Maong a Balita ya Nanlapud Dios!

Anto so maong a balita ya nanlapud Dios? Akin ya manisia tayod satan? Ebatan na sayan brosyur iray mabetbet ya tepet tungkol ed Biblia.

No Panon Kan Natulongan na Sayan Brosyur

Sayan brosyur so ontulong ed sika ya direktan manaral manlapud Salita na Dios, say Biblia. Nengnengen no panon mon nausar so sarilim ya Biblia pian anapen iray teksto.

Anto so Maong a Balita?

Amtaen no anto so maong a balita ya nanlapud Dios, akin et importantin naamtaan a tampol, tan antoy nepeg tayon gawaen.

Siopa so Dios?

Kasin walay ngaran na Dios? Kasin walay malasakit tod sikatayo?

Talaga Kasin Nanlapud Dios so Maong a Balita?

Panon tayon nasegurado ya nanlapud Dios so mensahe na Biblia?

Siopa si Jesu-Kristo?

Amtaen no akin ya inatey si Jesus, anto so dondon, tan no antoy gagawaen nen Jesus natan.

Antoy Labay na Dios ya Nagawa ed Dalin?

Ipapaliwawa na Biblia no akin ya pinalsa na Dios so dalin, no kapigan naekal so kairapan, tan anto so akaparaan parad dalin tan samaray manayam ditan.

Antoy Pag-asa na Saray Inatey?

Antoy nagawa ed sikatayo no ompatey tayo? Kasin nanengneng tayo ni iramay inaatey lan inad-aro tayo?

Anto so Panarian na Dios?

Siopa so Ari ed Panarian na Dios, tan antoy gawaen na Panarian?

Akin et Papayagan na Dios so Kaugsan tan Kairapan?

Panon ya ginmapo so kaugsan, tan akin ya inabuloyan na Dios ya mantultuloy itan? Kasin manampot ni kairapan?

Panon ya Magmaliw a Maliket so Pamilyam?

Jehova, say maliket ya Dios, labay ton maliket iray pamilya. Amtaen so praktikal ya simbawa na Biblia parad sanasawa, atateng, tan ananak.

Panon Mon Naamtaan so Tuan Relihyon?

Kasin wala labat so saksakey ya tuan relihyon? Simbangen so limaran pakabidbiran na tuan relihyon.

Panon ya Makatulong ed Sika Iray Prinsipyo na Biblia?

Impaliwawa nen Jesus no akin ya kaukolan tayo so giya tan anton duaran prinsipyo na Biblia so sankaimportantian.

Panon Kan Makaasingger ed Dios?

Amtaen no kasin dedengelen na Dios so amin ya pikakasi, panon itayon manpikasi, tan anto ni nagawaan tayo pian onapit ed Dios.

Antoy Nagawa ed Saray Relihyon?

Onsabi ni kasi panaon ya amin a totoo et mankakasakey ya mandayew labat ed tuan Dios?

Akin ya Walay Organisasyon na Dios?

Ibabaga na Biblia no akin tan no panon ya organisado iray tuan Kristiano.

Akin ya ituloy moy panaaral moy Biblia?

Panon ya say kakabatan mo ed Dios tan ed Biblia et makatulong ed arum? Anton relasyon ed Dios so na-enjoy mo?