Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 5

Antoy Labay na Dios ya Nagawa ed Dalin?

Antoy Labay na Dios ya Nagawa ed Dalin?

1. Akin ya ginawa na Dios so dalin?

Ginawa nen Jehova so dalin pian panayaman na totoo. Kanian say inmunan sanasawa, si Adan tan Eva, et agginawa na Dios pian manparakel ed tawen​—ta say ginawa na Dios ya manayam ed tawen et saray anghel. (Job 38:4, 7) Imbes, impanayam na Dios si Adan diad balibalin paraiso ya tinawag ya hardin na Eden. (Genesis 2:15-17) Labay nen Jehova ya si Adan tan saray magmaliw ya ananak to et manbilay ya anggapoy anggaan diad dalin.​—Basaen so Salmo 37:29; 115:16.

Diad gapo, say hardin na Eden labat so paraiso. Labay na Dios ya nawalaan na ananak so inmunan sanasawa pian ondakel tan napano na totoo so dalin, ya anggad uleyan da so interon mundo tan gawaen dan paraiso. (Genesis 1:28) Agbalot naderal iyan dalin. Permanente iyan panayaman na totoo.​—Basaen so Salmo 104:5.

Bantayan so video ya Akin ya Ginawa na Dios so Dalin?

2. Akin ya aliwan paraiso so dalin natan?

Ag-inunor nen Adan tan Eva si Jehova, kanian pinapaway to rad Eden. Naandi so paraiso, tan anggapoy too ya sarag ton ipawil itan. Ibabaga na Biblia: “Say dalin et inyawat ed samay mauges.”​—Job 9:24.​—Basaen so Genesis 3:23, 24.

Kasin nilingwanan la nen Jehova so orihinal ya gagala to parad totoo? Andi! Sikatoy Makapanyarin-amin a Dios kanian nagawa so labay to. (Isaias 45:18) Sumpalen ton amin so gagala to parad totoo.​—Basaen so Salmo 37:11, 34.

3. Panon ya magmaliw lamet ya Paraiso so dalin?

Magmaliw lamet ya Paraiso so dalin diad panuley nen Jesus bilang Ari ya pinili na Dios. No Armagedon, deralen nen Jesus tan saray anghel so amin ya kontra ed Dios. Insan ikulong nen Jesus si Satanas ed 1,000 ya taon. Makaligtas  iray totoo na Dios lapud igiya tan protektaan ira nen Jesus. Na-enjoy da so bilay ya anggapoy anggaan diad Paraison dalin.​—Basaen so Apocalipsis 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kapigan naekal so kairapan?

Kapigan ekalen na Dios so kairapan tan kaugsan diad dalin? Imbaga nen Jesus ya wala ray “tanda” ya nanengneng no asingger lay anggaan. Napepeligro so bilay na too lapud saray nagagawa natan, tan prueba iratan ya manbibilay tayo lad “kaunoran a parte na sistema na mundo.”​—Basaen so Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Diad loob na 1,000 ya taon ya panuley nen Jesus, ekalen toy amin ya kairapan. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Aliwa labat lan Ari si Jesus, magmaliw met ya Atagey a Saserdote pian ekalen toy kasalanan na saramay maunor ed Dios. Kanian usaren na Dios si Jesus pian ekalen so sakit, itatken, tan patey.​—Basaen so Isaias 25:8; 33:24.

5. Siopa iray manayam ed Paraiso?

Diad Kingdom Hall, nakabat mo ditan iray totoo ya mangaaro tan manaaral tungkol ed Dios

Saramay maunor ed Dios so manayam ed Paraiso. (1 Juan 2:17) Imbaki nen Jesus iray papatumbok to pian anapen iray mauyamo o maamo ya totoo, tan bangatan ira no anto so dugan klase na kabibilay ya labay na Dios. Natan, ipapasal la nen Jehova so minilyon ya totoo parad bilay ed Paraison dalin. (Sofonias 2:3) Diad saray aral na Saray Tasi nen Jehova ed Kingdom Hall da, nanaaralan na saray onaatendi no panon so magmaliw ya mas responsablin asawa tan ateng. Saniiban mandadayew iray ananak tan atateng, tan diad tulong na Biblia, nanaaralan na saray pamilya so mas maong ya paraan na kabibilay.​—Basaen so Miqueas 4:1-4.