Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 15

Akin ya ituloy moy panaaral moy Biblia?

Akin ya ituloy moy panaaral moy Biblia?

1. Antoy gunggona no ituloy moy panaaral moy Biblia?

Seguradon mas naarom si Jehova nen naaralan mo iray manunan bangat na Biblia. Gawam so anggaan na nayarian mo pian lalon onelet itan ya panangarom. (1 Pedro 2:2) Say pakaawat moy bilay ya anggapoy anggaan et akadepende no ituloy moy onasingger ed Dios diad panaral moy Biblia.​—Basaen so Juan 17:3; Judas 21.

Legan ya ondadakel so antam tungkol ed Dios, lalon ombiskeg so pananisiam. Say pananisia so ontulong ed sika pian napaliket moy Dios. (Hebreo 11:1, 6) Atan so mamakiwas ed sikan magbabawi tan umanen so paraan na panagbilay mo.​—Basaen so Gawa 3:19.

2. Panon mon natulongan so arum lapud panaaral moy Biblia?

Sarag moy nawalaan na espisyal ya relasyon ed si Jehova

Siempre, labay mon ibaga ed arum iray maong a balita ya nanaaralan mo. No ituloy moy manaral, naamtaan mo no panon ya usaren so Biblia no ibagam ed arum so maong a balita tan say pananisiam ed si Jehova.​—Basaen so Roma 10:13-15.

Say unonan pupulongan na arum et saray kakaaro tan kakanayon da. Kaukolan balet ya asikasom so panagsalitam. Imbes ya ibagam ya aliwa so relihyon da, ibagam ed sikara iray promisa na Dios. Tandaan mo met ya mas nakombinsim ira ed maong ya ugalim nen say ibabagam.​—Basaen so 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Anton klase na relasyon ed Dios so na-enjoy mo?

Ontulong so panaaral mo ed Biblia pian makaasingger kad Dios. Diad ilabas na panaon, posiblin nawalaan kay espisyal ya relasyon ed si Jehova. Sarag moy magmaliw ya membro na pamilya to.​—Basaen so 2 Corinto 6:18.

 4. Antoy gawaen mo pian tuloytuloy so iyaligwas mo?

Onaligwas so relasyon mod Dios no ituloy moy manaral na Biblia. (Hebreo 5:13, 14) Ibagam ed saray Tasi nen Jehova ya iyaralan da kay Biblia ya usaren so libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? No ondakel so antam ed Biblia, magmaliw ya mas maliket so bilay mo.​—Basaen so Salmo 1:1-3; 73:27, 28.

Say maong a balita et nanlapu ed maliket ya Dios, si Jehova. Mas lalo kan makaasingger ed sikato no mikaaro kad saray lingkor to. (Hebreo 10:24, 25) No ituloy mon paliketen si Jehova, ipapanengneng mon labay mon naawat so tuan bilay​—say bilay ya anggapoy anggaan. On, say iyasingger ed Dios so sankaabigan ya nagawaan mo ed bilay mo.​—Basaen so 1 Timoteo 1:11; 6:19.