Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

“Alig yo iramay anawir na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.”​—HEBREOS 6:12.

1, 2. Antoy pangipapasen na sakey ya ombiabiahen manangasikaso ed saray matoor ya karakter ed Biblia, tan akin ya balibali mikaarod sikara?

“SANO iistoryaen to ray karakter ed Biblia, say antam et singa to la ra abayag ya kaaro.” Ontan so imbaga na sakey ya agin bii kayari paliwawa na matatken lan ombiabiahen manangasikaso. Duga ’tan ya imbaga to, ta pigaran dekada lan aaralen tan ibabangat na sayan brother so Salita na Dios​—kanian saray matoor ya lalaki tan bibii ya nabasad Biblia et singa to la ra abayag ya kaaro.

2 Seguradon balibali mikaaro ed sarayan karakter ed Biblia! Sika ey, ipapasen mo met iran kaaro? Anto kasi naliknam no nakabkabat, napiulopan, tan napitongtongan mo ray lalaki tan bibiin singa di Noe, Abraham, Rut, Elias, tan Ester? Nonot mo pa labat so epekto na pikaarom ed sikara​—saray mablin simbawa tan panamaseseg ya niiter dad sika!​—Basaen so Uliran 13:20.

3. (a) Panon itayon natulongan na saray matoor ya karakter ed Biblia? (b) Anto ran tepet so ebatan tayo?

3 Siempre, sano ‘napaoli la ray matunong,’ posible lan talagay mikaaro ed sarayan matoor ya karakter ed Biblia. (Gawa 24:15) Balet, natan ni labat et dakel lay naaralan tayod sikara. Anto ’tan ey? Oniay praktikal ya imbaga nen apostol Pablo: “Alig yo iramay anawir na saray sipan lapud pananisia tan inkaanos da.” (Heb. 6:12) Aralen tayoy alimbawa ra diad sayan libro. Balet, ebatan tayo ni ray pigaran tepet ya nayarin nanonotan tayo lapud samay imbaga nen Pablo: Anto tay pananisia, tan akin et kaukolan tayo itan? Panon tayon naalig iray karakter ed Biblia ya mabiskeg so pananisia ra?

Pananisia​—No Anto Itan tan No Akin ya Kaukolan Tayo

4. Antoy iisipen na arum ya totoo ya kabaliksan na pananisia?

4 Say pananisia et balibalin kualidad ya pinabpablin maong na saray lalaki tan bibii ya aralen tayod sayan publikasyon. Ag-amta na dakel ya totoo natan no antoy labay ya ibaga na tuan pananisia. Say amta ran kabaliksan to et basta manisia ka, anggano anggapoy paneknek o ebidensya. Balet aliwa tay iisipen da. Say pananisia et aliwan pambulag-bulagan; aliwa labat itan ya basta liknaan; tan agto labay ya ibagan basta manisia ka et duga la. Mapeligro so pambulag-bulagan. Say liknaan et nayarin manguman-uman, tan agmagenap ya say sakey et basta manisia ed  Dios ta anggan “saray demonyo et manisia met tan manggiwgiw ira.”​—Sant. 2:19.

5, 6. (a) Anton duaran bengatla so akapokusan na pananisia tayo? (b) Panoy nepeg ya kabiskeg na basiyan na pananisia tayo? Ipaliwawa.

5 On, aliwan ontan so tuan pananisia. Nengnengen no antoy ibabaga na Biblia ya kabaliksan to. (Basaen so Hebreos 11:1.) Imbaga nen Pablo ya say pananisia et akapokus ed duaran bengatla. Unona, akapokus itan ed saray tuan bengatla ya “agnanengneng.” Agnanengneng na mata tayo iray walad tawen​—singa say Dios a Jehova, say Anak to, tan say Panarian ya manuuley la natan ed tawen. Komadua, akapokus itan ya pananisia ed ‘saray bengatlan iilaloan’​—saray nagawa ni labat ed arapen. Agtayo ni anengneng so balon mundo ya asingger lan ipagamor na Panarian na Dios. Balet, kasin kabaliksan na satan ya anggapoy basiyan na pananisia tayo ed saray bengatlan “agnanengneng” tan “iilaloan”?

6 Andi! Impaliwawa nen Pablo ya say tuan pananisia et walaan na malet ya basiyan. Sanen imbaga ton say pananisia et “panagmatalek,” sikatoy angusar na salitan nipatalos met bilang “titulo.” Singa bilang, walay angiter ed sika na abung. Nayarin iter tod sika may titulo tan ibaga ton, “Niay abung mo.” Siempre, agto labay ya ibagan manayam kad satan ya piraso na papel. Onman so imbaga to ta sayan legal ya dokumento et ambelat ya ebidensya ya gawam la may abung. Kanian sanen inawat mo may titulo, singa samay mismon abung so inawat mo. Mipadpara, say ebidensya ya basiyan na pananisia tayo et talagan mabisbiskeg, kanian singa satan lan mismo so pananisia tayo.

7. Antoy kaukolan ed tuan pananisia?

7 Kaukolan sirin ed tuan pananisia so baleg ya talek ed Dios tayon si Jehova. Lapud pananisia tayo, nalilikna tayon si Jehova et maaron Ama tan panmamatalkan tayo ya talagan nagawa so amin ya sipan to. Balet wala ni nepeg tayon gawaen. Say tuan pananisia et singa tanaman ya kaukolan a salogen pian tuloytuloy ya manbilay. Kaukolan tayo sirin ya ipanengneng ed gawa so pananisia tayo, ta no andi, ompatey itan.​—Sant. 2:26.

8. Akin ya importante so pananisia?

8 Akin ya importante so pananisia? Angiter si Pablo na mapuersan ebat. (Basaen so Hebreos 11:6.) No anggapoy pananisia tayo, agtayon balot napaliket so Dios tan agtayo met makaasingger ed sikato. Importante sirin so pananisia pian niwalad sikatayo so sankabalgan ya kagalangan ya niiter ed saray intelihentin pinalsa: say iyapit tan pangigloria ed Ama tayod tawen, si Jehova.

9. Akin et nibaga tayon amta nen Jehova ya kakkaukolan tayoy pananisia?

9 Amta nen Jehova ya talagan kakkaukolan  tayoy pananisia, kanian inikdan to itayo na saray alimbawa pian niwalad sikatayo itan ya kualidad tan nipanengneng tayo. Singa bilang, benendisyonan toy Kristianon kongregasyon na saray matoor ya lalakin mangidadaulo. Oniay ibabaga na Salita to: “Alig yoy pananisia ra.” (Heb. 13:7) Tan dakel ni inter tod sikatayo. Insulat nen Pablo so nipaakar ed “baleg a grupo na saray tasi”​—saray lalaki tan bibii nensaman ya napanuliranan so pananisia ra. (Heb. 12:1) Sinansakey iran binitla nen Pablo, tan nabasa itan diad Hebreos kapitulo 11. Balet siempre, likud ed sikara et dakel ni nabasad Biblia ya lalaki, bibii, ugugaw, tan matatken ya angipanengneng na pananisia diad nanduruman situasyon. Baleg so nitulong dad sikatayo lalo lad sayan panaon ya dakel so totoon andiay pananisia.

Panon Tayon Naalig so Pananisia na Arum?

10. Panon ya makatulong so personal a panagaral pian naalig tayo ray matoor ya lalaki tan bibii ed Biblia?

10 Agmo naalig so sakey ya too no agmo obserbaan a maong. Legan mon babasaen iyan libro, naimanom ya dakel so ginawan research pian natulongan kan naobserbaan irayan matoor ya lalaki tan bibii. Maabig no man-research ka met. Diad personal ya panagaral mo, aliling to et kotkot mo iray impormasyon ed Biblia tan ed arum nin publikasyon. Legan mon dadalepdepen so aaralen mo, imadyin moy lugar tan situasyon na babasaen mon salaysay ed Biblia. Kunwari et wadman ka ya batbantayan mo ray nagagawa, narerengel mo ray nambabangil ya tanol, tan nasisingob mo ray nanduruman angob. Tan say mas importante, ipilam so liknaan mo ed saray karakter. Sano naliliknam so nalilikna ra, magmaliw ya mabilabilay irayan matoor ya lalaki tan bibii, tan mas nakabkabat mo ra​—kanian singam la ra abayag ya kaaro!

11, 12. (a) Panon ya onapit so liknaan mod si Abram tan Sarai? (b) Panon kan nagunggonaan ed alimbawa di Hana, Elias, odino si Samuel?

11 Sano nakabkabat mo la ra, napakiwas kan aligen so alimbawa ra. Singa bilang, akaawat kay balon asainmin. Diad organisasyon nen Jehova et naimbitaan kan palaknaben so ministeryom. Nayarin niasain kan onalis ed lugar ya kakkaukolan so managpulong, odino niasain kad paraan na panagpulong ya agmo nin balot asali tan aliwan mainomay. Legan mon nononoten tan ipipikasi itan, agta makatulong no dalepdepen moy alimbawa di Abram tan Sarai? Bulos ed linawa ran tinaynan so mainawan bilay ed Ur kanian abendisyonan iran maong. No gawaen mo met so ginawa ra, seguradon naliknam ya mas kabkabat mo ra natan nen say dati.

 12 Panon to balet no asakisakitan so liknaan mo lapud imbaga na sakey ya agi ya maapit ed sika, kanian ngalngali agmo la labay so miaral? No dalepdepen moy alimbawa nen Hana ya agnampaapektod pananginsulto nen Penina, natulongan kan gawaen no antoy duga​—tan lapud satan et singa kayo la malet a sankaaro nen Hana. Ontan met, no say pakaliknam et singa anggapoy kanam, onapit so liknaan mod si Elias legan mon aaralen so dinadalan ton mairap a situasyon tan no panon ya sikatoy niligliwa nen Jehova. Tan saray kalangweran ya dedesdesen na imoral iran kaklase da et lalon onapit ed si Samuel sano aralen da no panon ton nilabanay mauges ya impluensya na saray ilalak nen Eli diad tabernakulo.

13. Kasin say labay ton ibaga et agka tanton importantid si Jehova no aligen moy pananisia na saray karakter ed Biblia? Ipaliwawa.

13 No aligen moy pananisia na sarayan karakter ed Biblia, kasin labay ton ibaga et alig-alig ka labat, kanian agka tanton importantid si Jehova? Andi! Tandaan, papasesegen itayo na Salita to ya aligen iray totoon mabiskeg so pananisia ra. (1 Cor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Sakey ni, arum ed saray karakter ya aralen tayod sayan libro so angalig met ed alimbawa na saray matoor ya akauna nen say sikara. Singa bilang, naaralan tayod Kapitulo 17 na sayan libro ya inaon nen Maria iray balikas nen Hana​—paneknek itan ya sikatoy inalig nen Maria. Labay kasin ibaga na saya ya aliwan mabiskeg so pananisia nen Maria? Andi! Imbes, say alimbawa nen Hana so akatulong ed si Maria ya ombiskeg so pananisia to pian sikatoy makapanggawa na espisyal ya ngaran ed Dios a Jehova.

14, 15. Anto ray nanengneng ed sayan libro, tan panon tayon nausar iratan?

14 Say gagala na sayan libro et pian natulongan kan ombiskeg so pananisiam. Saray kapitulon wadia et inalad saray artikulon “Aligen so Pananisia Ra” ya nipalapag ed Say Panag-bantayan manlapud 2008 ya anggad 2013. Balet wala ray inyarum. Wala ray tepet ya ontulong ed panagaral tan ed pangiyaplika tayod aaralen tayo. Dakel so makolor tan mabilabilay ya litrato ya ginawa parad sayan libro, tan saramay dati lan litrato et lalon pinarakep tan pinabaleg. Makatulong met so time line tan mapa ya walad sayan libro. Say Aligen so Pananisia Ra et ginawa pian nausar ed panagaral mon personal, diad pamilya, tan diad kongregasyon. Maabig met no basaen ya maksil na interon pamilya iray istoryan wadia.

15 Komon ta makatulong iyan libro pian naalig moy pananisia na saray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman. Tan komon et makatulong iyad ibiskeg na pananisiam legan mon onaapit ed Ama tayod tawen, si Jehova!