Onlad karga

Onlad saray karga

LEKSION 2

Siopa so Dios?

Siopa so Dios?

1. Akin ya kaukolan tayon dayewen so Dios?

Say tuan Dios so Amalsa ed amin. Anggapoy gapoan tan anggapoy anggaan to. (Salmo 90:2) Nanlapu ed sikato so maong a balita ya walad Biblia. (1 Timoteo 1:11) Say Dios so angiter na bilay tayo, kanian sikato labat so kaukolan tayon dayewen.​—Basaen so Apocalipsis 4:11.

2. Anton klase na persona so Dios tan anto iray ugali to?

Anggapoy toon akanengneng ed Dios lapud sikatoy sakey ya Espiritu. Mas superyor itan ya klase na bilay no ikompara ed arum ya pinalsa ya manbibilay diad dalin. (Juan 1:18; 4:24) Balet, naamtaan tayoy ugali tan personalidad na Dios ed saray pinalsa to. Singa bilang, nanengneng ed nanduruman prutas tan rosas so panangaro to, tan nanengneng ed desinyo na saratan so karunongan to. Nanengneng ed kabaleg na uniberso so pakapanyari to.​—Basaen so Roma 1:20.

Mas nakabat tayoy Dios no basaen tayoy Biblia. Singa bilang, naaralan tayod Biblia no anto ray labay tan aglabay na Dios, no panon so panagtrato tod totoo, tan no antoy gagawaen tod nanduruman situasyon.​—Basaen so Salmo 103:7-10.

3. Kasin walay ngaran na Dios?

Imbaga nen Jesus: “Ama mi a walad tawen, napasanto komon so ngaran mo.” (Mateo 6:9) Tua, dakel so titulo o tawag ed Dios, balet saksakey so ngaran to. Nanduruma so panagbigkas, depende ed lenguahe. Diad Pangasinan, mabetbet ya “Jehova” so panagbigkas. Saray arum et “Yahweh” so panagbigkas da.​—Basaen so Salmo 83:18.

Diad dakel a Biblia et inekal so ngaran na Dios tan sinalatan na titulo ya Katawan o Dios. Balet nen insulat so Biblia, manga 7,000 ya beses ya nabasa so ngaran na Dios. Impakabat nen Jesus so ngaran na Dios nen imbangat to ray totoo tungkol ed Dios.​—Basaen so Juan 17:26.

Bantayan so video ya Wala ’tay Ngaran na Dios?

4. Kasin imamalasakit itayo nen Jehova?

Singa sayan maaron tatay, onaaksion so Dios parad pankamaongan tayo

Nibaga kasin anggapoy malasakit nen Jehova ed sikatayo ta dakel so maniirap? Ibabaga na arum ya maniirap tayo ta susuboken tayo na Dios, pero aliwan tua itan.​—Basaen so Santiago 1:13.

Inikdan na Dios so totoo na karapatan ya mandesisyon parad sarili da. Misalamat tayo ta ginawa tayo nen Jehova ya makapandesisyon ya bukor, no kasin mandayew tayo ed sikato odino andi. (Josue 24:15) Balet mas labay na dakel natan so manggawa na mauges, kanian dakdakel so maniirap. Maermen si Jehova no nanenengneng to iratan.​—Basaen so Genesis 6:5, 6.

Walay malasakit nen Jehova ed sikatayo. Labay ton maliket so bilay tayo. Magano to lan ekalen so kairapan. Balet, walay importantin rason no akin ya papayagan to nin walay kairapan natan. Naamtaan tayo so rason diad Leksion 8.​—Basaen so 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Panon tayon makaasingger ed Dios?

Iimbitaan tayo nen Jehova ya onasingger tan mitongtong ed sikato diad pikakasi. Sikatoy interesado ed kada sakey ed sikatayo. (Salmo 65:2; 145:18) Sikatoy akaparaan ya manperdona. Amta toy pansasagpot tayon gawaen so labay to, anggan no maminsan et nalilingo tayo. Kanian anggano agtayo perpekto, sarag tayoy makaasingger ed Dios.​—Basaen so Salmo 103:12-14; Santiago 4:8.

Si Jehova so angiter na bilay tayo, kanian kaukolan ya sikatoy manunan aroen tayo. (Marcos 12:30) Nipanengneng moy panangarom ed Dios no mas kabaten mo tan no gawaen moy labay to. No ontan so gawaen mo, mas makaasingger kad sikato.​—Basaen so 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.