Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 17

“Nia! Siak so Biin Aripen nen Jehova!”

“Nia! Siak so Biin Aripen nen Jehova!”

1, 2. (a) Panoy impangibano na samay bisita ed si Maria? (b) Antoy nepeg ya desisyonan nen Maria?

ABIGBIGLAY Maria sanen walay linmoob ya bisita ed abung da. Aliwan saray atateng to so aanapen na sayan bisita. Say talagan pegdat to et si Maria! Seguradon aliwa yan taga Nazaret. Diad kamelag na satan a baley, nabirbir ya tampol no siopa ray sangkaili. Diad tua, sayan bisita et nikadkaduma kanian nibiig ya tampol anggan iner so laen to. Pati impangibano tod si Maria et nikadkaduma ta say kuan to et: “Maabig ya agew ed sika ya apaboran a maong, si Jehova et walad sika.”​—Basaen so Lucas 1:26-28.

2 Satan so unonan pakabasaan ed Biblia nipaakar ed si Maria ya anak nen Heli ya taga baley na Nazaret diad Galilea. Diad satan ya salaysay, naamtaan tayon kaukolan nen Maria so mandesisyon. Sikatoy akisipan lan miasawad si Jose ya karpentero​—aliwan mayaman iyan too, balet mabiskeg so pananisia tod Dios. Kanian iilaloan nen Maria ya simpli labat so magmaliw ya bilay to​—suportaan toy asawa ton si Jose tan manpamilya ira. Insan natan balet, imbalita na sayan bisita ya walay responsabilidad ya inter na Dios ed sikato ya lapud satan et manguma-uman so bilay to.

3, 4. Pian nakabat tayo no siopan talaga si Maria, antoy nepeg tayon lingwanan, tan antoy pangipokusan tayoy imano tayo?

3 Anganko et mankelaw ka no naamtaan mon anggapoy tanton nabasad Biblia nipaakar ed si Maria. Pigpigara labat so wadtan ya impormasyon nipaakar ed pamilya tan ugali to, tan anggapon balot so nabasa tayo nipaakar ed itsura to. Balet, anggano daiset labat so nabasad Salita na Dios nipaakar ed sikato, dakel nin siansiay naaralan tayod inkatoo to.

4 Pian nakabat tayo no siopan talaga si Maria, nepeg tayon lingwanan iramay ibabangat na saray nanduruman relihyon nipaakar ed sikato. Kanian agtayo pantongtongan so itsura to ya no maminsan et sasalien dan ipinta o igawaay talintao. Lingwanan tayo met iray komplikadon doktrina ya mangiyaatagey ed sayan mapaabeban bii panamegley na saray titulo ya singa say “Ina na Dios” tan “Reyna na Tawen.” Imbes, say pangipokusan tayoy imano tayo et no anton talagay  ibabangat na Biblia nipaakar ed sikato. Ontulong itan pian natalosan tayoy impanengneng ton pananisia tan no panon tayon naalig.

Binisita na Anghel

5. (a) Anton kualidad nen Maria so nanengneng tayod samay reaksion tod impangibano nen Gabriel? (b) Anton importantin leksion so naaralan tayod alimbawa nen Maria?

5 Samay binmisita ed si Maria et aliwan too. Si anghel Gabriel iman. Sanen imbano toy Maria tan imbaga ton sikatoy “apaboran a maong,” sayan marikit et “apagaan a maong” tan mankelaw. (Luc. 1:29) Siopa so tutukoyen na anghel ya mangiter na pabor ed sikato? Ag-iilaloan nen Maria ya sikatoy makaawat na pabor na totoo. Diad tua, say tutukoyen na anghel et say pabor na Dios a Jehova. Labalabay nen Maria ya nagamoray pabor na Dios, balet agton balot inisip ya wala lad sikato itan. Naaralan tayod alimbawa to ya legan tayon pansasagpotan ya gamoray pabor na Dios, agtayon balot iisipen ya wala lad sikatayo itan. Kabusol na Dios iray mapaatagey, balet ta aaroen tan susuportaan to iray mauyamo tan mapaabeba.​—Sant. 4:6.

Agbalot inisip nen Maria ya wala lad sikato so pabor na Dios

6. Anton espisyal ya pribilehyo so inyopresi na anghel ed si Maria?

6 Kaukolan nen Maria so ontan ya inkamapaabeba lalo la ta walay espisyal ya pribilehyon inyopresi na anghel ed sikato. Impaliwawa na anghel ya ilukon to so magmaliw ya sankaimportantian ed amin ya too. Inkuan nen Gabriel: “Iter nen Jehova a Dios ed sikato so trono nen David ya ama to, tan sikato so manuley ya andi-anggaan bilang ari ed abung nen Jacob, tan anggapo so anggaan na panarian to.” (Luc. 1:32, 33) Seguradon amta nen Maria imay sipan na Dios ed si David masulok ya sanlibon taon lay apalabas​—sakey ed saray ilalak to et manuley ya andi-anggaan. (2 Sam. 7:12, 13) Kanian sayan ugaw ya iyanak nen Maria et magmaliw a Mesias ya pigay siglo lan tatalaranan na saray lingkor na Dios!

Inyopresi nen anghel Gabriel ed si Maria so espisyal ya pribilehyo

7. (a) Antoy nibaga tayod si Maria ed samay prangkan intepet tod anghel? (b) Antoy naaralan na saray kalangweran natan ed si Maria?

7 Aliwan satan labat, inkuan ni na anghel ed si Maria ya say anak to et “natawag ya Anak na Sankatageyan.” Panon ya nilukon na too so Anak na Dios? Sakey ni, panon ya manlukon si Maria? Tua, sikatoy akisipanan lan mikasal ed si Jose, balet agni ra sanasawa. Kanian oniay prangkan intepet nen Maria: “Panon a nagawa iya, anta agak nin balot akiakdol ed laki?” (Luc. 1:34) Imanoen ya ag-imbaing nen Maria ya sikatoy birhen ni. Imbes, nanengneng tayon talagan papablien toy inkabirhen to. Diad panaon tayo, basta labat la ipapakerew na dakel ya kalangweran so inkabirhen da tan susutil-sutilen da ni ingen iray  birhen ni. Talagan anguma-uman lay mundo natan. Balet si Jehova, agbalot manguuman. (Mal. 3:6) Singa ed panaon nen Maria, siansia nin papablien nen Jehova iramay ontutulok ed atagey ya estandarte to ed moral.​—Basaen so Hebreos 13:4.

8. Panon ya makapanlukon si Maria na perpekton ugaw anta sikato et aliwan perpekto?

8 Anggano matoor ya lingkor na Dios si Maria, imperpekto met ya singa sikatayo. Panon to sirin ya makapanlukon na perpekton anak, say Anak na Dios? Impaliwawa nen Gabriel: “Niwala ed sika so masanton espiritu, tan tarongan ka na pakayari na Sankatageyan. Lapud satan met, say nianak et natawag a masanto, Anak na Dios.” (Luc. 1:35) Say labay ya ibaga na masanto et “malinis,” “puro,” tan “sagrado.” Natawir ya natawir na ananak so ag-inkaperpekto na atateng da. Balet diad sayan pankanawnawa, manggawa si Jehova na nikadkaduman milagro. Manlapud tawen et iyalis toy bilay na Anak to diad eges nen Maria tan usaren toy aktibon puersa to odino masanton espiritu a ‘mantarong’ ed si Maria, pian agmakatawir imay ugaw na antokaman ya kasalanan. Kasin anisia si Maria ed sayan insipan na anghel? Antoy inyebat nen Maria?

Say Ebat nen Maria ed si Gabriel

9. (a) Akin et anggapoy rason pian panduaruwaan imay salaysay ed Biblia nipaakar ed si Maria? (b) Panon ya pinabiskeg nen Gabriel so pananisia nen Maria?

9 Wala ray agmakapanisia ya say sakey ya birhen et manlukon. Anggan saray teologo na Kakristianoan et panduaruwaan da itan. Anggano akapanaral ira, agda natalosan so sakey a simplin katuaan. Unong ed si Gabriel, “anggapo so imbaga na Dios ya agto nayarian a sumpalen.” (Luc. 1:37) Lapud mabiskeg so pananisia nen Maria, anisia ed amin ya imbaga nen Gabriel. Balet agto labay ya ibagan basta labat la anisia. Diad tua, kaukolan toy ebidensya ya pangibasian toy pananisia to. Kanian likud ed saray ebidensyan amta la nen Maria, angiter ni si Gabriel na kaaruman ya paneknek. Imbaga tod si Maria so agawad akulaw lan kanayon to ya si Elizabet​—sikatoy ag-onanak balet nanggawa so Dios na milagro pian sikatoy manlukon!

10. Anggano baleg ya kagalangan so niiter ed si Maria, akin et nibaga tayon aliwan mainomay so situasyon to?

10 Anto la natan so gawaen nen Maria? Sikatoy akaawat na sakey ya pribilehyo tan walay ebidensya ya gawaen na Dios so amin ya imbaga nen Gabriel. Balet isipen pa, anggano baleg ya kagalangan so niiter ed sikato, aliwa pan mainomay so situasyon to. Singa bilang, sikatoy akisipanan lan mikasal ed si Jose. Natuloy ni kasi itan no nakabatan nen Jose ya malukon? Sakey ni, sayan inawat nen Maria ya pribilehyo et balbaleg a responsabilidad. Ilukon to so pinabpabli ed amin ya pinalsa na Dios​—say inad-aro Ton Anak! Kaukolan ya asikasoen nen  Maria iyan ugaw tan protektaan tod sayan mauges a mundo. Talagan baleg ya responsabilidad itan!

11, 12. (a) Antoy reaksion na anggan saramay matoor ya lalaki nensaman sanen inikdan ira na Dios na mairap ya asainmin? (b) Antoy nanengneng tayon kualidad nen Maria diad samay ebat tod si Gabriel?

11 Diad Biblia, nabasa tayo no maminsan ya anggan saray lalakin matoor tan mabiskeg so pananisia ra et ngalngali agda awaten so mairap ya pagagawa na Dios. Inrason nen Moises ya sikatoy agmarunong a mansalita kanian diad unaan et agto labay so magmaliw ya pinagkasangiyan na Dios. (Exo. 4:10) Imbaga nen Jeremias ya sikatoy “ugaw” ni kanian isipen ton agto sarag ya gawaen so kimey ya inter na Dios ed sikato. (Jer. 1:6) Tan imbatikan nen Jonas so asainmin to! (Jon. 1:3) Si Maria balet ey?

12 Nanengneng tayod samay ebat nen Maria ed si Gabriel ya sikatoy mapaabeba tan matulok. Anggad natan et siansia nin agnalingwanan irayan balikas to ed si Gabriel: “Nia! Siak so biin aripen nen Jehova! Nagawa komon ed siak so unong ed imbagam.” (Luc. 1:38) Nensaman, say biin aripen so sankaabebaan ed amin ya aripen; tan say bilay to et akadepende ed katawan to. Ontan so liknaan nen Maria ed Katawan to, si Jehova. Amta to ya sikatoy agpaulyan nen Jehova, ya si Jehova et matoor ed saray matoor ed Sikato, tan sikatoy nabendisyonan no gawaen toy anggaay nayarian to ed sayan ambelat ya responsabilidad.​—Sal. 18:25.

Amta nen Maria ya sikatoy agpaulyan na matoor ya Dios to, si Jehova

13. Antoy naaralan tayod alimbawa nen Maria sano diad pakanengneng tayo et singa mair-irap o imposible so pagagawa na Dios?

13 No maminsan, diad pakanengneng tayo et singa mair-irap odino imposible ni ingen iray pagagawa na Dios. Balet, say Salita to et mangiiter na dakel ya rason pian manmatalek tayod sikato, tan ipalima tayo lay bilay tayo ya singa ginawa nen Maria. (Uli. 3:5, 6) Ontan met kasi gawaen mo? No on, bendisyonan ka na Dios, tan lapud satan et lalon ombiskeg so pananisiam.

Say Imbisita Tod si Elizabet

14, 15. (a) Panon ya tinumangan nen Jehova si Maria sanen binisita toy Elizabet tan Zacarias? (b) Anto ray nanengneng tayon kualidad nen Maria diad saramay balikas to ya akarekord ed Lucas 1:46-55?

14 Akatulong ed si Maria imay imbaga nen Gabriel ya malukon si Elizabet. Diad amin ya bibii, anggapo lay arum ya talagan makatalos ed situasyon to noag si Elizabet labat! Kanian linman tampol si Maria ed mapalandey ya lugar na Juda, ya anganko et talora odino apatiran agew ya biahien. Kasabi tod abung di Elizabet tan Zacarias a saserdote,  sikatoy tinumangan nen Jehova na kaaruman nin ebidensya ya lalon amabiskeg na pananisia to. Sanen nadngel nen Elizabet so impangibano nen Maria, biglan ginmalaw so ugaw ed eges to. Napno si Elizabet na masanton espiritu tan tinawag toy Maria ya “ina na Katawan ko.” Impaamta na Dios ed sikato ya say lukon nen Maria so magmaliw ya Katawan to, say Mesias. Insan sikatoy pinuyanan ya irayew so matoor ya katutulok nen Maria, a kuan ton: “Maliket met so bii ya anisia.” (Luc. 1:39-45) On, amin ya insipan nen Jehova ed si Maria et talagan nagawa!

Bendisyon ed si Maria tan Elizabet so pankakaaro da

15 Kayari to et nansalita si Maria. Saray balikas to et maalwar ya nisulat ed Salita na Dios. (Basaen so Lucas 1:46-55.) Saya so sankarukeyan ya imbaga nen Maria ya akasulat ed Biblia, tan dakel so naaralan  tayod satan. Nanengneng tayod saray balikas to ya sikatoy lawas misalsalamat ed si Jehova lapud impangiter ed sikato na pribilehyon magmaliw ya ina na Mesias. Nanengneng tayo met so kabiskeg na pananisia to sanen imbaga ton iyabeba nen Jehova iray mapaatagey tan makapanyari, tan tulongan To ray mapaabeba tan mairap-bilay ya manggugunaet a manlilingkor ed Sikato. Napatnagan met ed satan so kalaknab na kakabatan tod Salita na Dios. No tantiyaen et masulok ya duamplon danay a tinukoy nen Maria so Hebreon Kasulatan! *

16, 17. (a) Anton kualidad so impanengneng nen Maria tan na anak to ya kaukolan tayon aligen? (b) Anton bendisyon so ipapanonot na samay imbisita nen Maria ed si Elizabet?

16 On, nanengneng tayo dia ya dadalepdepen a maong nen Maria so Salita na Dios. Anggaman ontan, nansiansian mapaabeba​—sarag to pan ibalikas so sarili ton ideya, balet mas labay toy mangaon ed Salita na Dios. Onsabi panaon et ontan met so inkamapaabeba na samay ugaw ya ombabaleg ed eges to, ya ikuan ton: “Say ibabangat ko et agmanlalapud siak, noagta manlalapud samay angibaki ed siak.” (Juan 7:16) Kanian marakep no tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin ontan met so respetok ed Salita na Dios? Odino mas labalabay kon ibangat iray ideyak?’ On, makaaral tayod dugan awawey nen Maria.

17 Ngalngali taloy bulan ya akiayam si Maria ed kindi Elizabet, tan seguradon legan na satan et pinaseseg day sakey tan sakey. (Luc. 1:56) Ipanonot na sayan salaysay ed Biblia ya talagan bendisyon so pankakaaro. No say anapen tayo ran kaaro et saramay talagan inaro day Jehova, seguradon onaligwas tayod espiritual tan lalo itayon onapit ed sikato. (Uli. 13:20) Nen kien et sinmempet lay Maria. Anto kasi ibaga nen Jose no nakabatan ton malukon?

Si Maria tan Jose

18. Antoy impatua nen Maria ed si Jose, tan antoy reaksion to?

18 Seguradon agla inalagar nen Maria ya ombaleg ni eges to insan to ibagad si Jose so kipapasen to. Talagan kaukolan to lan katongtongen. Anganko, mapagpagay Maria no anto kasi reaksion na sayan makalakal tan matakot ed Dios ya laki. Siansia balet ya nila toy Jose tan imbaga ton amin so agawa. Seguradon agonigon a maong si Jose. Labay ton panisiaan iyan inad-aro ton bii, balet ta inisip ton agnanmatoor ed sikato. Anggapoy nabasad Biblia no antoy walad kanonotan nen Jose legan dan mantotongtong odino no panon ton akikatunongan ed si Maria. Balet nabasa tayon sikatoy nandesisyon ya idiborsyoy Maria, ta nensaman et singa la sanasawa so pangipapasen na totoo ed saninaro no nansipanan la ra. Balet agto met labay ya niiyan ed kababaingan si Maria kanian ninonot ton idiborsyo ya anggapoy makaamta.  (Mat. 1:18, 19) Nonot mo pa labat so ermen ya alikna nen Maria ta sankanengneng toy Jose ya asakisakitan lapud sayan ag-iilaloan ya agawa. Balet anggano ag-anisiay Jose ed sikato, agnanem-em na sakit na linawa si Maria.

19. Panon ya tinulongan nen Jehova si Jose ya gawaen no antoy duga?

19 Tinulongan nen Jehova si Jose ya gawaen no antoy duga. Diad sakey a kugip, imbagad sikato na anghel na Dios ya talagan milagro so impanlukon nen Maria. Seguradon akaengas na baleg si Jose! Singa si Maria, tinmulok si Jose ed panangigiya nen Jehova. Insempet toy Maria bilang asawa to, tan natan et akaparaan lan gawaen so responsabilidad ya pabalegen so Anak nen Jehova.​—Mat. 1:20-24.

20, 21. Antoy naaralan na saray sanasawa tan saray manplaplanon mangasawa o miasawa ed alimbawa di Maria tan Jose?

20 Anggano 2,000 taon lay apalabas, dakel nin siansia so naaralan na saray sanasawa​—ontan met ed saray manplaplanon mangasawa o miasawa​—ed alimbawa di Jose tan Maria. Legan ya nanenengneng nen Jose ya gagawaen nen Maria iray responsabilidad tan kimey na sakey ya ina, seguradon agaylay pisasalamat to ta sikatoy inggiya na anghel nen Jehova. Apaneknekan nen Jose ya talagan kaukolay panagmatalek ed si Jehova sano wala ray importantin dedesisyonan. (Sal. 37:5; Uli. 18:13) Seguradon sikatoy nansiansian makonsidera tan maalwar diad saray desisyon to bilang ulo na pamilya.

21 Anto met balet so naaralan tayod inkamabulos nen Maria ya miasawad si Jose? Anggaman diad unaan et agnapanisiaan nen Jose imay istorya nen Maria, inalagar tan nanmatalekan to nin siansia si Jose bilang say laki ya magmaliw ya ulo na pamilya ra. On, naaralan nen Maria ya importante so pan-anos tan panalagar, tan pakaaralan met iya na saray Kristianon bibii natan. Lapud sarayan agawa, seguradon apaneknekan di Jose tan Maria ya talagan importante so matua tan maabig ya pantotongtong.​—Basaen so Uliran 15:22.

22. Antoy pundasyon na panamaley di Jose tan Maria, tan antoy iilaloan dan gawaen?

22 Talagan diad gapo ni labat et maabig lay pundasyon na panamaley na sayan sanasawa. Inad-aro dan dua si Jehova nen say amin a bengatla tan sikatoy labay dan paliketen bilang responsable tan maasikason atateng nen Jesus. Siempre, daakan ya bendisyon so manaalagar ed sikara. Balet dakel met ya subok so dalanen da, ta sikara so mamabaleg ed si Jesus​—say magmaliw ya sankaimportantian ya too ya nambilay diad mundo ed kapiganman.

^ par. 15 Kaibad saray inaon nen Maria ed Hebreon Kasulatan et saramay balikas na matoor ya biin si Hana, ya benendisyonan met nen Jehova na anak.​—Nengnengen so kahon ya “Duaran Makapadinayew ya Pikakasi,” diad Kapitulo 6.