Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 8

Akin et Papayagan na Dios so Kaugsan tan Kairapan?

Akin et Papayagan na Dios so Kaugsan tan Kairapan?

1. Panon ya ginmapo so kaugsan?

Ompapayag so Dios ya manuley iray totoo pian ipanengneng ya agda sarag ya solusyonan so problema na totoo

Ginmapo so kaugsan diad dalin nen imbaga nen Satanas so sankaunaan ya tila. Dati, si Satanas et perpekton anghel balet ta “agnansiansia ed katuaan.” (Juan 8:44) Labay ton samsamen so dayew ya para labat ed Dios. Nantila si Satanas ed inmunan bii, si Eva, tan akombinse ton ontulok ed sikato imbes ya diad Dios. Inalig met nen Adan si Eva. Nanresulta itan ed kairapan tan patey.​—Basaen so Genesis 3:1-6, 19.

Nen sinugsogan nen Satanas si Eva ya agto unoren so Dios, inggapo toy panagrebelde ed soberanya o karapatan na Dios ya manuley. Dakdakel ya totoo so sinmuporta ed si Satanas diad impanrebelde dad Dios. Kanian nagmaliw si Satanas ya “manuley na mundo.”​—Basaen so Juan 14:30; 1 Juan 5:19.

2. Kasin walay aliwa ed saray ginawa na Dios?

Amin ya ginawa na Dios et perpekto, kaiba la ray totoo tan anghel. Kanian sarag dan unoren so amin ya ganggan na Dios. (Deuteronomio 32:4, 5) Ginawa itayo na Dios ya makapandesisyon a bukor no kasin pilien tayoy manggawa na duga o aliwa. Kanian sarag tayon ipanengneng no kasin inaro tayoy Dios odino andi.​—Basaen so Santiago 1:13-15; 1 Juan 5:3.

3. Akin ya papayagan na Dios so kairapan anggad natan?

Manlapud samay agawad Eden, papayagan ni nen Jehova iramay manrerebelde ed soberanya to. Akin? Pian nanengneng ya aliwa so pansumpalan na too no mansarili ira tan no ag-ira manpasakop ed si Jehova. (Eclesiastes 7:29; 8:9) Malinew so ebidensya diad 6,000 ya taon lan panuuley na too ed kapara ton too. Agbalot asolusyonan  na gobierno na too so guerra, krimen, kairapan, tan sakit.​—Basaen so Jeremias 10:23; Roma 9:17.

Duma balet so uley na Dios ta dakel ya bendisyon so nanaawat na saramay manpapasakop ed sikato. (Isaias 48:17, 18) Magano lan deralen nen Jehova so amin ya gobierno na too. Saraman labat so manpasakop ed uley na Dios so manayam ed dalin.​—Isaias 11:9.​—Basaen so Daniel 2:44.

Bantayan so video ya Akin et Aabuloyan na Dios so Paniirap?

4. Lapud panaanos na Dios, antoy sarag tayon gawaen?

Ibabaga nen Satanas ya manlilingkor labat iray totoo ed si Jehova ta walay nanaawat dan bendisyon. Labay mon pruebaan ya aliwan tua so ibabaga nen Satanas? Nagawaan mo! Lapud panaanos na Dios, sarag tayon pilien no siopa so panigan tayo​—no kasin say uley na Dios odino uley na too. Nanengneng ed paraan na kabibilay mo no siopa so pinilim.​—Basaen so Job 1:8-12; Proverbio 27:11.

5. Panon tayon nipanengneng ya say Dios so pinili tayon Manuley?

Nanengneng ed saray desisyon tayo no kasin labay tayoy manpauley ed Dios

Nipanengneng tayon say Dios so pinili tayon Manuley no aralen tan mibiang tayo ed tuan relihyon ya ibabangat na Biblia. (Juan 4:23) Singa si Jesus, nipanengneng tayon agtayo labay so ompanig ed si Satanas no agtayo mibabali ed politika tan guerra.​—Basaen so Juan 17:14.

Uusaren nen Satanas so pakayari to pian papawayen ya ayos labat so manggawa na imoral tan mauges. No agtayo labay so manggawa na ontan, ompan wala ray kakaaro tan kakanayon tayo ya kantiawan o busolen da tayo. (1 Pedro 4:3, 4) Kanian kaukolan tayoy manpili. Kasin say pikaaroan tayo et saramay inaro day Dios? Kasin unoren tayo ray ganggan to? No unoren tayo, ipapanengneng tayon tila so akusasyon nen Satanas ya anggapoy manmatoor ed Dios no mairap lay situasyon.​—Basaen so 1 Corinto 6:9, 10; 15:33.

Say panangaro na Dios ed totoo so garantiya ya talagan ekalen toy kaugsan tan kairapan. Saramay totoon ipapanengneng dad kabibilay da ya manisia ira ed saya et manbilay ya anggad angga diad dalin.​—Basaen so Juan 3:16.