Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 1

Anto so Maong a Balita?

Anto so Maong a Balita?

1. Anto so maong a balita ya nanlapud Dios?

Labay na Dios ya maliket so bilay na totoo diad dalin. Ginawa toy dalin tan amin ya wadia ta inaro to iray totoo. Sikatoy magano lan onkiwas pian ikdan na balibalin bilay iray totoo diad interon mundo. Ekalen toy amin ya lapuan na kairapan.​—Basaen so Jeremias 29:11.

Anggapoy anggan sakey ya gobierno ya akaekal na gulo, sakit, odino patey. Balet walay maong a balita. Magano lan ekalen tan salatan na gobierno na Dios so amin ya gobierno na too. No nagawa la itan, maliket la ray totoo ta mareen la tan agla ran balot mansakit.​—Basaen so Isaias 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Akin ya importantin naamtaan a tampol so maong a balita?

Naekal labat so kairapan no ekalen la na Dios so amin ya mauges ya totoo diad dalin. (Sofonias 2:3) Asingger la iyan nagawa. Magano lan onkiwas so Dios, ta nanenengneng tayo la natan iray mauges ya nagagawa ed mundo ya abayag lan imbaga na Biblia. Prueba irayan asingger lan onkiwas so Dios.​—Basaen so 2 Timoteo 3:1-5.

3. Antoy kaukolan tayon gawaen?

Kaukolan tayon kabaten so Dios diad panaral ed Salita to, say Biblia. Singa itan sulat na maaron tatay. Naaralan tayo ed Biblia no panon so magmaliw ya maliket natan. Naaralan tayo met no panon ya nawalaan na bilay ya anggapoy anggaan diad dalin ed arapen. Siempre, wala ray agda labay ya manaral kay Biblia. Balet, nonot moy maliket ya bilay ya impromisa na Dios pian ituloy moy manaral anggano elek-elekan o pigilan da ka.​—Basaen so Proverbio 29:25; Apocalipsis 14:6, 7.