Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon Kan Natulongan na Sayan Brosyur

No Panon Kan Natulongan na Sayan Brosyur

Natulongan ka na sayan brosyur ya na-enjoy so panaral mod Biblia, say Salita na Dios. Nanengneng mod sampot na kada parapo no iner ed Biblia so pakabasaan moy ebat ed saray tepet ya mabakat so inkisulat to.

No basaen mo ray teksto ed Biblia, isip mo no antoy koneksion na saratan ed tepet. Maliket ya ontulong ed sika so sakey ed Saray Tasi nen Jehova pian natalosan mo no antoy ibabaga na Biblia.​—Basaen so Lucas 24:32, 45.

Paimano: Amin ya publikasyon ya abitla ed sayan brosyur et in-publish na Saray Tasi nen Jehova.