Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 13

Antoy Nagawa ed Saray Relihyon?

Antoy Nagawa ed Saray Relihyon?

1. Kasin maong so amin ya relihyon?

Diad kada relihyon, walan wala ray membro ya talagan inaro day Dios. Diad tua et nanenengneng tan inaro ira na Dios. Makapaermen balet ta nauusar so relihyon parad mauges iran kagagawa. (2 Corinto 4:3, 4; 11:13-15) Base ed saray balita, wala ray relihyon ya onsusuporta ed terorismo, guerra, panagpatey, tan say arum et sangkot ni ingen ed child abuse. Kanian natatabangan la iray totoon mangaaro ed Dios!​—Basaen so Mateo 24:3-5, 11, 12.

Say tuan relihyon et makapaliket ed Dios. Balet say palso odino aliwan tua ya relihyon et makapaermen ed sikato. Saray bangat tan doktrina na palson relihyon et ag-akabase ed Biblia, tan tila so ibabangat da tungkol ed Dios tan tungkol ed saray inatey. Balet, labay nen Jehova ya naamtaan na totoo so tua tungkol ed sikato.​—Basaen so Ezequiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Antoy nagawa ed saray relihyon?

Ibabaga na saray palson relihyon ya inaro day Dios. Balet agda natilaan so Dios ta amta ton say talagan inaro da et say mundo nen Satanas. (Santiago 4:4) Say tawag na Biblia ed amin ya palson relihyon et “Makapanyarin Babilonia.” Say Babilonia et sakey ya syudad nensaman. Saya so nanlapuan na palson relihyon kayari na Delap diad panaon nen Noe. Asingger lan ekalen na Dios so amin a relihyon ya manloloko tan manpapairap ed totoo.​—Basaen so Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Balet, agpaulyanan nen Jehova iramay totoon mangaaro ed sikato ya wala nid nanduruman palson relihyon ed  interon mundo. Tutulongan to ran makaekal ed palson relihyon diad pangibabangat tod sikara na katuaan.​—Basaen so Miqueas 4:2, 5.

3. Antoy nepeg ya gawaen na totoo ya inaro day Dios?

Pankakasakeyen na tuan relihyon so totoo

Inaro nen Jehova iray totoon labay dan naamtaan so tua tan gawaen so duga. Labay ton onekal irad palson relihyon. Nepeg ya boluntaryo iran manguman pian napaliket day Dios.​—Basaen so Apocalipsis 18:4.

Nen panaon na Biblia, aliketan iramay mangaaro ed Dios nen arengel da so maong a balita ya impulong na saray apostol. Imbangat nen Jehova ed sikara so kabibilay ya mas maliket tan atan so angiter ed sikara na dugan direksion tan tuan pag-asa. Maabig no aligen tayo ira lapud inyuna day Jehova ed bilay da nen naamtaan day maong a balita.​—Basaen so 1 Tesalonica 1:8, 9; 2:13.

Saramay onekal ed palson relihyon et awaten nen Jehova ed pamilya to. No awaten moy maaron imbitasyon nen Jehova​—sikatoy magmaliw ya kaarom, magmaliw kan membro na maaron organisasyon ya mandadayew ed sikato, tan manbilay ka ya anggapoy anggaan.​—Basaen so Marcos 10:29, 30; 2 Corinto 6:17, 18.

4. Antoy gawaen na Dios pian magmaliw ya maliket so interon mundo?

Asingger lan deralen na Dios iray palson relihyon. Makainawa la iray totoo ed panamairap na saratan. Agda lan balot naloko iray totoo tan agla ra panlapuan na inkaapag-apag. Mankakasakey lay amin ya totoo ya mandayew ed saksakey ya tuan Dios.​—Basaen so Apocalipsis 18:20, 21; 21:3, 4.