Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 3

Talaga Kasin Nanlapud Dios so Maong a Balita?

Talaga Kasin Nanlapud Dios so Maong a Balita?

1. Siopa so Autor na Biblia?

Say maong a balita ya manbilay ya anggapoy anggaan iray totoo ed dalin et nabasad Biblia. (Salmo 37:29) Say Biblia et koleksion na 66 ya angkelag iran libro. Inusar na Dios so manga 40 ya matoor a lalaki pian isulat so Biblia. Say unonan limaran libro et insulat nen Moises manga 3,500 ya taon lay apalabas. Say sampot ya libro et insulat nen apostol Juan, masulok ya 1,900 ya taon lay apalabas. Siopa so akan-ideya ed saray insulat da? Inusar na Dios so masanton espiritu to pian ipasabi so mensahe to ed saray nansulat na Biblia. (2 Samuel 23:2) Insulat da no antoy impaisulat na Dios ed sikara, aliwan sarili dan ideya. Kanian si Jehova so Autor na Biblia.​—Basaen so 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21.

Bantayan so video ya Siopa so Autor na Biblia?

2. Panon tayon nasegurado ya nanlapud Dios so Biblia?

Talagan nanlapud Dios so Biblia ta ontutua iray insulat ditan ya nagawa ni labat ed arapen, anggan saray angkelag a detalye. Ag-itan sarag na too. (Josue 23:14) Say Makapanyarin-amin ya Dios labat so makapangibaga no anton talagay nagawa ed arapen.​—Basaen so Isaias 42:9; 46:10.

Anggapo so makapipara ed Biblia ta nanlapu itan ed Dios. Bilyon lan kopya na Biblia so nibunog ed dakdakel ya lenguahe. Anggano daan lan maong ya libro so Biblia, ag-itan kontra ed science. Sakey ni, agmet mankokontraan so insulat na saramay 40 ya lalaki. * Ontan met, impaamta na Biblia so kualidad na Dios ya aro, tan sarag na Biblia ya  umanen so kabibilay na totoo parad pankamaongan da. Lapud saraya, kombinsido iray milyon ya totoo ya say Biblia et Salita na Dios.​—Basaen so 1 Tesalonica 2:13.

Bantayan so video ya Panon Tayon Naseguro ya Tua so Biblia?

3. Anto ray nabasa ed Biblia?

Say sakey ed saray manunan tema na Biblia et say maong a balita ya walay balibalin gawaen na Dios parad totoo ed arapen. Ipapaliwawa na Biblia no panon ya sinayang na inmunan too so posibilidad ya manbilay ed paraison dalin tan no panon ya nipawil so paraiso.​—Basaen so Apocalipsis 21:4, 5.

Nabasa met ed Biblia iray ganggan, prinsipyo, tan bilin na Dios. Ontan met, akarekord ed Biblia no panon so impantrato na Dios ed totoo nensaman. Naaralan tayo ditan no anto iray kualidad na Dios. Kanian natulongan ka na Biblia ya kabaten so Dios. Naaralan mo ditan no panon kan magmaliw ya kaaro to.​—Basaen so Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23; 4:8.

4. Antoy gawaen mo pian natalosan moy Biblia?

Natulongan ka na sayan brosyur ya natalosan so Biblia, ya aligen so paraan ya ginawa nen Jesus. Sansakey ton binitla so pigaran teksto ed Biblia, insan to impaliwawa so “kabaliksan na Kasulatan.”​—Basaen so Lucas 24:27, 45.

Talagan anggapoy mipara ed maong a balita ya nanlapud Dios. Balet, wala ray totoo ya ag-ira interesado tan agda ni ingen labay itan. Agka manpapaapekto ed sikara. Say pambilay mo ya anggapoy anggaan et akadepende no kabaten moy Dios.​—Basaen so Juan 17:3.

 

^ par. 3 Nengnengen so libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ed pahina 20.