Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 12

Panon Kan Makaasingger ed Dios?

Panon Kan Makaasingger ed Dios?

1. Kasin dedengelen na Dios so amin ya pikakasi?

Iimbitaan na Dios so amin ya klase na totoo ya onasingger ed sikato diad pikakasi. (Salmo 65:2) Balet, agto dedengelen so amin ya pikakasi. Singa bilang, agto dengelen so pikakasi na sakey ya sasakitan toy asawa to. (1 Pedro 3:7) Nensaman, agdinengel na Dios so pikakasi na saray Israelita nen agda intunda iray mauges ya gagawaen da. Balet, dengelen na Dios so pikakasi na anggan saramay akagawa na graben kasalanan no magbabawi ira. On, pribilehyo so pampikasi ed si Jehova.​—Basaen so Isaias 1:15; 55:7.

Bantayan so video ya Kasin Dedengelen na Dios so Amin ya Pikakasi?

2. Panon so dugan pampikasi?

Say pikakasi et parte na panagdayew tayo kanian importante ya manpikasi tayo labat ed Amalsa, si Jehova. (Mateo 4:10; 6:9) Sakey ni, lapud agtayo perpekto, kaukolan tayoy manpikasi diad ngaran nen Jesus ta sikato so nandondon ed kasalanan tayo. (Juan 14:6) Aglabay nen Jehova iray paulit-ulit, memoryado, odino binasa ya pikakasi. Labay ton nanlapud puso so pikakasi tayo.​—Basaen so Mateo 6:7; Filipos 4:6, 7.

Narengel na Dios so anggan makalna iran pikakasi. (1 Samuel 1:12, 13) Labay ton manpikasi tayo anggan anton oras, singa bilang, no kabangon tan antis ya onugip, antis ya mangan, tan no walay problema tayo.​—Basaen so Salmo 55:22; Mateo 15:36.

3. Akin ya mantitipon iray Kristiano?

Aliwan mainomay so onasingger ed Dios ta apaliberan tayo na totoon anggapoy pananisia ed Dios tan babalawen day promisa ton mareen ya mundo. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13) Kanian kaukolan tayoy miulop ed saray  kapara tayon manisia ed tuan Dios lapud kailangan tayoy napabiskeg tan kailangan da met.​—Basaen so Hebreo 10:24, 25.

Makatulong so piulop ed saray totoon inaro day Dios pian lalo tayon makaasingger ed sikato. Seguradon napabiskeg tayo ed pananisia na arum diad saray pantitipon o aral na Saray Tasi nen Jehova.​—Basaen so Roma 1:11, 12.

4. Panon kan makaasingger ed Dios?

Makaasingger kad si Jehova no naynay mon nonoten iray nanaaralan mod Biblia. Isip mo ray ginawa to, saray bilin to, tan saray promisa to. Say pikakasi tan panagdalepdep so ontulong ed sikatayo pian mas napabli tayoy aro tan karunongan na Dios.​—Basaen so Josue 1:8; Salmo 1:1-3.

Makaasingger ka labat ed Dios no walay talek tan pananisiam ed sikato. No panon ya kaukolan moy mangan pian mansiansian mabiskeg so laman mo, kaukolan mo met so tuloytuloy ya mangan na espiritual iran naakan. Tan isip moy basiyan na saray papanisiaan mo pian mansiansian mabiskeg so pananisiam.​—Basaen so Mateo 4:4; Hebreo 11:1, 6.

5. Anto iray gunggona no aroen moy Dios?

No aroen moy Jehova, asikasoen to ka. Sarag to kan protektaan ed saray manderal ed pananisiam tan ed pag-asam ya manbilay ya anggapoy anggaan. (Salmo 91:1, 2, 7-10) Ibabaga to no anto ran kagagawa so iwasan tayo pian mansiansian mabiskeg so laman tan pian magmaliw tayon maliket. Ibabangat nen Jehova so sankaabigan a panagbilay.​—Basaen so Salmo 73:27, 28; Santiago 4:4, 8.