anggapo lay kana to yan istorya ta anggapo met lay nanengneng tayon templo tan altar nen Baal natan. Balet diad tua, makaaral tayo ed sayan istorya. (Roma 15:4) Say salitan “Baal” et mankabaliksan na “makankayarian,” odino “katawan.” Nensaman, imbaga nen Jehova ed saray totoo to ya sikato so nepeg dan pilien a “baal,” odino asawan laki ya makankayarian ed sikara. (Isa. 54:5) Diad panaon tayo, imbes ya say Dios a Makapanyarin-amin so panserbian na saray totoo, nambabangil so katawan da. Akin et nibaga tayo itan? On ta no say sakey a too et iyuuna tod bilay to so panag-anap na kuarta, karera, panagrelaks, seksual a liket, odino antokaman ni, atan so katawan o dios to, aliwan si Jehova. (Mat. 6:24; basaen so Roma 6:16.) Nibaga tayo sirin ya  saramay gagawaen diad panagdayew ed si Baal nensaman et wala nin siansia anggad natan. No dalepdepen tayo iyan salaysay nipaakar ed impangidepensa ed dugan panagdayew, natulongan itayon mandesisyon no siopa so nepeg tayon panlingkoran.

‘Manpapawil-pawil’—Panon?

9. (a) Akin ya dugarugan pasen so Palandey Carmelo pian paneknekan ya palso so Baalismo? (Nengnengen met so footnote.) (b) Antoy inkuan nen Elias ed saray totoo?

9 Diad toktok na Palandey Carmelo, sankabantag so intero lawarin Israel​—nanengneng so patar na Kishon, pati say Baleg a Dayat (Dayat Mediteraneo), ya anggad kapalandeyay Lebanon ed bandad amianen. * Balet diad ililiwaway kabuasan ed sayan agnalinglingwanan ya agew,  talagan sankanengneng ya aliwdiwa so kaliberliber. Say datin mabunan dalin ya inter nen Jehova ed saray Israelita et amagaan la natan​—linmeletak lapud mansasnit ya petang na agew tan aderaderal lapud kaugsan na mismon totoo na Dios! Legan a manmumungkog iray Israelita, inmasingger si Elias tan inkuan to: ‘Panon so kabayag yon manpapawil-pawil ed nankaduan kanonotan? No si Jehova sikato so Dios, ontumbok kayo ed sikato, balet no si Baal, ontumbok kayo ed sikato.’​—1 Ara. 18:21.

10. Akin et nibagan saray Israelita et ‘manpapawil-pawil ed nankaduan kanonotan,’ tan anton importantin katuaan so alingwanan da?

10 Antoy kabaliksan na samay imbaga nen Elias ya ‘manpapawil-pawil ed nankaduan kanonotan’? Agnamomoria na saray Israelita ya kaukolan day manpili, no kasin si Jehova so dayewen da o si Baal. Say amta ra, napambansag da itan​—labay dan paliketey Baal panamegley na saray makapadimlan ritual da balet labay da met ya naalay pabor nen Jehova. Anganko et iisipen dan si Baal so mamendisyon ed saray tanaman tan ayayep da, balet kasabid pilalaban, ilaloan dan si “Jehova na saray ehersito” so manprotekta ed sikara. (1 Sam. 17:45) Alingwanan da so sakey ya importantin katuaan ya anggad natan et agmet namomoria na dakel a totoo​—aglabay nen Jehova ya walay kaapag tod panagdayew. Say labay to, no sikato, sikato labat, tan kanepegan to itan. Agton balot awaten so panagdayew ya alaokan na agto aabobonan. Makapadimla itan ed sikato!​—Basaen so Exodo 20:5.

11. Panon ya makatulong imay imbaga nen Elias dimad Palandey Carmelo pian usisaey prayuridad tan panagdayew tayo?

11 On, saraman ya Israelita et nibagan ‘manpapawil-pawil,’ singa sakey a toon sasalien ton bansag ya akaren so duaran dalan. Ontan met so lingo na dakel a totoo natan. Aabuloyan dan samsamen na arum a “baal” so panaon da, ya lapud satan et napapaulyan day panagdayew ed Dios! No tuloken tayo imay malinlinew ya imbaga nen Elias ya agtayo la ‘manpawil-pawil,’ natulongan itayon nausisa so mismon prayuridad tan panagdayew tayo.

Agnalinglingwanan ya Subok

12, 13. (a) Antoy insuheri nen Elias? (b) Singa si Elias, panon tayon nipanengneng so talek tayod si Jehova?

12 Kayari to et angisuheri si Elias na subok. Simpli met labat itan. Imbaga tod saray saserdote nen Baal ya mangipaalagey ira na altar tan mangibagat ira, insan ipikasi rad dios da ya parngaten to itan. Ontan met so gawaen nen Elias. Inkuan ton “say Dios ya onebat ed panamegley na apoy, sikato so Dios.” Siempre, amta nen Elias no siopan talaga so tuan Dios. Tan ontan la kabiskeg so pananisia to ta inyabuloy toy amin ya pakalamangan na saramay propeta nen Baal. Pinauna to ran mangibagat. Pinampili to ni ra ingen no dinan ya baka so  iyapay da tan sikara met so unonan onasingger ed dios da. *​—1 Ara. 18:24, 25.

13 Tua, anggapo la ray milagro natan, balet siansia nin ag-anguman si Jehova. Kanian makapanmatalek tayo met ed sikato, singa si Elias. Alimbawa, no wala ray onkokontrad bangat na Biblia, ag-itayo natatakot ya paibalikas labat ed sikara so opinyon da. Singa si Elias, makapanilalo itayon ipetek na tuan Dios iray bengatla. Nagawaan tayo itan no aliwan say sarili tayo so panmatalkan tayo, noagta diad impuyan a Salita na Dios ya inter To parad “panangipetek ed saray bengatla.”​—2 Tim. 3:16.

Parad si Elias, makapalek tan kalokoan labat so panagdayew ed si Baal, tan labay ton namoria komon na saray Israelita ya apalikdo ra labat

14. Panon ya kinantiawan nen Elias iray propeta nen Baal, tan akin?

14 Kanian imparaan la na saray propeta nen Baal so bagat da insan tinmawag irad dios da. “O Baal denglen mo kami!” so aminpiga-piga ran inkelyaw. Ag-ira tinmunda ya anggad linmabas so piga-pigaran oras. ‘Balet anggapo so boses ya inmebat,’ so kuan na Biblia. Kasabi kaagwan, ginapoan iran balawen nen Elias. Kinantiawan to ra ya say kuan to et amayamay seguroy gagawaen nen Baal kanian agto ra naarap, ya ompan walay nila to, odino nanaugip kanian kaukolan ya bangonen. ‘Akis kayo na maksil,’ so kuan to ed sarayan impostor. On, parad si Elias, makapalek tan kalokoan labat so panagdayew ed si Baal, tan labay ton namoria komon na saray Israelita ya apalikdo ra labat.​—1 Ara. 18:26, 27.

15. Panon ya papaneknekan na samay agawad saray saserdote nen Baal ya mansumpal ed kababaingan no aliwan si Jehova so pilien tayon katawan?

15 Kanian lalon naneyag-eyag iramay saserdote nen Baal, ‘inmakis ira na maksil, tan sinalger day laman da na yoro tan solnit, ya anggad tinmuroy dala ra.’ Balet siansia nin anggapoy agawa! ‘Anggapo so boses, anggapoy inmebat, nisay dinmengel.’ (1 Ara. 18:28, 29) Siempre ta talagan anggapo tay Baal! Sikatoy inimbento labat nen Satanas pian napalikdo iray totoo tan ibeneg day Jehova. Balet diad tua, no aliwan si Jehova so pilien tayon katawan, nadismaya itayo labat tan mansumpal ni ingen ed kababaingan tayo.​—Basaen so Salmo 25:3; 115:4-8.

 Say Ebat

16. (a) Antoy nayarin ipapanonot nen Elias ed saray Israelita sanen inapiger to imay altar parad si Jehova diad Palandey Carmelo? (b) Panon nin impanengneng nen Elias so talek tod Dios to?

16 Kasabi ngarem, turno met la nen Elias so mangibagat. Inapiger to so sakey ya altar parad si Jehova ya nayarin dineral na saray kontra ed dugan panagdayew. Angalay Elias na 12 bato ya anganko et pian ipanonot ed 10 tribu na Israel ya obligado ni ran siansia ya unoren so Ganggan ya inter nen Jehova ed 12 tribu. Insan to intapew ed saratan imay ibagat to tan kinakalboan to na danum ya nayarin nanlapud Dayat na Mediteraneo. Nankotkot ni ingen na banawang ed paliber na altar, insan pinano to met na danum. Kanian no diad saray propeta nen Baal et inter to lan amin so pakalamangan da, inter to balet ed si Jehova so amin ya singa pakataloan To, ta ontan lay talek tod Dios to.​—1 Ara. 18:30-35.

Nanengneng ed pikakasi nen Elias ya iyaansakit to nin siansia iray kanasyonan to, ta agaylay pampirawat ton ‘pataolien nen Jehova so puso ra’

17. Panon ya ipapanengneng na samay pikakasi nen Elias no anto ray sankaimportantian ed sikato, tan panon tayon naalig so alimbawa to?

17 Sanen akaparaan lan amin, nampikasi si Elias. Simpli labat so pikakasi to, balet nanengneng tayod satan no anto ray sankaimportantian ed sikato. Manuna ed amin, labay ton nipakabat ya si Jehova so ‘Dios ed Israel,’ aliwan si Baal. Komadua, labay ton nakabatan na amin ya sikatoy uusaren labat nen Jehova bilang lingkor; kanian say Dios sirin so nepeg ya nigloria tan nidayew. Tan kaunoran, impanengneng ton iyaansakit to nin siansia iray kanasyonan to, ta agaylay pampirawat ton ‘pataolien nen Jehova so puso ra.’ (1 Ara. 18:36, 37) Anggano nansumpal ed graben irap so agda impanmatoor, inaro ni ran siansia nen Elias. Napatnagan met kasi ed saray pikakasi tayo ya labay tayon pagalangay ngaran na Dios, ya talagan mapaabeba itayo, tan kakasian tayo iray mankaukolan na tulong?

18, 19. (a) Panon ya inebatan nen Jehova so pikakasi nen Elias? (b) Antoy ingganggan nen Elias ed saray totoo, tan akin et agnepeg ya kasian iramay saserdote nen Baal?

18 Antis a manpikasi si Elias, seguro et inisip na saramay wadman ya ompan si Jehova et singa lanlamang si Baal. Balet, kayari na pikakasi to, seguradon nakal so panduaruwa da. Oniay inkuan na salaysay: “Diad saman say apoy nen Jehova pinmelag, tan inupot to so bagat a poolan, tan say kiew, tan saray bato, tan say sapok, tan pinaekal to so danum a wala ed banawang.” (1 Ara. 18:38) Talagan makapadinayew iyan ebat nen Jehova! Anto kasi reaksion na saramay totoo?

“Diad saman say apoy nen Jehova pinmelag”

 19 “Si Jehova, sikato so Dios! Si Jehova sikato so Dios!” so inkekelyaw da, on amin da. (1 Ara. 18:39) Amoria dan siansiay katuaan. Balet aglabay ya ibaga na saya ya mabiskeg lay pananisia da. Inawat da labat ya si Jehova so tuan Dios sanen akanengneng la ray apoy ya nanlapud tawen. Kanian, kaukolan ya paneknekan da ni pananisia ra ed arum a paraan. Imbaga nen Elias ya kaukolan dan unoren so Ganggan nen Jehova, ya nensaman da ni komon ginawa. Ibabaga na Ganggan na Dios a saray palson propeta tan manag-idolo et nepeg ya pateyen. (Deu. 13:5-9) Sarayan saserdote nen Baal et kalaban nen Jehova, ta gagagalaen dan kokontraen so linawa to. Wala ta ni rason pian kasian ira? Kinasian da kasi iramay inosentin ugugaw ya pinopoolan dan mabilay tan imbagat dad si Baal? (Basaen so Uliran 21:13; Jer. 19:5) Andi, kanian ag-ira manepeg ya kasian! Ingganggan sirin nen Elias ya sarayan saserdote et pateyen, tan ontan a mismo so agawa.​—1 Ara. 18:40.

20. Akin et aliwa so iisipen na saramay mangikritikod impamatey nen Elias ed saray saserdote nen Baal?

20 Wala ray arum ya mangikritiko ed nansumpalan na sayan subok ed Palandey Carmelo. Iisipen dan ompan usaren iya na saray panatiko pian ikatunongan iray karawalan ya gagawaen da lapud relihyon. Makapaermen ta talagan dakel natan so panatikod relihyon da. Balet aliwan panatiko si Elias. Onman so ginawa to ta sikatoy ingganggan nen Jehova pian niwalay hustisya. Sakey ni, amta na saray tuan Kristiano ya agda nepeg ya gawaen imay impamatey nen Elias ed saramay mauges a saserdote. Imbes, uunoren da imay prinsipyon imbaga nen Jesu-Kristo ed si Pedro ya: “Ipawil moy espadam ed kaluban to, ta amin iramay mangusar na espada et ompatey ed espada.” (Mat. 26:52) Usaren nen Jehova so Anak to pian niwalay hustisya diad arapen.

21. Akin et nepeg ya aligen na saray tuan Kristiano natan so alimbawa nen Elias?

21 Nepeg ya nanengneng ed kabibilay na sakey a tuan Kristiano ya talagan walay pananisia to. (Juan 3:16) Tan say sakey a paraan pian nagawaan iya et say pangalig ed totoon mabiskeg so pananisia ra, ya singa si Elias. Si Jehova labat so dinayew to tan pinaseseg toy arum ya ontan met so gawaen da. Makmakpel ton pinaneknekan ya panamalikdo labat imay relihyon ya inusar nen Satanas pian niyarawi iray totoo ed si Jehova. Tan imbes ya mankompiyansad sarili to, sikatoy nanmatalek ya si Jehova so mangipetek ed saray bengatla. On, indepensa nen Elias so dugan panagdayew. Komon ta aligen na balang sakey ed sikatayo so pananisia to!

^ par. 9 Diad tua, mabunabuna so dalin ed Palandey Carmelo ta onsisiplog ditan so dagem ya manlalapud dayat, kanian mabetbet ya onuuran tan malinaew ditan. Lapud panisiaan na saray Israelita ya si Baal so panlalapuay uran, seguradon sayan palandey so manunan pasen a pandadayewan dad sikato. Natan ta amagaan la iyan palandey, dugaruga itan a pasen pian paneknekan ya palso so Baalismo.

^ par. 12 Imanoen ya oniay imbaga nen Elias ed sikara: “Agkayo mangiyan na apoy” ed bagat. Ibabaga na arum ya iskolar a no maminsan, sarayan mandadayew ed idolo et manguusar na altar ya nayarin selselan ed silong pian singa ompaway ya milagro so apoy.